ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

  • Oleksandra R. Surmenelian Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: енергозбереження, економічна безпека, промисловість, підприємство.

Анотація

В статті розглянуті питання щодо визначення основних напрямів енергозбереження у промисловості та його впливу на економічну безпеку промислових підприємств. Автором зазначено, що енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. Визначено важливе місце енергетичної безпеки у складі економічної безпеки промислових підприємств та національного господарства в цілому. Обґрунтовано, що аналіз рівня ефективності енерговикористання на промислових підприємствах повинен базуватись на основі енергоаудиту та енергетичних балансів промислових підприємств. Наголошено, що енергозбереження, як фактор економічної безпеки українських промислових підприємств надає суб’єктам господарюючої діяльності ряд певних переваг. Визначені функції управління економічною безпекою промислових підприємств, які основані на певних принципах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Про електроенергетику : Закон України №575/97-ВР від 16.10.1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.
2. Антоненко Л.А. Исследование энергоемкости продукции III-й сферы АПК : методология анализа / Л.А. Антоненко, А.И. Рудь // Зб. наук. праць Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України «Продуктивні сили. Регіональна економіка». – Ч. 1. – С.46-52.
3. Бернер М.С. Зарубежный опыт мотивации энергосбережения / М.С. Бернер, А. Лоскутов, Д.Б. Понаровкин, А.Н. Тарасова // Энергосбережение. – 2008. – №3. – С. 44-48.
4. Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия / Л.П. Гончаренко // Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – 2004. – №14. – Режим доступа : http : www.profiz.ru/se/12_04/952/.
5. Данько М.С. Науково-технічні пріоритети забезпечення енергетичної безпеки / М.С. Данько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26. – С.171-174.
6. Каленюк А.А. Механизм управления ресурсосбережением в микроэкономической системе промышленного предприятия : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)» / А.А. Каленюк. – Саратов, 2009. – 29 с.
7. Кондратенко Н.О. Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах : дис..д-ра екон. наук: 08.00.05 / Н.О. Кондратенко. – Київ, 2011. – 469 с.
8. Лосев А.Ф. Экономическая безопасность предприятия / А.Ф. Лосев // Инвестиции. Налоги. Капитал [Электронный ресурс]. – 2003. – №17. – Режим доступа : http : //law.admtyumen.ru/noframe/ nic?d&nd=466200449&prevDoc=466200343.
9. Михайлова С.А. Опыт стран Европы и Азии в сфере энергосбережения / С.А. Михайлова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : //www.urfo-stroi.ru.
10. Надтока Т.Б. Енергетична безпека підприємства як інструмент забезпечення його сталого соціально-економічного розвитку / Т.Б. Надтока, О.В. Амельницька // Економіка і організація управління. – 2010. – №2 (8). – С. 63-69.
11. Перебийніс В. Управління енергетичною безпекою : концептуальні засади / В. Перебийніс // Науковий вісник Національного аграрного ун-ту. – 2001. – Вип. 43. – С.87-89.
12. Половникова С.Ю. Історичні аспекти ресурсозбереження як фактора сталого розвитку / С.Ю. Половникова // Вісник ДДФЕІ. – 2001. – №1. – С. 24-27.
13. Прокопенко В.В. Энергосбережение при выплавке чугуна в индукционных печах / В.В. Прокопенко, П. Кульбачный, В.И. Степанова // Промелектро. – 2007. – №3. – С. 53-56.
14. Скоков С.А. Эколого-экономическое регулирование процессов ресурсосбережения : дис… канд. экон. наук: 08.08.01 / С.А. Скоков. – Сумы, 2002. – 190 с.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ