ІНСТИТУТ «ЗАОЧНОЇ ВЛАСНОСТІ» І ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА

  • Юрій Мірясов
Ключові слова: заочні власники, саботаж, фінансовий ринок, інституційні інвестори, економічна влада

Анотація

У статті розглядається роль і потенціал економічної влади фінансового сектора в сучасній економіці. Теоретичною основою дослідження є ідеї Т. Веблена, пов’язані з різноспрямованими інтересами бізнесу і виробництва, формуванням інституту заочної власності і контролем «заочних власників» над реальним сектором економіки. Можливість обмежень і контролю над реальним сектором з боку інституційних інвесторів розглянута на прикладі розподілу власності в найбільших банках і нефінансових корпораціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Global Financial Stability Report, Market Developments and Issues, IMF, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2006/01/.
Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 984 с.
Davis E.P. Institutional Investors / E. Davis, B. Steil. – MIT Press, London , 2001. – 524 p.
Колб Р. В. Финансовые институты и рынки: учебник / Р. В. Колб, Р. Дж. Родригес; [пер. 2-ого амер. изд.]. – М.: Дело и сервис, 2003. – 687 с.
Шарп У. Инвестиции: Учебник / У. Шарп, Г. Александер, Дж.Бэйли, Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
Блохина Т.К.. Институциональные инвесторы в концепции развития российского фондового рынка / Т.К. Блохина, дис. д-ра экон. наук – Москва, 2000. – 303 c.
Колесников В.Н. Ценные бумаги / В.Н. Колесников, В.С. Торкановский. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 447 с.
Пластун В.Я. Методологічні основи діяльності інституційних інвесторів на фондовому ринку / В.Я.Пластун, дис. д-ра екон.наук – Суми, 2016. – 466 с.
Активізація інвестиційного процесу в Україні : колективна монографія / за ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. – К. : КНЕУ, 2012. – 472 с.
Галенко Т.В. Финансовые посредники на инвестиционном рынке. Политэконономический анализ: дис. канд. экон. наук – Киевский гос. торогово-экономический ун-т. – К., 1995. – 176 с.
Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів: монографія / В.С. Загорський – Х.: ВД «Інжек», 2006. – 192 с.
Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи / І.О. Школьник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 98 с.
Veblen T. Absentee Ownership / T. Veblen. - London: Transaction Publishers. 1997. – 445 р.
Veblen T. The Theory of Business Enterprise. / T. Veblen. - New York, A Mentor Book, 1958. – 135 р.
Катасонов В.Ю. Банки правят миром. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.fondsk.ru/news/2015/05/13/banki-pravjat-mirom-a-kto-pravit-bankami-ii-33312.html.
Богл Дж. К. Битва за душу капитализма / Дж. К. Богл, пер. с англ. – М.: Институт Гайдара, 2011. – 422 с.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ