Стратегія розумної спеціалізації для України

  • Georgii P. Dubynskyi Посольство України у США, Україна
Ключові слова: стратегії розумних спеціалізацій, кластери, проектування науково-технічної та інноваційної політики.

Анотація

У статті розглядаються історія та теоретичні витоки концепції стратегій розумної спеціалізацій, її зв’язок з іншими концепціями та стратегіями, нормативна база та практика її впровадження в Європейському Союзі. Обґрунтовується доцільність розробки та впровадження стратегії розумних спеціалізацій для України, аналізується поточний стан та перспективи. Також розглянуто наявний іноземний досвід проектування економічної та науково-технічної політики для подальшої адаптації в Україні. Сформовано орієнтири імплементації саме європейського досвіду – «Стратегії розумної спеціалізації» (СРС), її витокам та інструментарію відповідно до стратегічних цілей євроінтеграції. Проаналізовано євроінтеграційні прагнення України та вже діючи угоди про асоціацію та створення поглибленої зони вільної торгівлі. Основними рушійними силами та стимулами розвитку СРС визначено втрату традиційних ринків та розрив сталих коопераційних зв’язків з РФ; пасивну позицію держави, яка може призвести до фактичного нав’язування низькотехнологічних спеціалізацій; створення профільних регіональних кластерів та широке застосування інструменту державно-приватного партнерства; необхідність активного використання усіх повноважень статусу асоційованого члена Горизонт 2020 для доступу до інструментів проектування та впровадження СРС в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

LISBON EUROPEAN COUNCIL 23 and 24 March 2000, PRESIDENCY CONCLUSIONS http://qoo.by/2STg, http://qoo.by/2STh.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION “BUILDING AN INCLUSIVE EUROPE”, COM(2000) 79 final http://qoo.by/2STj.
Europe 2020 strategy “Європа 2020: Стратегіярозумного, стійкогоівсеохоплюючогозростання” Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final. https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en.
Lisbon Strategy evaluation document, Brussels, 2.2.2010, SEC(2010) 114 finalhttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf.
The Competitive Advantage of Nations, Michael E. Porter, Harvard Business Review, the March–April 1990 Issue, https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations.
Clusters and the New Economics of Competition, Michael E. Porter, Harvard Business Review, from the november-december 1998 issue, https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right.
Н.Н. Колосовский, «Избранные труды», Смоленск, «Ойкумена», 2006. http://www.ecoross.ru/files/books/Kolosovskiy,%202006.pdf.
Knowledge Economists Policy Brief n° 9, June 2009. http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_briefs_no_5_9.pdf.
Industrial policy for the twenty-first century, Dani Rodrik, Harvard University, John F. Kennedy School of Government. https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/industrial-policy-twenty-first-century.pdf.
Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe. Dominique Foray and Bart Van Ark. http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf.
“Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation”, © OECD/OCDE, 2013. https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020”, COM(2010) 553 final, 6.10.2010. http://qoo.by/2STn.
Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf.
Регламент ЄС №1303/2013 щодо спільних положень Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду Єдності, Європейського аграрного фонду для розвитку сільської місцевості та Європейського фонду морського та рибного господарства та визначаються загальні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду Єдності та Європейського фонду морського і рибного господарства та скасовується Регламент Ради (ЄС) №1083/2006.https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-eu-no-13032013-european-parliament-and-council.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ