Лідерські якості майбутнього офіцера та готовність до професійної діяльності в контексті використання інноваційних методів освіти

  • Микола Віталійович Качан Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, вул. Сумська 77/79, м. Харків, Україна, 61023 https://orcid.org/0000-0003-3732-0369
Ключові слова: військово-професійна підготовка, лідер, психолого-педагогічні умови, формування лідерських якостей

Анотація

Стаття присвячена лідерству як актуальній проблемі військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів. Проаналізовано сучасні наукові уявлення щодо змісту понять лідерства та лідера, особливостей військової діяльності, які вимагають наявності в офіцерів лідерських якостей; виокремлено умови методичного забезпечення та механізми психолого-педагогічної організації формування у курсантів характеристик лідера. Показано, що використання в освітній діяльності інноваційних методів, спрямованих на інтерактивну взаємодію, сприяє формуванню лідерських якостей та компетентностей майбутнього військового фахівця як у професійному, та і в комунікативному аспектах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агаєв Н. А, Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Герасименко М.В., Ткаченко В.В. (2014) Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів: Методичний посібник. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 209.

Аксанюк М. (2019) Чим військовий лідер відрізняється від цивільного? Цитується за URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682781-cim-vijskovij-lider-vidriznaetsa-vid-civilnogo.html

Алфімов Д. В. Зміст феномену «лідерські якості особистості / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 44–51.

Гапонюк З. Г. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов гуманитарных вузов: автореф. дисс. … канд. пед. наук. спец.: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования / З.Г.Гапонюк. – Москва, 2008. – 24 с.

Доброскок І.І., Коцур В.П., Нікітчина С.О. [та ін.] (2008) Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі : монографія. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельниц: Вид-во С. В. Карпук. 284.

Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития : монография / О.В. Евтихов. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2011. – 288 с.

Кайдалова, Л. Г. (2016) Формування лідерських якостей студентів на основі інноваційних методів навчання. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 7. 34–37.

Карамушка Л. М. Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти / Л. М. Карамушка, Т. Г. Фелькель // Проблеми сучасної психології. – 2013. – № 2. – С. 52-60.

Котельников В. Ефективний лідер [Електронний ресурс]. / В. Котельников. – Режим доступу: http://www.cecsi. ru/coach/leadership.html

Кочубей Т.Д., Семенов А.А. (2013) Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 1.117–125.

Маковський О.К. (2002) Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів: (автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02). Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький. 18с.

Мараховська Н.В. (2009) Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу (автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04). Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Харків. 22.

Мітлош А.В. (2007) Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських об’єднань (автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01) Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ. 20.

Саух П. Ю. [та ін.]; П. Ю. Саух (ред.) (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 443.

Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним за- кладом. — К.: Арт Економі, 2011. — 141 с.

Ткачук П.П. (Ред.) (2010) Лідерство сержанта та офіцера (психолого-педагогічний аспект). Навчальний посібник. Львів: ЛІСВ. 187.

Ягоднікова В.В. (2006) Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи (автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07). Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ. 21с.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Качан, М. (2020). Лідерські якості майбутнього офіцера та готовність до професійної діяльності в контексті використання інноваційних методів освіти. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 90-96. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-13