Психологічне здоров’я у контексті економічної поведінки: теоретичний огляд проблеми

  • Світлана Борисівна Жарікова Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 69/42, кв. 108 https://orcid.org/0000-0002-6814-6415
Ключові слова: види економічної поведінки, критерії психологічного здоров'я, особистість, психологічне здоров'я, економічна поведінка

Анотація

У статті представлений теоретичний огляд проблеми психологічного здоров'я в контексті економічної поведінки. Обґрунтовано актуальність досліджень означеної проблеми. Розглянуто зміст поняття «психологічне здоров'я», його критерії та індикатори, позначені підходи до розуміння цього феномену. Представлено аналіз поняття «економічна поведінка» з точки зору економічної та психологічної науки, а також його видів. На основі аналізу сучасних теоретичних і емпіричних досліджень визначено зв'язок психологічного здоров'я та економічної поведінки. Зазначено, що економічний вектор додає нові змінні в процес формування психологічного здоров'я особистості, умовою забезпечення якого виступає адекватна наявним і прогнозованим змінам економічна поведінка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дубровина И. В. Психическое здоровье детей и подростков / И. В. Дубровина. – Екатеринбург : Деловая книга, 2000. – 176 с.

Кузнецов М. А. Психологические механизмы и детерминанты поддержания здоровья человека / М. А. Кузнецов, Л. Н. Зотова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. – 2018. – №. 53. – С. 102-125.

Жигалкіна Н. В. Особливості ставлення до психологічного здоров’я особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Н. В. Жигалкіна. – Одеса, 2017. – 199 с.

Петров В. Г. Счастье и психологическое благополучие в ресурсной модели психологического здоровья / В. Г. Петров, К. В. Злыгостева // Acta Biomedica Scientifica. – 2015. – №. 4. – С. 79-83.

Маланьїна Т. М. До проблеми психологічного здоров’я / Т. М. Маланьїна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Психологічні науки. – 2015. – № 128. – С. 176-179.

Козлов А. В. Психологическое здоровье как аспект становления личности / А. В. Козлов // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 22–23 травня 2010 р.) / Ред. колегія: О. А. Каденко (голов. ред.), Л. О. Подкоритова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 264 - 265.

Карамушка Л. М. Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології / Л. М. Карамушка, Т. М. Дзюба // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2019. – Т. 1. – №. 16. – С. 22-33.

Титаренко Т. М. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації / Т. М. Титаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 160 c.

Галецька І. І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки / І. І. Галецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2012. – №. 2 (1). – С. 49-58.

Галецька І. Критерії психологічного здоров’я / І. Галецька // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 317–328.

Петровский А. В. Краткий психологический словарь / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – Москва : Политиздат, 1985. – 431 с.

Шевченко Е. И. Концептуальное понимание категории «психологические здоровье» / Е. И. Шевченко // Вісник ОНУ. – 2013. – Т.18, вип. 4(30). – С. 308 – 315.

Покровская С. Е. Экопсихология: социальный и индивидуальный подход к здоровью личности / С. Е. Покровская // Актуальні проблеми психології. – 2008. – Т. 7, вип. 15. – С. 244 – 249.

Ніздрань О. А. Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров᾿я осіб із низьким економічним статусом : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. А. Ніздрань. – Київ, 2017. – 256 с.

Бондаренко О. В. Сучасна «економічна людина» та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку / О. В. Бондаренко // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107 (4). – С. 286-291.

Петінова О. Б. Економічна людина у соціально-філософському дискурсі : дис. … докт. філос. наук : 9.00.03 / О. Б. Петінова. – Одеса, 2017. – 503 с.

Бушенева Ю. И. Экономическое поведение: обзор основных подходов / Ю. И. Бушенева // XIX Царскосельские чтения. – 2015. – С. 251-255.

Евдокимова А. С. Социально-психологические факторы экономической социализации личности : дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / А. С. Евдокимова. – Иркутск, 2014. – 186 с.

Миронова Т. Ю. Социально-психологические особенности экономической социализации подростков и юношей : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Т. Ю. Миронова. – Курск, 2013. – 23 с.

Душков Б. А. Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика / Б. А. Душков, А В. Королев, Б. А. Смирнов. – М. : Деловая книга, 2005. – 572 с.

Полякова Н. В. Экономическое поведение / Н. В. Полякова. – Иркутск : Изд-во ИГЭА, 1998. – 236 с.

Негруль В. В. Экономическое поведение и целостность общества: параметры взаимной детерминации / В. В. Негруль // Вестник ВГУ. Серия : Философия. – 2015. – №. 4. – С. 58-68.

Патоша О. И. Психологические факторы экономического поведения / О. И. Патоша // Вестник науки и образования. – 2019. – № 1-2. – С. 86-89.

Семенов М. Ю. Особенности отношения к деньгам у людей с различным уровнем личностной зрелости : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / М. Ю. Семенов. – Ярославль, 2004. – 178 с.

Серьогіна Н. О. Безробіття як внутрішня загроза національній безпеці / Н. О. Серьогіна // Економіка та держава. – 2019. – № 3(11). – С. 89 – 95.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Жарікова, С. (2020). Психологічне здоров’я у контексті економічної поведінки: теоретичний огляд проблеми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 57-63. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-08