Логіко-історичні етапи розвитку інформаційно-мережевої економіки

  • Oleksandra S. Kereia Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: посткапіталізм, інформаційно-мережева економіка, процес розвитку, криза капіталізму.

Анотація

Інформаційно-технологічна революція докорінно змінила предмет та засоби праці, права власності, механізми формування вартості та ціноутворення. Дані процеси знаменують становлення інформаційно- мережевої економіки, проте вони не узгоджуються з капіталістичними ринковими законами. Автором запропоновано періодизацію та характеристику етапів становлення та формування інформаційно-мережевої економіки, в основі якої лежить теоретична концепція проходження кожною системою наступних етапів: становлення, формування, розвитку на власній основі, виникнення чужорідних елементів, розкладання та зникнення. Етапи становлення і формування інформаційно - мережевої економіки, згідно з цією логікою, супроводжуються виникненням чужорідних елементів і розкладанням системи індустріально-ринкової економіки відповідно. Етап становлення характеризується виникненням поодиноких явищ інформаційно- мережевої економіки в середовищі індустріальної системи і включає фази протогенеза і генезису. Результатом індустріального перелому і капіталістичної реструктуризації стало виникнення нових організаційних форм, а саме перехід від вертикально інтегрованих до горизонтальних структур. На етапі формування нова система починає конкурувати зі старою, прагне до самоствердження. Початок формування інформаційно-мережевої економіки припадає на 90-ті рр. XX століття. Загальними характеристиками цього етапу є виникнення мережевих ринків, електронного бізнесу та електронних грошей, реструктуризація форм господарювання на базі ІКТ. Фазами даного етапу є переважно екстенсивне та переважно інтенсивне формування. У статті наводиться аргументація положення про незавершеність переходу інформаційно-мережевої економіки до етапу розвитку на власній основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.
Мейсон,П. Посткапитализм: Путеводитель по нашему будущему/ П. Мейсон. – М. : Ad Marginem Press, 2016. – 416 p.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д.Белл. – М:Academia, 2004. – 944 с.
Shapiro С., Varian H.R. Information rules: a strategic guide to the network economy / C. Shapiro and H.R. Varian. [Electronic resource]. – Accessed mode : http://solitine.com/document/download/solitine_information_rules.pdf.
Вайбер Р. Эмпирические закон сетевой экономики. [Electronic resource]. – Accessed mode : http://vasilievaa.narod.ru/14_3_03.htm.
Kelly K. New Rules for the New Economy [Electronic resource]. – Accessed mode : http:// http://kk.org/mtfiles/books-mt/KevinKelly-NewRules-withads.pdf.
Дятлов С.А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование : монография / В.П. Марьяненко, Т.А. Селищева. – СПб. :Астерион, 2008. – 413 с.
Стрелец И.А. Сетевая экономика : учебник. – М. : Эксмо, 2006. – 208 с.
Гриценко А.А. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : монография / Т.И.Артёмова, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская и др. / под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А.Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – 580 с.
Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. – К. Agrar Media Group.
Kastels М. Informational era: economy, society and culture [Electronic source]. – Accessed mode : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/03.php.
Hileman G., Rauchs M. Global cryptocurrency benchmarking study [Electronic source]. – Accessed mode : https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf.
Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: challenges and opportunities [Electronic source]. – Accessed mode : http://guralyuk.livejournal.com/2051302.html.
Іndustry 4.0 and manufacturing ecosystems. [Electronic source]. –Accessed mode : https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/industry-4-0/manufacturing-ecosystems-exploring-worldconnected enterprises.html.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ