Інструментарій забезпечення фінансової стабільності банківської системи України

  • Natalia Pogorelenko Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна https://orcid.org/0000-0001-9815-9818
Ключові слова: банківська система, фінансова стабільність, інструменти, класифікація, ознаки, фактори, фінансові потоки, ризики

Анотація

Стаття присвячена питанню систематизації, аналізу та розробці класифікації інструмен­тарію забезпечення фінансової стабільності банківської системи, який є визначальним фак­тором при формуванні необхідних впливів для забезпечення фінансової стабільності бан­ківської системи.

Для вибору та застосування інструментарію, який найповніше відповідає поставленим цілям, поточним умовам та пріоритетам забезпечення фінансової стабільності банківської системи, доповнено його класифікацію за рахунок уведення нових класифікаційних ознак.

Зокрема, для врахування важливості підтримання безперервної циркуляції фінансових потоків у банківській системі, їх узгодженості та синхронності, виділено класифікаційну ознаку «за впливом на вхідні та вихідні фінансові потоки», що уможливлює застосування від­повідного інструменту, виходячи з таких конкретних завдань, як забезпечення безперерв­ності здійснення розрахунків, раціоналізація вартості ресурсів, згладжування впливу на від­соткові ставки змін ліквідності.

Базуючись на наявності різних рівнів регулятивних впливів на забезпечення фінансової стабільності банківської системи – стратегічного й операційного, до класифікації інструмен­тів введено ознаки «за впливом на досягнення операційних цілей монетарної політики» та «за впливом на досягнення стратегічних цілей монетарної політики».

Виділення класифікаційної ознаки «за впливом на діяльність системних/державних бан­ків» зумовлене значущістю системно важливих банків для забезпечення фінансової стабіль­ності банківської системи, оскільки значна концентрація активів і капіталу у таких банках потребує застосування спеціального інструментарію, спрямованого на запобігання систем­ним ризикам.

З урахуванням необхідності збалансування потоків наданих банківською системою кре­дитів, впливу ризиків на банківську діяльність запропоновано класифікаційні ознаки інстру­ментів забезпечення фінансової стабільності банківської системи «за впливом на кредитний цикл», «за ключовими ризиками», «за організаційними елементами».

Виділення класифікаційних ознак інструментів забезпечення фінансової стабільності банківської системи сприятиме досягненню таргетованості регулятивних і організаційних впливів та дотриманню критеріїв раціональності й адекватності при виборі конкретних ін­струментів. Це створить підґрунтя для вибору та застосування такої комбінації інструментів, яка найбільшим чином відповідає поставленим цілям, поточним умовам та пріоритетам за­безпечення фінансової стабільності банківської системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia Pogorelenko, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», пр. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Mishchenko, V. (2015). Instrumental stability of the banking system based on the development of an aggregate index. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 32-37. (in Ukrainian)

Pylypov, M. I. (2011). Instruments for ensuring the stable functioning of the banking system of Ukraine. Actual problems of economic development of the region, 7(1), 112-116. (in Ukrainian)

Kovalenko, V. (2015). Theoretical and methodological approaches to the evaluation of financial stability of the banking system. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 9, 35-40. (in Ukrainian)

Naumenkova, S.V., & Mishchenko, V. (2015). Macroprudential instruments in the mechanism of ensuring financial stability. Finance of Ukraine, 10, 53-76. (in Ukrainian)

Shpilev, B. V. (2016). The main instruments for ensuring the financial security of banks. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 10(2), 139-142. (in Ukrainian)

Constancio, V. (2015). Macroprudential policy in Europe: ensuring financial stability in a banking union. Financial Stability Conference in Berlin. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/ /html/sp151028.en.html.

The Group of Thirty. (2010). Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future. Retrieved from http://group30.org/images/uploads/publications/ /G30_EnhancingFinancialStabilityResilience.pdf.

Praet, P. (n.d.). Economic, financial and monetary stability in Europe: reinforcing our policy instruments. Retrieved from https://www.bis.org/events/conf110623/praet.pdf.

Kawai, M., & Morgan, P. J. (2012). Central Banking for Financial Stability in Asia. Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156232/adbi-wp377.pdf.

Smartpdfbook.com. (n.d.). Politique macroprudentielle: prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière. Retrieved from http://smartpdfbook.com/read.php?id= 2326001400&svr=fr&src=Dedi2&server=8.

The Brookings Institution. (2016). Financial stability in the broader mandate for central banks: apolitical economy perspective. Retrieved from https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06/ /14_financial_stability_central_banks.pdf.

Schoenmaker, D. (2011). The role of Central Banks in Financial Stability. Retrieved from http://personal.vu.nl/d.schoenmaker/Encyclopedia _Role_of_Central_Banks_v1%20(28-4).pdf.

Greenwood, R., Hanson, S. G., Stein, J. C., & Sunderam, A. (2017). The Financial Regulatory Reform Agenda in 2017. Retrieved from https://www.hbs.edu/behavioral-finance-and-financial-stability/Documents/2017-09%20The%20Financial%20Regulatory%20Reform%20Agenda%20in%202017.pdf.

Savluk, M. I. (Ed.). (2011). Money and credit: a textbook. K.: KNEU. (in Ukrainian)

Ogorodnik, V. V. (2012). Credit-investment activity of banks of Ukraine under conditions of financial instability and factors of influence on it. Regional economy, 1, 161-169. (in Ukrainian)

Glushchenko, O. V. (2015). Banking crisis in Ukraine under the conditions of financial singularity. Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 291–295.

European Systemic Risk Board. (n.d.). The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector. Retrieved from https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf.

Polikarpova, O. (2016). Macroprudential policy: goals, tools and opportunities for Ukraine. Current problems of economy, 5(179), 327-335. (in Ukrainian)

Kovalenko, V. V., & Dadashev, B. A. (2012). Conceptual principles of macroprudential supervision and regulation of banking activities. Effective Economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074. (in Ukrainian)

European Systemic Risk Board (ESRB). (n.d.). Retrieved from https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html.

Pogorelenko, N. P. (2018). The stability of the banking system: theory, methodology, practice: monograph. Kyiv: State University of Banking. (in Ukrainian)

De Waal, B., Petersen, M. A., Hlatshwayo, L. N., & Mukuddem-Petersen, J. (2013). A note on Basel III and liquidity. Applied Economics Letters, 20(8), 777–780. doi: 10.1080/13504851.2012.744130.

Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2011). Basel Core Principles and bank soundness: Does compliance matter? Journal of Financial Stability, 7(4), 179–190. doi: 10.1016/j.jfs.2010.03.003.

Karcheva, G. T. (2011). Improving regulation of bank liquidity based on the new standards of the Basel Committee. Bulletin of the KEF KNEU, 2, 57-65. (in Ukrainian)

Popravka, O. G. (2013). Formation of the domestic system of banking supervision in accordance with the international standards of the Basel Committee. Economic Journal-XXI, 1-2(2), 24-27. (in Ukrainian)

Pogorelenko, N. P., & Sydorenko, O. M. (2011). Monitoring the financial stability of the banking sector. Financial-credit activity: problems of theory and practice, 1(10), 61-67. doi: 10.18371/fcaptp.v1i10.29247. (in Ukrainian)

Sbarcea, І. (2015). Implementation of Вasel ІІІ in the Еuropean Banking Sector. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 6(171), 60-65.

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ФІНАНСИ