ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

  • Marina K. Gnatenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний проект, ефективність, синергетичний еколого-економічний ефект

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості. Визначено, що оцінка ефективності впровадження нововведень являє собою один з найбільш відповідальних етапів у процесі прийняття рішень інноваційно-інвестиційного характеру. Доведено, що суто економічні аспекти встановлення ефективності проектів мають доповнюватися оцінюванням соціальних, екологічних, політичних та інших параметрів. Запропоновано для оцінки синергетичного еколого-економічного ефекту використання модифікованого підходу, заснованого на виділенні еколого-виробничого циклу. Доведено, що використання зазначеного підходу є також доцільним для удосконалення обґрунтування вибору форм державної підтримки екологічних інновацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про інноваційну діяльність: Закон України № 2314-VI від 03.06.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 36. – Ст. 266 – 315.
Гойко А. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації: Монографія. / А.Ф. Гойко. – К. : ВІРА–Р, 1999. – 320 с.
Гриньова В.М. Механізми реалізації структурно-інноваційної трансформації економіки України / В.М. Гриньова, О.Є. Попов //Майбутнє України: стратегія поступу : монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті України, Акад. екон. наук України. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – С. 244-289.
Ілляшенко С. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. / С.М. Ілляшенко – Суми : ВТД “Університетська книга”; К. : Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.
Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин. – М. : Экономика, 2003 – 186 с.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія / М. О. Кизим.– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.
Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
Кузьмін О. Управління ризиками в інноваційній діяльності / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.
Матвійчук А. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія / А.В. Матвійчук. – Вінниця : Вінниц. нац. техн. ун-т.; Вид-во «УНІВЕРСУМ», 2005. – 205 с.
Пономаренко В. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія. / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ