УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Oleg P. Kolontaievskyi Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: стратегічний маркетинг, система управління маркетингом, функції управління стратегічним маркетингом

Анотація

В статті розглянуті питання формування системи стратегічного маркетингу на підприємстві. Аналіз існуючих пропозицій щодо формування систем стратегічного маркетингу на підприємствах дозволив визначити та доповнити перелік функцій по кожній з підсистем системи стратегічного маркетингу.
Запропонована структура системи стратегічного маркетингового управління, яка складається з трьох основних підсистем: розробки стратегічних маркетингових планів; стратегічної маркетингової організації; контролю і координації. Визначено необхідність, в першу чергу, обрання стратегічного напряму розвитку та аналізу нестабільності зовнішнього середовища, аналізу позиції підприємства на ринку, аналізу цільового ринку, оцінки стратегічної позиції підприємства, аналізу рівня конкуренції та прогнозування можливих реакцій конкурентів, а також вивчення конкурентних можливостей власного підприємства. Реалізація цих функцій є основою для розробки стратегічних маркетингових планів та контролю їх виконання.
Визначено перелік тих ризиків, зниження яких залежить безпосередньо від підприємства, тобто внутрішніх ризиків, вплив яких можна послабити або, навіть, частково ліквідувати за рахунок підвищення ефективності менеджменту, а також ризики зовнішні, рівень яких не залежить від особливостей функціонування підприємства, які не можуть бути усунені, проте піддаються мінімізації.
Розроблена система стратегічного маркетингу на підприємстві являє собою систему взаємопов’язаних елементів стратегічного маркетингового управління, найбільш повне використання яких забезпечує підприємству довгострокову конкурентну перевагу на цільовому ринку. Впровадження запропонованої системи стратегічного маркетингового управління у практику діяльності дозволяє підприємствам гнучко реагувати на зміни у маркетинговому середовищі та забезпечувати довгострокові конкурентні переваги в області збуту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – Д.: ДонДУЕТ, 2006. – 230 с.
2. Барановский С.И. Стратегический маркетинг : уч. пос. / С.И. Барановский, Л.В. Лагодич. – Минск : ИВЦ Минфина, 2005. – 298 с.
3. Гуржій. Н. Парадигма стратегічного маркетингу / Н.Гуржій // Галицький економічний вісник. – 2012. – №5(38).– С.81-90.
4. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
5. Митрохіна Ю.П. Комплексна система стратегічного маркетингового управління збутом / Ю.П. Митрохіна // Університетські наукові записки : наук. часопис. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – № 2 (26). – С. 347-351.
6. Михайлова Н.В. Стратегічний маркетинг у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/655/1/Mihaylova.pdf.
7. Гуржій Н.М. Управління якістю стратегічного маркетингу вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/10/40.pdf.
8. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К.І. Радченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2010. – 271 с.
9. Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. – К.: Атіка, 2006. – 300 с.
10. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент / Г Г. Кірейцев. –Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ