Діагностика рівня відкритості та прозорості місцевих бюджетів в Україні

  • Anna M. Monokhonova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: бюджетна політика, індекс відкритості бюджету, індекс прозорості-участі-доброчесності бюджету, місцевий бюджет, місцеві фінанси.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних та законодавчо-нормативних засад забезпечення прозорості місцевих бюджетів в умовах формування ефективної системи децентралізації фінансових ресурсів. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, систематизовано погляди дослідників на визначення поняття «місцевий бюджет».
Відповідно до положень нормативно-правових актів, розроблено організаційну побудову місцевих фінансів, враховуючи посилення процесів децентралізації та демократизації влади у сучасних умовах. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України розкрито сутність принципу публічності та прозорості бюджетної системи. Запропоновано схему функціонування інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». Проведено порівняльний аналіз рівня відкритості державного бюджету України з бюджетами інших країн світу за даними Міжнародного бюджетного партнерства. Проведено діагностику рівня прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів в України. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є удосконалення методичного підходу до оцінки рівня децентралізації фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а також розробка рекомендацій щодо підвищення рівня відкритості та прозорості місцевих бюджетів в Україні. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (редакція від 14.05.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50-51. – 572 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Загл. з екрану.
Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 15.09.2015 №679-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №16. – 109 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19. – Загл. з екрану/
Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України від 21.04.2017, підстава 1979-19 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – №3. – 31 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. – Загл. з екрану.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР (редакція від 04.06.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – 170 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Загл. з екрану.
Балацький Є.О. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів / Є.О. Балацький // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія Економіка. – 2010. – Том ХІ. – Вип. 176. – С. 268-277.
Василик О.Д. Бюджетна система України : підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. –К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
Воробйов Ю.М. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів : монографія / Ю.М. Воробйов, І.А. Когут. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 249 с.
Ганущак Ю. Місцеві бюджети : практич. посіб. / Ю. Ганущак; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 30 с.
Голинська О.В. Про місцеві бюджети – людською мовою : метод. посіб. / О.В. Голинська, М.Є. Золотухін. – Миколаїв : ФРМ, 2014. – 60 с.
Дем’янюк А.В. Прозорість бюджету та участь громадськості у бюджетному процесі / А.В. Дем’янюк // Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка і суспільство». – 2016. – Вип. 6. – С. 317-320.
Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів 2016. Результати вимірювання індексу прозорості, участі та доброчесності місцевої соціально-економічної та бюджетної політики у 17 містах та селищах України / Редактори Бойко А.М., Бринош І.В., Болган В.С. – Одеса, 2016. – 70 с.
Ковалевич Д.А. Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку / Д.А. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки. – 2014. – №2(54). – С. 198203.
Концепція створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80#n8. – Загл. з екрану.
Луценко І.О. Забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів / І.О. Луценко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. – 2015. – №1(6). – С. 66-70.
Мамонова В.В. Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади : шляхи вдосконалення управління / В.В. Мамонова, О.С. Горбатенко // Теорія та практика державного управління. – 2016. – №1(52). – C. 52-60.
Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевого бюджетів в Україні / Ю. Наконечна, Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – Серія «Економіка». – 2016. – №10(187). – С. 20-27.
Онлайн-платформу прозорості місцевих бюджетів презентували в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intvua.com/news/politics/1467302474-onlayn-platformu-prozorosti-mistsevihbyudzhetiv-prezentuvali.html. – Загл. з екрану.
Пасічник Ю.В. Бюджетна система : навч. посіб. для студентів економ. спец-тей ВУЗів / Ю.В. Пасічник. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 375 с.
План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80. – Загл. з екрану.
Родченко В.Б. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України / В.Б. Родченко, Ю.І. Прус // Соціальна економіка. – 2016. – №1. – С. 59-68.
Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.
Чікіта І.Б. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування як умова демократичного розвитку / І.Б. Чікіта // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 37-45.
Юрій С.І. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : монографія / С.І. Юрій, В.Г. Дем’янишин, О.П. Кириленко та ін. ; за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 376 с.
Afonso W. Fiscal illusion in state and local finances : a hindrance to transparency / W. Afonso // State and Local Government Review. – 2014. – Vol. 46. – Issue 3. – P. 50-62.
Alcaide-Munor L. Determining factors of transparency and accountability in local governments : a metaanalytic study // LexLocalos. – 2015. – Vol. 13. – №2. – 42-54.
Caamano-Alegre J. Budget transparency in local governments : an empirical analysis / J. Caamano-Alegre // Local Government Studies. – 2013. – Vol. 39. – Issue 2. – P. 182-207.
Sedmihradska L. Budget transparency in Czech local government / L. Sedmihradska // Procedia Economics and Finance. – 2015. – Vol. 25. – P. 598-606.
The open budget index 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf. – Загл. з екрану.
Turley G. An analysis of local public finances and the 2014 local government reforms / G. Turley, S. McNena // The Economic and Social Review. – Vol 47. – №2. – P. 299-326.
Yusuf J. Popular financial reports : tools for transparency, accountability and citizen engagement / J. Yusuf, M. Jordan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=publicservice_pubs. – Загл. з екрану.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ