МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • Valentina F. Petrova Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: кількісні та якісні методи оцінки ризиків підприємства.

Анотація

У статті проведено аналіз методичних підходів до оцінки ризиків. Проведено дослідження особливостей якісного та кількісного методів оцінки ризиків підприємства. Охарактеризовано переваги та недоліки основних методів оцінки ризиків підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр. 2005. – 600 с.
2. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К. : ТзОВ «Борисфен-М», 1996. – 326 с.
3. Гранатуров В.М. Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. / В.М. Гранатуров, І.В. Литовченко – Одеса, 2005. – 32 с.
4. Григор’єва О.Є. Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання / О. Є. Григор’єва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 64-71.
5. Джумурат О.В. Етапи реалізації ризик–менеджменту / О. В. Джумурат // Митна безпека. – 2010. – № 1. – С. 70-77.
6. Доценко І.О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової системи управління економічною безпекою підприємства / І.О. Доценко // Вісник Дніпропетровського університету : Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 171-176.
7. Доценко І.О. Якісні методи оцінки ризиків в системі управлінням підприємством / І.О. Доценко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень». – Вінниця, 2012. – С 283-285.
8. Лук’янова В.В. Економічний ризик : навч. посіб. / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
9. Туркина А.А. Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками / А. А. Туркина // Управление финансовыми рисками. – 2006. – № 4. – С. 286-293.
10. Яловий Г.К. Методологічне забезпечення прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №3. – С. 159.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ