МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕРІВНОВАГА ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ В ЕКОНОМІЦІ

  • Oleksandr Dmytrenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-6970-5234
  • Artem Bulik
Ключові слова: макроекономічна нерівновага, сукупний попит та пропозиція, безробіття, інфляція

Анотація

Метою статті є систематизація впливів змін зовнішнього та внутрішнього макроеконо­мічного середовища та аналіз наукових можливостей їх подальшої теоретичної розробки. Перманентна актуальність вивчення рівноважних станів в економіці обумовлюється розвит­ком форм організації економічних відносин та зміною соціально-економічного середовища їх реалізації. Особливої актуальності дана проблема набирає в умовах світової фінансової кри­зи, яка характеризується відхиленням базових макроекономічних показників від їх рівно­важних значень. Проведене дослідження засвідчило посилення впливу цінових факторів на збалансованість попиту та пропозиції на всіх основних ринках економіки України і, насам­перед, на ринку кінцевих продуктів та послуг. Аналітична оцінка впливу окремих цінових факторів на динаміку сукупного попиту та пропозиції дозволила визначити особливості цього впливу у сучасних умовах, характерних для економіки України, зокрема те, що високий рі­вень експортоорієнтованості промисловості та суттєва залежність кінцевого споживання від імпорту сприяють домінуванню впливу зовнішньоекономічних факторів на встановлення рівноваги на ринку кінцевих товарів та послуг. Серед цих факторів найвпливовішим став валютний курс. Водночас одним із вагомих чинників інфляції залишається динаміка індиві­дуальних середніх витрат як основний формуючий фактор цін виробників. Економіка Украї­ни є ресурсомісткою, що є наслідком недосконалої структури виробництва, обтяженої капіта­ломісткими та сировинними виробничими осередками, та застарілих технологій. І саме це виступає основною перешкодою ефективній адаптації пропозиції українських товаровироб­ників до змін у сукупному попиті. Економічна ситуація в Україні у 2014-2018 рр. і у коротко­строковій перспективі визначається переважно політичними чинниками, подальший розви­ток економічних процесів значною мірою не прогнозований і визначатиметься насамперед тим, чи припиняться бойові дії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Dmytrenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Савченко Т. Г. Генезис теорій економічної рівноваги. Економіка і регіон. 2010. № 1. С. 198‒206.

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : монографія / за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». К., 2015. С. 195‒219.

Сапир Ж. Согласование внутренних и мирових цен на сырьевые продукты в стратегии экономического развития России. Проблемы прогнозирования. 2011. № 6. С. 3–16.

Савченко Т. Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 368 с.

Перехідна економіка: Сучасна Україна / за ред. С. М. Злупко. К. : Знання, 2006. 155 с.

Приходько А. В. Макроэкономика – особый раздел экономической теории. 2010. URL: http://lib.rus.ec/b/204258/read (дата звернення: 20.04.2019).

Геєць В. М., Скрипниченко М. І. Макроекономічне моделювання за секторами національної економіки у програмно-аналітичному інструментарії «Макропрогноз економіки України». Математичне моделювання в економіці. 2013. Вип. 1. С. 116‒129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2013_1_13 (дата звернення: 20.04.2019).

Мурашов С. Прогнозирование динамики цен производителей по видам экономической деятельности. Экономист. 2011. № 4. С. 62‒71.

Державний комітет статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2019).

Національний банк України : веб-сайт. URL: https://www.bank.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2019).

Опубліковано
2019-12-08
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ