ЗМІНИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

  • Olha Hlushchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5856-3373
Ключові слова: інституційний дизайн, ринок фінансових послуг, регулятор ринку, фінансове посередництво, інклюзивність

Анотація

У статті визначено зміни, що відбулися у інституційному дизайні, та визначено тенденції щодо відновлення ринку фінансових послуг як комплексного системного явища. Розкрито сутність поточних тенденцій, що відбуваються на ринку фінансових послуг України як упро­довж періоду кризи, так і на поточний момент, та визначено їх вплив на фінансову систему нашої країни. Проведені у статті дослідження дали змогу встановити, що переважна біль­шість суб’єктів ринку фінансових послуг України зазнала значного скорочення. Це особливо стосується банків та кредитних спілок, проте кількість фінансових компаній зростає. Зрос­тання кількості та обсягів діяльності фінансових компаній дають змогу стверджувати про зростання обсягів мікрокредитування. В умовах гальмування темпів зростання реальної за­робітної плати це є свідченням втрати довіри населення до банків та у майбутньому може викликати спад  платоспроможного попиту населення.  Це стало підставою для висновку про те, що кредитний ринок України набуває неінституціоналізованого характеру. Вказані про­цеси призвели до концентрації капіталів на кредитному сегменті ринку фінансових послуг. Зменшення кількості фінансових установ не є критичним для ринку. Негативним є поши­рення неінституціоналізованих фінансових посередників. Глибока суспільно-політична криза спричинила відтік капіталу з українського фондового ринку та зменшення обсягів контрак­тів, що укладаються на вітчизняних фондових біржах. Це є однозначно негативною тенден­цією, оскільки зменшення обсягів контрактів біржового ринку є одним з чинників, що впли­ває на інвестиційний клімат та відображає зацікавлення інвесторів у придбані цінних папе­рів вітчизняних підприємств. Державне регулювання ринку фінансових послуг має бути ре­формованим у два етапи: перший – скорочення кількості регуляторів до двох та перехід до моделі за завданнями з поділом на ліцензійну діяльність та макропруденційний нагляд; дру­гий – перехід до єдиного регулятору. Це відповідає сучасним світовим тенденціям та дасть змогу зробити державне регулювання ринку фінансових послуг усе охоплюваним, системним, уникнути гіперрегуляції та відсутності регулівного впливу на певних сегментах ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha Hlushchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор

Посилання

Pohorelenko, N. (2018). The role of the national bank of Ukraine in ensuring the stable development of the banking system. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Economic Series, 93, 57‒76. (in Ukrainian)

Pohorelenko, N. (2018). Paradigm of organizational and economic mechanism for providing financial stability of the banking system of Ukraine. Bulletin of NTU ‘KhPI’. Economic Series, 15(1291), 70‒83. (in Ukrainian)

Naumenkova, S. (2015). Financial inclusivity: economic contents and the approaches to its assessment. Actual problems of economics, 4(166), 363‒371. (in Ukrainian)

Naumenkova, S., & Pavlyuk, T. (2015). Access to financial services as investment component of Ukraine's regions. Crisis Management of Ukraine's Economy: New Challenges. (pp. 250–253). Kyiv: KNEU. Retrieved from https://www.slideshare.net/ssuserd18a79/naumenkova-s-pavlyuk-t. (in Ukrainian)

Chvertko, L. (2017). Trends in life insurance development in Ukraine in conditions of economic instability. Sustainable Development 2030: Economic, Social, Environmental and Political Constituents: Proceedings of the International Interdisciplinary Conference (Georgia, Tbilisi, 2017) (pp. 116‒121). Tbilisi – Lviv. Retrieved from http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7774?mode=full. (in Ukrainian)

Prykaziuk, N., & Motashko, T. (2015). New vectors of development of motor insurance in Ukraine. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, 3(168), 37‒47. (in Ukrainian)

Goralko, O., & Vysotska, I. (2017). Market of unbank financial services: the modern state, negative tendencies and prospects of development. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. The Economic Series, 1, 208‒219. (in Ukrainian)

Voinova, Y. (2017). World financial services market: analysis of indicators. Actual problems of economics, 5(191), 6‒17. (in Ukrainian)

Hlushchenko, O. (2017). Institutional support of financial infrastructure: ways to reduce fragility. Ekonomika ta derzhava, 5, 44‒49. Retrieved from http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3763&i=8. (in Ukrainian)

Allen, F., Goldstein, I., & Jagtiani, J. (2018). Financial Regulations, Resilience, and Growth. Journal of Financial Services Research, 53(2), 141‒162. doi: 10.1007/s10693-018-0291-z.

Allen, F., & Gu, X. (2018). The Interplay between Regulations and Financial Stability. Journal of Financial Services Research, 53(2), 233‒248. doi: 10.1007/s10693-018-0296-7.

National Bank of Ukraine. (2019). Supervisory Data. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.

National securities and stock market commission. (2019). Market analysis. Retrieved from https://www.nssmc.gov.ua/en/vidomosti/analiz-rynku/.

National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets. (2019). Overview of financial services markets. Retrieved from https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html.

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Statistical Information. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
ЕКОНОМІКА