СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

  • Valentyna Yu. Dogadina Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», вул. Бекетова, 3, Харків-7, 61007, Україна
Ключові слова: методи, оцінка праці, підхід, сфера послуг, підприємство, персонал, модель

Анотація

В статті розглянуті методи оцінки праці персоналу підприємств сфери послуг. Автором обґрунтовано, що на сьогодні роль сфери послуг істотно зростає,та вже за певними обсягами випереджає виробничі сфери. Автором наведено визначення оцінки праці персоналу та висловлено думку про те, що сучасні методи оцінки праці персоналу сфери послуг повинні стати важелем, який би сприяв отриманню інформації щодо ефективності роботи працівників сфери послуг: потенційних специфічних можливостей спеціалістів у галузі та перспектив їх росту; причин неефективної роботи окремих працівників; потреби у навчанні та підвищенні кваліфікації; шляхів удосконалення організації праці. Зазначено, що найбільш складним видом оцінки, що включає безліч показників і весь необхідний комплекс економіко-математичних методів їхньої обробки, а також передбачає широке залучення експертів, є аналітична оцінка. Зроблено висновок, що систематична оцінка праці персоналу, що складає ядро мотивації трудової діяльності працівників і забезпечує зацікавлене досягнення поставлених цілей, дозволяє виявити слабкі місця в діяльності підприємства і зацікавити самих працівників у виправленні ситуації, що склалася. Однак відсутність єдиної методологічної основи, на якій можна було б системно поєднати всі розробки практиків, широке тлумачення понять «якість» і «ефективність» праці гальмують правильне розуміння сутності і ролі оцінки у всій системі управління. У цьому зв'язку виникає необхідність у розробці нових підходів до формування об'єктивної оцінки праці персоналу, що характеризують дійсно трудовий внесок працівників у виробничі результати діяльності підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала / Е.А. Борисова. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.
2. Данюк В.М. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / В.М. Данюк, В.М.Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К: КНЕУ, 2004. – 398 с.
3. Колот А.М. Мотивація персоналу: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А.М. Колот. – К: КНЕУ, 2005. – 337 с.
4. Корнюшин В.Ю. Оценка и аттестация персонала: учебное пособие/ В.Ю. Корнюшин. –М: МИЭП, 2010. – 120 с.
5. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник/ О.В.Крушельницька, Д.П. Мельничук.– К.: «Кондор». – 2005. – 308 с.
6. Соколов А.В. Вдосконалення системи оцінки персоналу організації / А.В. Соколов, В.О. Начева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf112013/603-kand-derzh-uprsokolov-a-v-nachevav-o-vdoskonalennya-sistemi-ocnki-personalu-organzacyi.html.
7. Галайда Г.О. Концептуальне моделювання систем мотивации праці / Г.О. Галайда, В.Б. Васюта // Региональные перспективи. – 2001. – №5-6. – С. 271-273.
8. Іванілов О.С. Стан економіки та зайнятість населення / О.С. Іванілов // Україна: аспекти праці. – 2002. – №5.
9. Рофе А.И. Теоретические основы экономики и социологии труда: учебник / А.И. Рофе, А.Л. Жуков. – М.: Узд-во «МИК». – 1999. – 336 с.
10.Маслова Я.Ю. Совершенствование оценки персонала на основе ситуационного похода / Я.Ю. Маслова // Весник ПАГС. – 2012. – С. 108-112.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ