ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

  • Volodymyr N. Taraday Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: ресурси, розвиток, промислове підприємство, регіон.

Анотація

В статті розглянуті питання управління ресурсами та підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості регіонів України. Визначені фактори та резерви підвищення ефективності використання ресурсів розвитку промисловості регіону. Наголошено, що одним з інструментів підвищення ефективності використання ресурсів є ресурсоефективна політика на рівні національного господарства України та її регіонів. Обґрунтовано, що для оптимізації роботи промислових підприємств і для більш якісного структурного аналізу необхідно побудувати модель ресурсної бази регіону. Найважливішою складовою частиною такої моделі є оптимізація структури ресурсів з позицій їх комплексного використання у механізмі реалізації програм розвитку регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бiбiк Н.В. Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння розвитком регiону (на прикладi Харкiвської областi) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 : / Н.В. Бiбiк. – Харків, 2010. – 20 с.
2. Вовчак А.В. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект / А. В.Вовчак, Т.О. Примак // Маркетинг в Україні. – 2003. – №1 (17). – С. 29-33.
3. Гуляєва Н.М. Фінансові ресурси підприємства / Н.М. Гуляєва, О.В. Сьомко // Фінанси України. – 2013. – №12. – С. 58-62.
4. Кондратенко Н.О. Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах : дис. д-ра екон. наук : 08.00.05 / Н.О. Кондратенко. – К., 2011. – 469 с.
5. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : автореф. дис...д.е.н. / Є.В. Лапін ; Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України. –Харків, 2006. – 36 с.
6. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку : монографія / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.
7. Микитенко В.В. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства / В.В. Микитенко, І.А. Ігнатієва // Вісник економічної науки України. – 2002. – № 2. – С. 77-80.
8. Мокроусова Т.О. Фактори підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів / Т.О. Мокроусова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №4. – С. 86-88.
9. Писаревський І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів / І.М. Писаревський // Фінанси України. – 2005. – №10. – С. 91-100.
10. Челноков И.В. Региональная экономика: организацонно-экономический механизм управления ресурсами развития региона / И.В. Челноков, Б.И. Герасимов, В.В. Быковский. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 112 с.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ