ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Andrii Halaiko Львівський національний університет імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0002-0569-3032
Ключові слова: державне сільськогосподарське підприємство, фінансові ресурси, управління, напрями вдосконалення, сільське господарство.

Анотація

Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення управління грошовими кошта­ми державних сільськогосподарських компаній. Дослідження розпочато з визначення акту­альності та необхідності пошуку шляхів удосконалення управління грошовими ресурсами державних суб’єктів господарювання в сільському господарстві. За результатами проведено­го дослідження встановлено такі напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподарських підприємств, а саме: неупереджений і вчасний аналіз фі­нансових результатів; оптимізація структури продукції; дотримання комплексно-системного підходу при управлінні грошовими коштами; вдосконалення фінансового планування і бю­джетування; раціональне управління основними фондами і оборотними засобами; врахуван­ня резервів зменшення собівартості продукції; застосування раціональної системи управлін­ня фінансовими потоками; делегування функцій бухгалтерського і фінансового управління державних сільськогосподарських підприємств невеликих розмірів консалтинговим фірмам; максимальне узгодження функціонування фінансової та організаційної структур; підвищен­ня фінансового потенціалу шляхом підвищення прибутку і платоспроможності; планування надходжень грошових коштів, першочергових платежів, бюджетів підрозділів підприємства; ведення платіжних календарів; щоденний розподіл фінансових ресурсів, котрі надійшли за заздалегідь визначеними пріоритетами; складання планів руху грошових коштів за підрозді­лами підприємства.

У статті визначено збитковість державних сільськогосподарських підприємств як основ­ну їх проблему. У дослідженні було запропоновано усунення збитковості державних компаній в сільському господарстві у випадку реалізації державної сільськогосподарської продукції нижче точки беззбитковості та у випадку падіння цін на цю продукцію. У подальших дослі­дженнях необхідно визначити напрями підвищення прибутковості державних сільськогоспо­дарських підприємств без виробничої диверсифікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Andrii Halaiko, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант

Посилання

Бровко Л. І., Фоврій Ю. В. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Молодий вчений. 2016. № 1(1). С. 23–25.

Христюк Д. П. Аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 600–603.

Байрак О. М. Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 83. С. 189–196.

Бровко Л. І., Чепіга О. А. Фінансове прогнозування в системі фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ /index.php?op=1&z=4520 (дата звернення: 10.04.2019).

Гетьман О. О., Дудкіна Т. В. Обґрунтування вибору методів фінансового планування для сільськогосподарських підприємств. Таврійський науковий вісник. 2015. № 90. С. 202–209.

Данилевська-Жугунісова О. Є. Аналіз бюджетування в системі фінансового планування аграрних підприємств. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. № 244. С. 236–242.

Зленко О. В. Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 10. С. 162–167.

Кальченко М. М. Основи забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2013. Т. 2. Вип. 7. С. 129–136.

Лагодієнко Н. В. Управління фінансовими потоками аграрного підприємства. Економічний аналіз. 2014. Т. 18. № 3. С. 60‒64.

Недільська Л. В. Стан та шляхи удосконалення фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1(2). С. 303–311.

Маслак Н. Г. Формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств України. Теорія, методологія, практика розвитку економіки та фінансів в умовах економічних зрушень : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21-22 лип. 2016р. Дніпро, 2016. URL: http://repo.snau.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4973/1/Маслак%20Н.Г.%20Формування%20системи%20управління%20фінресурсами%20сільськогосподарських%20підприємств%20України_Тези.pdf (дата звернення: 10.04.2019).

Рєзнік Н., Березнянський М. Управління фінансами на сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 485–488.

Мірошніченко В. О. Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12(2). С. 24–28.

Кундицький О. О., Чопко Н. С. Чинники розвитку підприємств аграрного сектора України. Экономика и управление. 2012. № 6. С. 54–58.

Опубліковано
2019-12-08
Розділ
ФІНАНСИ