ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СТАТИСТИЧНОЇ ДУМКИ КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Elena I. Kushchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: О.Г. Ліберман, послідовники, статистичні методи дослідження виробництва, економічні реформи

Анотація

У статті розглядаються послідовники видатного ученого професора О.Г. Лібермана, які викладали на кафедрі статистики та зробили великий внесок у сучасні економічні реформи в Україні та у інших країнах Східної Європи.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Економічна наука в Харківському університеті:[колективна монографія][До 210-річчя університету та 80-річчя економічного факультету] / кол. авт.; відп. Ред. В.В. Глущенко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Казазіна, 2013. – 372 с.
2. Ковалевський Г.В., Селіванов В.М. Харківська економічна школа (1804-2004) / Г.В. Ковалевський [ та ін.] [Присвячується 200-річчю ХНУ ім. В.Н. Каразіна]. – Х.: ХНУ, 2004. – 51 c.
3. Олейник С.У. Вклад Е. Г. Либермана в теорию и практику организации производства/ C.У. Олейник// Бізнес інформ. –2012. – №11. – С.280-284.
4. Либерман Е.Г. [и др.] Эффективность работы промышленных предприятий: [Статистические показатели] / Е.Г. Либерман, З.Л. Житницкий [и др.]. – М.: Статистика, 1973. – 64с.
5. Либерман Е.Г.[и др.] Статистическое изучение бюджета времени студентов: [Отчет о выполнении работ] / Е.Г. Либерман [и др.]. – Х. : ХГУ, 1970. – 67с.
6. Александров В.В., Бондаренко М.И., Демидова А.С., Ким М.Н., Шекшуев А.Я. Юрий Иванович Терехов 1924-1985 [Воспоминания и исследования коллег, друзей, учеников].; Научный редактор
Бондаренко М.И. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2004. – 158 с.
7. Семеняк И.В. Возвышение потребностей и качество товаров:[статистический аспект
проблемы][Монография]/И.В. Семеняк, Е.И. Березань. – Х.: ХГУ, 1985. – 146 с.
8. Семеняк И.В. Философия маркетинга [Модуль академического образования по специальности «Маркетинг»] [Учебное пособие] / И.В. Семеняк. – Х.: ХНУ, 2004. – 80с.
9. Кущенко О.І. Історія статистичної думки: [навчально-методичний посібник]/ О.І. Кущенко. –Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. –88 с.
10. Kushchenko O. Profеssor Liberman E.G. scientific school of economics and statistics/O.Kushchenko// Економіка в контексті інноваційного розвитку: [стан та перспективи]: [матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 12-13 лютого 2016 р.)]/За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, А.Krynski. –[У 2-х частинах]. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч.1.– С.15-18.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ