Концептуальні засади інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації

  • Svitlana Onyshchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий проспект, 24, Полтава, 36000, Україна https://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Alina Hlushko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий проспект, 24, Полтава, 36000, Україна https://orcid.org/0000-0002-4086-1513
Ключові слова: інформаційна безпека, національна економіка, діджиталізація, національні економічні інтереси

Анотація

Стаття присвячена визначенню концептуальних засад інформаційної безпеки національ­ної економіки в умовах діджиталізації. У процесі дослідження виявлено дуальний взаємозв’язок між процесами діджиталізації і розвитком господарської системи, актуалізова­но проблему забезпечення інформаційної безпеки сучасної економіки. На основі аналізу хро­нології найбільших кібератак на інформаційні системи України, рівня та динаміки кібератак і кіберзлочинів, фінансових втрат національної економіки від кіберзлочинності обґрунтовано необхідність забезпечення інформаційної безпеки. Сформовано понятійно-категорійний ба­зис інформаційної безпеки національної економіки. Встановлено зв’язки між базовими кате­горіями розвитку процесів діджиталізації, управління національною економікою та забезпе­чення інформаційної безпеки. На основі аналізу наукової літератури виокремлено три основні концептуальні підходи до визначення сутності інформаційної безпеки, згідно з якими інфор­маційна безпека розглядається як: складова національної безпеки; стан захищеності інфор­маційного середовища та національних інтересів від можливих загроз; стан системи, який здатний забезпечити цільові параметри безпеки. Поглиблено змістовне наповнення поняття «інформаційна безпека національної економіки» і визначено як стан захищеності інфор­маційного середовища, що забезпечує реалізацію національних економічних інтересів, стійкість національної економіки до внутрішніх та зовнішніх, реальних і потенційних загроз, пов’язаних із активним розвитком цифровізації. На основі системного та захисного підходів розроблено структурну модель інформаційної безпеки національної економіки, визначено її властивості та взаємозв’язок елементів із зовнішнім середовищем. Обґрунтовано, що основу інформаційної безпеки національної економіки становить захист національних економічних інтересів. Запропоновану систему інформаційної безпеки національної економіки правомірно визначено базисом для подальшого дослідження пріоритетних напрямів забезпечення інфор­маційної безпеки в умовах діджиталізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий проспект, 24, Полтава, 36000, Україна

доктор економічних наук, професор

Alina Hlushko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Першотравневий проспект, 24, Полтава, 36000, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Baranovsky, O. I. (2014). Security Philosophy: Monograph. K.: UB NBU. (in Ukrainian)

Varnaliy, Z. S. (2009). Economic security: tut. K.: Znannya. (in Ukrainian)

Heiets, V. M. (Ed.). (1999). The concept of economic security of Ukraine. K.: Logos. (in Ukrainian)

Yurkiv, N. Ya. (2012). Economic Security of the Real Sector of the Ukrainian Economy: Strategic Priorities and Theoretical and Methodological Principles of Providing: Monograph. Lviv: PAIS. (in Ukrainian)

Zhalilo, Ya. A. (2001). Strategy for ensuring the economic security of Ukraine. Priorities and implementation issues. Kyiv: Satsang. (in Ukrainian)

Shlemko, V. T., & Binko, I. F. (1997). Economic security of Ukraine: essence and directions of providing: monograph. K.: NISD. (in Ukrainian)

Vlasyuk, O. S. (2014). Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation: monograph. K.: NISD. (in Ukrainian)

Yermoshenko, M. M. (2001). Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. K.: Kyiv National University of Trade and Economics. (in Ukrainian)

Public report of the security Service of Ukraine in 2019. Retrieved from https://www.ssu.gov.ua/uploads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20F1.pdf. (in Ukrainian)

Geers, K. (2015). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Tallinn: NATO CCD COE Publications.

The security service of Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://www.ssu.gov.ua/ua/. (in Ukrainian)

The Department of postal and telecommunications in Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://cyberpolice.gov.ua/results/2018/. (in Ukrainian)

Knizhenko, A. A. (2014). Сurrent state of crime in the sphere of use of electronic computing machines (computers), automated systems, computer networks and telecommunication networks in Ukraine. Bulletin of the Ministry of justice of Ukraine, 7, 122‒127. (in Ukrainian)

Kravtsova, M. A. (2018). Modern condition and directions of counteraction to cybercrime in Ukraine. Bulletin of the Criminological Association of Ukraine, 2(19), 155‒166. (in Ukrainian)

Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down. Report of the Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2018. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime.

State service of special communication and information protection of Ukraine. (n.d.). The analysis of regulatory impact of draft regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On amendments to the Rules of protection of information in information, telecommunication and information-telecommunication systems". Retrieved from http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=288142 &cat_id=38837&ctime=1522850564776. (in Ukrainian)

The law of Ukraine "On fundamentals of national security of Ukraine" dated 19.06.2003 № 964–IV. (2003). The Voice of Ukraine, 22, 20-21. (in Ukrainian)

Shulga, V. I. (2015). Modern approaches to the interpretation of the concept of information security. Electronic scientific specialized edition "Effective economy", 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5514. (in Ukrainian)

Constitution of Ukraine of 28.06.1996, No. 254 K/96-BP. Retrieved from http://rada.gov.ua. (in Ukrainian)

Glushko, А. D., & Yanko, A. S. (2019). Оptimal reservation of data in the system of residual classes in the direction of ensuring information security of the national economy. Economics and Region, 4(75), 20–28. doi: 10.26906/EiR.2019.4(75).1814.

Onishchenko, S. V., & Maslii, A. A. (2015). Threats to the economic security of Ukraine: the nature, assessment and prevention mechanism: monograph. Poltava: PoltNTU. (in Ukrainian)

The law of Ukraine "On the Concept of the National Informatisation programme". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80. (in Ukrainian)

The law of Ukraine "On national security of Ukraine". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19. (in Ukrainian)

The concept of development of the digital economy and society in Ukraine for 2018-2020. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (in Ukrainian)

Kalujnui, R. A. (Ed.). (2004) Information Security of Ukraine: Glossary. K: Text. (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On Basic Principles of Development of the Information Society in Ukraine for 2007-2015". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16. (in Ukrainian)

Fisun, Yu. A. (2001). Problems of Russia's Internal Security in the 21st Century. Moscow: Fatherland Foundation. (in Russian)

Avramenko, A. B., & Gaseskiy, V. K. (2012). Information security in Ukraine as a component of national security. Coll. of sciences WADU, 18, 9–18. (in Ukrainian)

Baranov, O. P. (2014). Prerequisites for the establishment of the State Special Transport Service and its task in the national security system of Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 3, 60–65. (in Ukrainian)

Petrik, V. M, & Galamba, M. V. (2006). Information Security of Ukraine: Concept, Essence and Threats. Law Journal, 11, 49–52. (in Ukrainian)

Lipkan, V. A. (2005). Theoretical and methodological principles of management in the field of national security of Ukraine. K.: National Academy of Internal Affairs of Ukraine. (in Ukrainian)

Melnik, P. V., & Nizhnik, N. R. (Eds.). (2000). National security of Ukraine (methodological aspects, state and tendencies of development): textbook. Irpin. (in Ukrainian)

Danillian, O. G. (2002). National security of Ukraine: structure and directions of implementation: textbook. Кh.: FOLIO. (in Ukrainian)

Litvinenko, O. V. (2003) Influences and operations. Theoretical and analytical essays: monograph. K.: NISD. (in Ukrainian)

Glushko, A., & Marchyshynets, O. (2018). Institutional provision of the state regulatory policy in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(3), 941–948. doi:10.14505/jarle.v9.3(33).18.

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ЕКОНОМІКА