НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Hanna I. Rybak Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: якість життя населення, державна політика, управління

Анотація

У статті визначені основні напрями державної політики підвищення якості життя населення України. Зазначено, що головною рушійною силою поліпшення якості життя населення є система державного управління. Як показує світовий досвід, ефективне вирішення проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів вимагає законодавчого закріплення і реалізації системи цілеспрямованих заходів. Визначено, що необхідним є вирішення проблем у сфері зайнятості зокрема, у сфері оплати праці, безпеки праці працівників та соціального захисту населення. В Україні їх вирішення буде результативнішим, за умов успішної реалізації та адаптації Концепції Гідної праці. Доведено, що соціальна підтримка українських громадян має вже сьогодні трансформуватися з наявної моделі державного соціального патерналізму в модель адресної соціальної підтримки. Визначено, що одним з головних напрямів підвищення якості життя населення має стати реформування бюджетних відносин, в основу якої повинна бути покладена ідея розумного балансу інтересів. Зазначено, що істотне зниження якості життя значної частини населення та падіння рівня його доходів у першу
чергу пов’язане зі зниженням ефективності господарства і падінням виробництва, високою інфляцією на старті економічних реформ. Існує гостра необхідність поєднання ринкової саморегуляції з активним державним регулюванням ринку праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Васильєв О.А. Теоретико-методологічні аспекти диференціації населення за умовами життя / О.А. Васильєв // Вісник Хмельницького націон. ун-ту. – 2010. – № 4, T. 1. – С. 263-272
Гошовська В.В. Макроекономічна оцінка якості життя населення України за міжнародними методиками [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Makroeconomichna%20otsinka%20yakosti%20zhittya.pdf.
Гукалова І.В. Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження : автореф. дис…док. геогр. наук: 11.00.02 / І.В. Гукалова; Інститут географії НАН України. – К., 2008. – 40 с.
Кизим Н.А. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС : монография / Н.А. Кизим, В.М. Горбатов. – Х. :ИД «Инжек», 2005. – 164 с.
Кундакчян Р.М. Повышение качества жизни населения в условиях институциональных преобразований : автореф. дис…док. економ. наук: 08.00.01 / Р.М. Кундакчян ; ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт». – Казань, 2011. – 47 с.
Лебедева А.А. Теоретические подходы и методологические проблемы изучения качества жизни в науках о человеке / А.А. Лебедева // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 3-19.
Закон України «Про соціальні послуги» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – 358 с.
Thode Е, Securing pensions for the next fifty years – achievements or recent reforms in selected countries / E. Thode// CESifo Dice Report. – 2003, – №1. – Vol. 1. – P. 3.
Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
Стойко О. Я. Сучасний стан рівня життя населення України / О.Я. Стойко // Матеріали доп. V Міжнародного конгресу українських економістів “Україна у ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку”. – Львів : Інститут регіональних досліджень. – 2000. – Ч. 2. – С. 84-87.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ