ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Nataliia V. Goliachuk Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, Луцьк, 43018, Україна
Ключові слова: бухгалтерський облік, інформація, якісні характеристики, обліково-аналітична система

Анотація

У статті обґрунтована роль бухгалтерського обліку в процесі управління підприємством. Визначений порядок формування облікової інформації на різних рівнях управління. Акцентована увага на якісних характеристиках інформації та зазначені елементи системи забезпечення якості облікової інформації. Розкрито сутність обліково-аналітичної системи підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т.М. Безродна // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf.
2. Пуцентейло П.Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством / П.Р. Пуцентейло // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – 360 с. – С. 224-232.
3. Реслер М.В. Значення обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємством / М.В. Реслер // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 3 (37). – С. 146-148.
4. Поплаухина Т.Д. Методические основы формирования учетно-аналитической информации и ее качественное развитие / Дис-ция на соискание ученой степени кандидата экономических наук: спец. 08.00.12. – «Бухгалтерский учет, статистика» / Т.Д.Поплаухина – Казань, 2009. – 182с.
5. Єршова Н.Ю. Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання / Н.Ю. Єршова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8(158).– С. 368-374.
6. Щирська А.Ю. Сукупність характеристик якості облікової інформації для управління підприємством / А.Ю. Щирська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science /conference/files/world.../Shchyrska+.docx.
7. Грюнинг Х. Ван, Коэн М. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое руководство / Грюнинг Х. Ван, Коэн М.: На рус. и англ. яз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Изд-во «Весь мир», 2004. – 336с.
8. Зырянова Т.В., Колесников С.И. Качественные характеристики бухгалтерской (финансовой и управленческой) информации в бюджетных учреждениях / Т.В. Зырянова, С.И. Колесников //
Бухгалтерский учет в бюджетных и некомерческих организациях. – 2008. – №11 (203). – С.16-26.
9. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.13 р. №73 // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №55. – С.12-16.
10. Гарасим П.М., Приймак С.В. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту/ П.М. Гарасим, С.В. Приймак // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 722. – С.42-47.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ