ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА РІВНЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

  • Sergei I. Chernov Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
  • Olena O. Voronina Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: оцінка, охорона здоров’я, медичне страхування, рівень, регіон

Анотація

У статті розглянуті питання охорони здоров’я та рівня медичного страхування на регіональному рівні. Проведено оцінку стану охорони здоров’я та рівня медичного страхування у Харківському регіоні. Зазначено, що сучасний регіональний ринок медичного страхування є важливим елементом економічної інфраструктури регіону, і саме в цьому контексті його ефективне функціонування може стати важливим чинником та дієвим інструментом соціально-економічного розвитку регіону. Визначено, що Харківська область має розгалужену інфраструктуру охорони здоров‘я та потужний потенціал розвитку галузі. Зазначено, що протягом останнього десятиріччя рівень захворюваності населення в Харківській області залишається вищим за середньоукраїнський, хоча простежується тенденція до його поступового зниження. Проаналізовано динаміку страхових премій з медичного страхування в Україні у 2010 – 2014 рр. та динаміку рівня виплат добровільного медичного страхування компаній – лідерів ринку Харківського регіону. Дана характеристика основних страхових продуктів добровільного медичного страхування страхових компаній Харківського регіону. Проведено SWOT-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування страхових компаній, виявлено найбільш реальні можливості та загрози. Доведено, що Харківський регіон має перспективи розвитку системи медичного страхування, оскільки потенційних споживачів страхових послуг багато.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонов Д.П. Зарубежный опыт формирования финансовых ресурсов в здравоохранении / Д.П. Антонов: Проблемы стандартизации в здравоохранении», выпуск № 6, 2005 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rspor.ru/mods/kea/Foreign_experience.doc.
Баєва О. Аналіз соціально-економічного досвіду із запровадження страхової медицини / О. Баєва: Персонал. – 2007. – №3. – С. 72-76.
Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика: навч. посіб. / Н.М Внукова, Л.В. Временко, В.І Успаленко та ін. - За загальною редакцією д.е.н. Н.М. Внукової. – 2-ге видання, перероб та доп. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.
Евтушенко Т.П. Моделирование системы управления медицинским страхованием : дис. … канд. экон. наук: 08.04.01 / Финансы, денежное обращение и кредит / Евтушенко Т.П. – Донецк, 2002. – 164 с.
Конопліна Ю.С. Соціальне страхування/ Ю.С. Конопліна: Навчальний посібник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 224 с.
Цыганова О.А. Медицинское страхование : учеб. пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. – Архангельск : Издательство Северного государственного университета, 2010. – 257 с.
Чубарова Т. Система здравоохранения в России: экономические проблемы теории и практики / Т. Чубарова: Вопросы экономики. – № 4. – 2009. – С. 129-144.
Юрій С.І. Соціальне страхування / С.І. Юрій, М.П. Шаваріна, Н.В. Шаманська: Підручник. – К. : Кондор. – 2006. – 464 с.
Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/.
Богуславський Є.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 4. – С. 83-86.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ