УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ: ЗАКОНОДАВЧІЙ АСПЕКТ

  • Myroslava A. Bratash Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: багатоквартирний будинок, співвласники, управління житловим фондом, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управитель.

Анотація

В статті розглянуто основні законодавчо-нормативні акти, що регулюють правовідносини між суб’єктами управління спільною власністю співвласників багатоквартирних будинків. Визначено необхідність реформування державної житлової політики, що зумовлено невідповідністю житлових відносин змінам в економіці країни та необхідністю прискорення інтеграції житлової сфери у загальну систему ринкової економіки. Проведено порівняльний аналіз форм управління спільною власністю в житловій сфері. Визначено основні напрямки розвитку державної житлової політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Манцевич Ю.М. Удосконалення розвитку житлового господарства міст України : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю.М. Манцевич. – К., 2009. – 39 с.
2. Олійник Н.І. Державне регулювання ринку житла в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н.І. Олійник. – К., 2011. – 19 с.
3. Онищенко В.О. Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики : регіональний вимір : монографія / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. – Полтава, 2012. – 248 c.
4. Сєвка В.Г. Підвищення ефективності управління житловим фондом міст на засадах маркетингу / В.Г. Сєвка // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2012. – №749. – С. 470-474.
5. Непомнящий О.М. Методологічні засади формування та реалізації державної житлової політики : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління»/ О.М. Непомнящий. – Донецьк, 2013. – 36 c.
6. Бригілевич В. Професійне управління житловою нерухомістю : правові, організаційні, економічні і фінансові аспекти : практичний посібник / Бригілевич В., Гура Н., Щодра О. та ін. – Львів : «Папуга», 2013. – 228 с.
7. Молодченко Т.Г. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків / Т.Г.Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Економічний простір. – 2013. – №80. – С. 219-229.
8. Сироткин В.А. Теория и методология воспроизводства жилищного фонда : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В.А. Сироткин – Екатеринбург, 2014. – 41 с.
9. Про приватизацію державного житлового фонду :. Закон України від 19.06.1992 № 2482-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – №36. – Cт. 524.
10. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29 листопада 2001 р. № 2866/ІІІ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14. – Загл. з екрану.
11. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII // Відомості Верховної Ради – 2015 – №29 – Ст. 262
12. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514
13. Кайлюк Є.М. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є.М. Кайлюк, М.А. Браташ // Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – 2013. – № 5. – С. 21-28.
14. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки : Закон України від 24.06.2004 № 1869-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 46. – Ст. 1864.
15. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ