АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Eugene I. Ursalov Харківська обласна молодіжна організація «Союз молодих підприємців» вул. Данилевського, 8, оф. 20, Харків, 61058, Україна
Ключові слова: фандрайзинг, алгоритм, соціальне підприємництво.

Анотація

Проведено аналіз етапів фандрайзингу. Запропоновано алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності для об'єктів соціального підприємництва. Представлено загальні рекомендації та методи реалізації кожного етапу фандрайзингу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Артемьева Т.В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. – СПб. : Лань, 2010. – 286 с.
2. Антонникова Н.А. Использование концепции социального предпринимательства для решения социальных проблем: применимость в российском контексте [Электронный ресурс]. — Режим доступа : hse.ru›data/682/668/1234/Антоникова… Социально.doc.
3. Alter, Kim. Social Enterprise Typology [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.virtueventures.com/resources/setypology.
4. Абромавичус А. Ми виходимо на новий рівень координації міжнародної допомоги [Електронний ресурс] // Урядовий портал. — 2015. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248535572 (27.12.15).
5. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек ; наук. ред. В.С. Білецький. – Донецьк : УКЦентр, 1999.– 204 с.
6. Дуглас А.Дж. Основные принципы фандрейзинга / А.Дж. Дуглас, К.Дж. Карлсон. – Дніпропетровськ : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 240 с.
7. Dees I.G. The Meaning of Social Entrepreneurship [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.caseatduke.org/ documents/deessedef.pdf.
8. Керлин Д.А. Социальные предприятия в США и Европе: Понять различия и извлечь из них уроки [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www. socpolitika.ru/files/Социальные предприятия в Европе и США_переводчик.pdf.
9. Крупський Т. Пошук ресурсів для діяльності організації (Fund Rasing) / Т. Крупський. – К. : Коаліція «Свобода вибору», 2005. – 10 с.
10. Куц С. Фандрайзинг АВС : посіб. для початківців / С. Куц. – К. : Центр філантропії, 2008. – 92 с.
11. Барежев В.А. Фандрайзинг : привлечение средств на некоммерческую деятельность / В.А. Барежев, С. Леликов, С. Е. Орлова. – СПб. : ГУКИ, 2005. – 102 с.
12. Штика Н.О. Зміст роботи соціального педагога громадської організації щодо планування та реалізації фандрайзангової діяльності / Н.О. Штика : зб. наук. праць націон. ун-ту імені Івана Огієнка. Вип. 11 [Електронний ресурс]. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_11/
13. Статистичний щорічник України за 2014 рік /Держкомстат України. — К. : Техніка 2015. – 125 с.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ