УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Alina B. Mazur Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: управління, економічний розвиток, регіон

Анотація

У статті розглянуті питання щодо визначення основних пріоритетів управління економічним розвитком регіону на засадах насичення його економічними об’єктами та зв’язками. Визначено, що основною причиною негативних наслідків є відсутність ефективної сучасної системи регіонального управління і ці обставини досить сильно заважають розвитку регіонів України на основі раціонального використання природного економічного, трудового та наукового потенціалу. Зазначено, що загальна концепція управління економічним розвитком регіону повинна спрямовуватись на врахування позитивних проявів розширення економічного простору регіонів. Побудовано модель концепції управління економічним розвитком регіонів України, визначені фактори впливу на економічний розвиток регіону. Сформульовані основні напрямки та принципи розподілу повноважень між центральними органами управління держави і регіональними органами управління. Визначено, що регіональний рівень управління має свої певні особливості. Його відмінною рисою є політична мотивація як складова управлінських рішень, які стосуються стратегічного плану економічного розвитку. Доведено, що кожний економічний регіон є цілісною територіальною господарською системою, в якій головна роль належить галузям
ринкової спеціалізації. Фінансова нестабільність і внутрішні кризові явища в Україні обумовили необхідність адаптації регіонів до радикальних змін в економіці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артеменко В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 90-97.
Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с.
Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія / В.М. Геєць. – К. : Київ. Нац. Торг.-екон. ун., 2008. – 389 с.
Демидов О.А. Науково-практичні основи формування сприятливого інвестиційного клімату регіону: автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.А. Демидов. – Чернігів, 2009. – 20 с.
Долодаренко А. Регіональна модель міжгалузевого балансу / А. Долодаренко, А. Ребенок, Є. Сахно // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 114-122.
Коломицев А.А. Управління соціально-економічним розвитком регіону на основі концепції регіонального маркетингу / А.А. Коломицев //Економічний аналіз. – збірн.наук. праць. – 2013. – Т.14. – №.1. – С. 87-93.
Кондратенко Н. Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва / Н. Кондратенко, В. Ковтун // Збірник наукових праць ЧДТУ – 2014. – Вип. 38. – Ч.1. – С. 133-137.
Без’язичний В., Мамонова В. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Актуальні проблеми державного управління. – 2000. – №1. – С. 108-117.
Костак З.Р. Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону: автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / З.Р. Костак. – Л., 2009. – 21 с.
Жаворонков В. О. Досвід стратегічного планування на місцевому рівні / В. О. Жаворонков // Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку / Кол. Монографія / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2007. – С. 350-355.
Фицик Л.А. Регіональні аспекти соціально-економічного розвитку України / Л.А. Фицик // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – C. 272-274.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ