ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ОЦІНКИ

Ключові слова: вартість підприємства, показники, альтернативна вартість, чинники впливу

Анотація

У сучасних умовах гостро відчувається потреба у теоретико-методологічних узагальненнях і розробках, а також у практичних рекомендаціях, які б були спрямовані на побудову дієвого механізму оцінки вартості підприємства в мінливих економічних умовах. У роботі ми спираємося на поняття «вартість підприємства» у широкому значенні.  Вартість – це характеристика втіленого в економічному добробуті процесу виробництва, яка виражає його внутрішню потенційну здатність приносити ефект, що перевищує не тільки витрати на створення цього блага, а і його альтернативну вартість, тобто вигоду втрачених можливостей в результаті вкладення ресурсів у виробництво  цього блага. Але, незалежно від того, який підхід використовується, цінність оцінки буде залежати від правильно підібраних показників, які дозволяють провести аналіз і отримати об’єктивні результати. Головними вимогами до показників оцінки вартості підприємств визначено: адекватність, точність, об’єктивність, достовірність, однозначність, економічність, порівнянність, своєчасність і регулярність,  встановлення причино-наслідкових зв’язків показників оцінки й оціночної вартості підприємства. Враховуючи вищенаведене, зроблено наступні висновки: вибір показників оцінки вартості носить індивідуальний характер, що обумовлений специфічними характеристиками суб’єктів оцінки й поточними та стратегічними цілями оцінки; для формування системи оцінки показників вартості підприємства необхідно враховувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища; використання збалансованої системи показників оцінки має стати основою для прийняття управлінських рішень. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку доцільно вести у напрямку розвитку інструментарію оцінки вартості підприємств, а також вдосконалення інтегрального оцінювання фінансово-економічного стану та ефективності управління підприємством.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hanna Doroshenko, V. N. Karazin Kharkiv National University

D.Sc. (Economics), Professor

Посилання

Mochernij, S. V. (1996). Fundamentals of economic knowledge: a textbook. Kyiv: Femina, 1996. (in Ukrainian)

Marshal, V. A. (1993). Principles of Economic Science: 3 vols. Moscow: Progress. Vo1. 1. (in Russian)

Mendrul, O. G. (2002). Enterprise Cost Management: A Monograph. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Tarasevich, V. M. (2003). Enterprise Pricing: Monograph. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2003). On approval of the National Standard No. 1 "General Principles of Property and Property Rights Valuation": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 10, 2003 No. 1440. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF. (in Ukrainian)

Doroshenko, H. O., & Doroshenko, O. G. (2019). Corporate control in the system of value-oriented management of enterprises, Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7093. (in Ukrainian)

Davydov, O. I. (2015). Management of the value of enterprises in terms of multi-variation of its assessment, Ekonomichnyy prostir, 104, 172‒185. (in Ukrainian)

Klyus, Yu. I. (2015). Areas of development of corporate governance in industrial enterprises, Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 13(1), 93–96. (in Ukrainian)

Lampert, M. (2016). Corporate social responsibility and the supposed moral agency of corporations, Ephemera, 16(1), 79–105.

Freeman, R. E. & Moutchnik, A. (2013). Stakeholder management and CSR: questions and answers, Umwelt Wirtschafts Forum. Springer Verlag, 21(1), 5−9.

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ