Diagnostics of the level of openity and transparency of local budgets in Ukraine

  • Anna Monokhonova V.N. Karazіn Kharkiv National University, 1, Mironositskaya Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
Keywords: fiscal policy, index of budget openness, index of transparency-participation-integrity of the budget, local budget, local finances.

Abstract

The aim of the paper is to study the theoretical and normative principles of ensuring the transparency of local budgets in the context of the formation of an effective system of decentralization of financial resources. Analyzing and generalizing the scientific works of many scholars, the views of researchers are systematized on the definition of the concept of “local budget”. In accordance with the provisions of the legal acts, the organizational structure of local finances has been developed, taking into account the strengthening of decentralization and democratization processes in the modern conditions.

In accordance with the provisions of the Budget Code of Ukraine, the essence of the principle of openity and transparency of the budget system is disclosed. The scheme of functioning of the informational-analytical system “Transparent budget” is proposed. The comparative analysis of the level of openness of the state budget of Ukraine with the budgets of other countries of the world is carried out according to the data of the International Budget Partnership. A diagnosis of the level of transparency, participation and integrity of local budgets in Ukraine is conducted.

Prospects for further research in this area are improving the methodological approach to assessing the level of decentralization of financial resources of local budgets, as well as developing recommendations for increasing the level of openness and transparency of local budgets in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (редакція від 14.05.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50-51. – 572 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Загл. з екрану.
Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 15.09.2015 №679-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №16. – 109 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19. – Загл. з екрану/
Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України від 21.04.2017, підстава 1979-19 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – №3. – 31 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. – Загл. з екрану.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР (редакція від 04.06.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – 170 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Загл. з екрану.
Балацький Є.О. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів / Є.О. Балацький // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія Економіка. – 2010. – Том ХІ. – Вип. 176. – С. 268-277.
Василик О.Д. Бюджетна система України : підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. –К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
Воробйов Ю.М. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів : монографія / Ю.М. Воробйов, І.А. Когут. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 249 с.
Ганущак Ю. Місцеві бюджети : практич. посіб. / Ю. Ганущак; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 30 с.
Голинська О.В. Про місцеві бюджети – людською мовою : метод. посіб. / О.В. Голинська, М.Є. Золотухін. – Миколаїв : ФРМ, 2014. – 60 с.
Дем’янюк А.В. Прозорість бюджету та участь громадськості у бюджетному процесі / А.В. Дем’янюк // Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка і суспільство». – 2016. – Вип. 6. – С. 317-320.
Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів 2016. Результати вимірювання індексу прозорості, участі та доброчесності місцевої соціально-економічної та бюджетної політики у 17 містах та селищах України / Редактори Бойко А.М., Бринош І.В., Болган В.С. – Одеса, 2016. – 70 с.
Ковалевич Д.А. Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку / Д.А. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки. – 2014. – №2(54). – С. 198203.
Концепція створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80#n8. – Загл. з екрану.
Луценко І.О. Забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів / І.О. Луценко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. – 2015. – №1(6). – С. 66-70.
Мамонова В.В. Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади : шляхи вдосконалення управління / В.В. Мамонова, О.С. Горбатенко // Теорія та практика державного управління. – 2016. – №1(52). – C. 52-60.
Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевого бюджетів в Україні / Ю. Наконечна, Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – Серія «Економіка». – 2016. – №10(187). – С. 20-27.
Онлайн-платформу прозорості місцевих бюджетів презентували в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intvua.com/news/politics/1467302474-onlayn-platformu-prozorosti-mistsevihbyudzhetiv-prezentuvali.html. – Загл. з екрану.
Пасічник Ю.В. Бюджетна система : навч. посіб. для студентів економ. спец-тей ВУЗів / Ю.В. Пасічник. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 375 с.
План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80. – Загл. з екрану.
Родченко В.Б. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України / В.Б. Родченко, Ю.І. Прус // Соціальна економіка. – 2016. – №1. – С. 59-68.
Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.
Чікіта І.Б. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування як умова демократичного розвитку / І.Б. Чікіта // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 37-45.
Юрій С.І. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : монографія / С.І. Юрій, В.Г. Дем’янишин, О.П. Кириленко та ін. ; за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 376 с.
Afonso W. Fiscal illusion in state and local finances : a hindrance to transparency / W. Afonso // State and Local Government Review. – 2014. – Vol. 46. – Issue 3. – P. 50-62.
Alcaide-Munor L. Determining factors of transparency and accountability in local governments : a metaanalytic study // LexLocalos. – 2015. – Vol. 13. – №2. – 42-54.
Caamano-Alegre J. Budget transparency in local governments : an empirical analysis / J. Caamano-Alegre // Local Government Studies. – 2013. – Vol. 39. – Issue 2. – P. 182-207.
Sedmihradska L. Budget transparency in Czech local government / L. Sedmihradska // Procedia Economics and Finance. – 2015. – Vol. 25. – P. 598-606.
The open budget index 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf. – Загл. з екрану.
Turley G. An analysis of local public finances and the 2014 local government reforms / G. Turley, S. McNena // The Economic and Social Review. – Vol 47. – №2. – P. 299-326.
Yusuf J. Popular financial reports : tools for transparency, accountability and citizen engagement / J. Yusuf, M. Jordan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=publicservice_pubs. – Загл. з екрану.
Published
2017-12-05
How to Cite
Monokhonova, A. (2017). Diagnostics of the level of openity and transparency of local budgets in Ukraine. Social Economics, 53(1), 81-91. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2017-53-12
Section
SYSTEMS AND MECHANISMS FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF SOCIAL ECONOMICS