ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОСЛУГА»

  • Іван Яценко Університет державної фіскальної служби України, вул. Університетська, 31, Ірпінь, 08205, Україна https://orcid.org/0000-0003-0897-104X
Ключові слова: інвестиційна послуга, інвестиційна технологія, інвестиційна фірма, інвестор, ризик профіль

Анотація

У статті висвітлено результати наукової розвідки альтернативних підходів до трактування дефініції інвестиційної послуги. Виявлено та систематизовано переваги та недоліки цільового, виробничого, продуктового, процесного, інструментального, інфраструктурного, ресурсного та кон’юнктурного підходів до пізнання сутності поняття «інвестиційна послуга». Запропоновано удосконалене визначення дефініції інвестиційної послуги як результату вибору інвестиційної ідеї, аналізу інвестиційної інформації та застосування інвестиційних технологій інвестицій­ними фірмами з метою реалізації фінансових інтересів клієнтів – індивідуальних та інститу­ційних інвесторів, із урахуванням їх інвестиційного профілю (очікуваної інвестиційної дохід­ності, граничних розмірів втрат, толерантності до ризику та тривалості інвестиційного гори­зонту). У запропонованому авторському підході до трактування поняття інвестиційної послуги враховано сукупність таких атрибутивних ознак, як комплементарність, субституційність, аналітичність, технологічність, персоніфікованість, ризикованість та хронометричність. З’ясо­вано, що оферентами інвестиційних фінансових послуг є інвестиційні фірми – юридичні та неюридичні особи, які на постійній основі надають принаймні один вид інвестиційних послуг третім особам та/або провадять, принаймні, один вид інвестиційної діяльності. Отримувачами інвестиційних послуг є клієнти інвестиційних фірм – індивідуальні та інституційні інвестори. Визначено коло фінансових інтересів інвесторів, що включає: приріст та мобілізацію додатко­вих фінансових ресурсів; накопичення заощаджень; формування оптимального інвестицій­ного портфеля за параметрами доходності, ризику, ліквідності та ін.; зменшення негативного впливу інформаційної асиметрії на інвестиційний вибір; зниження трансакційних витрат ін­вестиційних операцій; розширення переліку інвестиційних альтернатив та поглиблення ди­версифікації інвестиційних активів; перерозподіл ризиків, пов’язаних із наданням інвестицій­них послуг. Встановлено, що дефініція інвестиційної послуги є похідною від родового поняття фінансової послуги. Однак, якщо поняття фінансової послуги завжди пов’язане з рухом гро­шових коштів, то у випадку надання інвестиційних послуг рух грошових коштів обумовлю­ється формуванням та використанням інвестиційного капіталу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Іван Яценко, Університет державної фіскальної служби України, вул. Університетська, 31, Ірпінь, 08205, Україна

аспірант

Посилання

Palasevych, M. B. (2007). Foreign experience in regulating investment activities and the possibility of its application in Ukraine. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 17(7), 239-244. (in Ukrainian)

Kolesov, P. F. (2013). A modern look at investment banking. Collection of materials of the international scientific conference on The problems and the prospects of economics and management (pp. 48-53). St. Petersburg. (in Russian)

Lalaev, D. Ye. (2008). Prospects for the development of investment banking services in Russia : Candidate’s Thesis. Volgograd. (in Russian)

Kobushko, I. M. (2010). Investment services in the context of effective functioning of the investment market of Ukraine. Scientific bulletin of the DSMA, 1(6Е), 299-305. (in Ukrainian)

Shchukin, B. M. (2004). Investment. Kyiv : MAUP. (in Ukrainian)

Babarin, M. S. (2013). Marketing and efficiency of the banking business. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Improving the Quality of Services in Russian Investment Companies (pp. 297-304). Sankt-Peterburg. (in Russian)

Matsuk, Z. A. (2016). Principles of classification of financial services. Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 2, 172-191. (in Ukrainian)

Gorlovskaya, I. G. (2017). An identification-structural approach to the contractual regulation of financial markets. Omsk University Bulletin. Series «Economics», 3(59), 26-35. (in Russian)

Demchuk, O. A. (2010). Interpretation of the conceptual apparatus of investment banking. Financial journal, 2, 129-142. (in Russian)

Martseniuk, M. M., & Karpenko, V. L. (2014). Foreign experience in organizing the provision of quality services as a factor in increasing the competitiveness of the bank. Bulletin of Khmelnytsky National University, 5(2), 72-75. (in Ukrainian)

Fisunenko, N. O. (2017). Conditions for the formation of the market of investment resources in the field of construction. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 26(1), 110-114. doi: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2018-9(37)-25-30. (in Ukrainian)

Dubovyk, S. V. (2011). Theoretical substantiation of the essence of the categories «investment banking service» and «investment banking product». Collection of abstracts of the VI International scientific-practical conference on International banking competition : theory and practice (pp. 40-42). Vol. 2. Sumy. (in Ukrainian)

Fich, E. M., Harford, J., & Tran, A. L. (2015). Motivated Monitors : The Importance of Institutional Investors’ Portfolio Weights. Journal of Financial Economics, 118, 21-48.

Cella, C. (2020). Institutional Investors and Corporate Investment. Finance Research Letters, 32. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.026.

Chen, A., Nguyen, Th., & Rach, M. (2021). Optimal collective investment : The impact of sharing rules, management fees and guarantees. Journal of Banking and Finance, 123. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106012.

Kirchler, M., Lindner, F., & Weitzel, U. (2020). Delegated investment decisions and rankings. Journal of Banking and Finance, 120. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105952.

Giovannini, R., Capizzi, V., & Chiesi, G. M. (2010). Investment Banking Services : Ownership Structures, Financial Advisory and Corporate Governance Models. International Journal of Business Administration, 1(1), 49-63.)

Francois, D., Kecskes, A., & Thesmar, D. (2013). Investor horizons and Corporate Policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48, 1755–1780.

Tao, R., Su, C.-W., Xiao, Y., Dai, K., & Khalid, F. (2020). Robo advisors, algorithmic trading and investment management : Wonders of fourth industrial revolution in financial markets. Technological Forecasting & Social Change, 163(3). doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120421.

Kovalenko, Yu. (2017). The concept of the financial services industry and financial service. Development of financial intermediaries in turbulent conditions of functioning of national economy. Chernihiv : ChNTU, 36-45. (in Ukrainian)

Gorlovskaya, I. G. (2009). Services of professional subjects of the securities market in Russian and foreign theory and practice. Omsk University Bulletin. Series «Economics», 4, 119-122. (in Russian)

Fogelson, Yu. B. (2009). On the question of the concept of «financial services». Business Law: Challenges of the Time: Scientific Works of the Department of Business Law, 1. Moskva : Izdatelskiy dom GU-VShE, 207-228. (in Russian)

Blaug, M. (2004). Methodology of economics or as economists explain. 2nd ed. Moskva : Voprosy ekonomiki. (in Russian)

Rozenberg, Dzh. M. (1997). Investments. Terminological dictionary. Moskva : Infra-M. (in Russian)

Latsyk, H. (2009). Essential theoretical foundations of financial instruments. World of Finance, 1, 143-152. (in Ukrainian)

Kovalenko, Yu. M. (2018). Place, essence and classification features of investment services in financial services. Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Economics», 9(37), 131-136. doi: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2018-9(37)-131-136. (in Ukrainian)

Shveykin, I. Ye. (2015). Development of competition in the banking investment services market : Candidate’s Thesis. Samara. (in Russian)

Palasevych, M. B. (2005). Banking investment product: its essence and features. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 15.4, 401-409. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Яценко, І. (2021). ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОСЛУГА». Соціальна економіка, (61), 92-100. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-09
Розділ
ФІНАНСИ