ТЕХНІКА СЦЕНАРІЇВ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Andrii Diadin Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-2277-2795
Ключові слова: техніка сценаріїв, інновації, ресурси, капітал, прогнозування, антикризове управління, антикризова програма

Анотація

В статті визначено особливості сутнісного змісту антикризового управління фінансами, як системи контрзаходів, типізований набір спеціальних заходів, що набувають вирішально­го значення в діяльності суб’єкта господарювання.

Сформульовано наступні ключові завдання антикризового фінансового менеджменту: створення та реалізація фінансового потенціалу підприємства для забезпечення необхідного рівня прибутковості та ліквідності підприємства навіть в умовах циклічного розвитку еко­номіки; забезпечення функціонування на підприємстві ефективної системи фінансового ме­неджменту та фінансового контролю.

Доведено, що проведення превентивних планово-контрольних заходів в межах управлін­ня фінансами підприємства неможливе без вирішення комплексу фінансових завдань, а са­ме: оптимізації структури капіталу через нарощування виручки від реалізації та прискорення оборотності капіталу шляхом зниження дебіторської й кредиторської заборгованості.

Ефективність запроваджених заходів системи антикризового управління фінансами підприємства залежить від дотримання менеджментом компанії наступних принципів: цільової результативної орієнтації; опори на моніторинг фінансових індикаторів; переваги управлінського впливу; фінансової гнучкості; економічності управління; відповідності форми зворотного зв’язку.

Обґрунтовано впровадження системного та ситуаційного підходів щодо активізації здат­ності компанії до виявлення й вирішення нових фінансових проблемних питань та підтрим­ки динамічної рівноваги розвитку.

Визначено, що саме техніка сценаріїв, дозволяє побудувати альтернативні варіанти мож­ливого розвитку подій залежно від різного сполучення визначальних їхніх факторів.

Композиційно антикризова програма може бути визначена в вигляді наступних струк­турних блоків: ситуативні дії фінансової орієнтації щодо адаптації до нових умов; обов’язкові дії із забезпечення і підвищення безпеки виробничо-господарської системи; обов’язкові опе­ративні дії з подолання вузьких місць щодо підвищення рентабельності; заходи щодо поси­лення контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Andrii Diadin, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Ткаченко С. О., Сперос Дж. Н. Концепція системи антикризового управління фінансами підприємства. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 листопада 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С. 279‒281.

Денисюк О. Г., Дерев’янко О. Ю. Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2015. № 1. С. 80–87.

Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общ. ред. А. П. Градова, Б. Н. Кузина. СПб. : «Специальная Литература», 1996. 510 с.

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія. К. : КНЕУ, 2004. 268 с.

Тридід О. М., Орєхова К. В. Методичні рекомендації щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства. Харків : ХНЕУ, 2005. 24 с.

Сугак Т. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств гірничо-промислового комплексу : дис. … канд. екон. наук : 21.04.02. Київ, 2018. 271 с. URL: http://library.krok.edu.ua/media/library/category/ /disertatsiji-avtoreferati-vidguki/suhak_2018-disertatsija.pdf (дата звернення: 07.02.2019).

Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. М. : ИНФРА-М, 2003. 432 с.

Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я / пер. с нем.; под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. М. : Финансы и статистика, 1998. 288 с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / пер. с нем. М. : Финансы и статистика, 1997. 800 с.

Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М. : Наука, 1999. 448 с.

Опубліковано
2019-12-08
Розділ
ФІНАНСИ