До проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з обмеженими можливостями здоров’я до навчання у вищому навчальному закладі

  • Олена Володимирівна Гуляєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022. https://orcid.org/0000-0001-6134-3726
  • Юлія Олександрівна Гуляєва Національно-дослідницький університет Вища школа економіки, Москва, Російська Федерація
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, студент з обмеженими можливостями здоров’я, соціалізація, активність, середовище

Анотація

У статті проаналізовано поняття соціально-психологічної адаптації, а також розглянуто рівні адаптації – фізичний, освітній і соціально-психологічний. Проведено аналіз особливостей кожного із зазначених рівнів щодо студентів з обмеженими можливостями здоров’я. Найбільш оптимальний варіант соціально-психологічної адаптації таких студентів передбачає впровадження комплексної моделі. Успішність процесу адаптації в студентів такої категорії до навчання у вищих навчальних закладів залежить від ряду факторів, де головним є соціально-психологічний, який розкривається у сутності взаємодії «студент-середовище».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Власова Т. А. Социально-психологическая адаптация студентов младших курсов к условиям обучения в вузе / Т. А. Власова // Вестник ЧГПУ. Серия: Педагогика и психология. – Чебоксары, 2009. – №1. – С. 13-22.

Волчелюк В. І. Особливості та соціально-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору / В. І. Волчелюк. – URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tmpvd_2013_17(1)__20

Гребенюк Т. М. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.08 / Т. М. Гребенюк. – Київ, 2008. – 28 с.

Гуляєва О. В. Особливості емоційного компоненту психологічного благополуччя у студентів з обмеженими можливостями здоров’я / О.В. Гуляєва, Ю.О. Гуляєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. – 2017. – № 63. – С. 39 – 42.

Дубровин Д. Н. Психологическая адаптация как фактор личностного самоопределения : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Д. Н. Дубровин. – Москва, 2006. – 23 с.

Камінська О. В. Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ / О. В. Камінська // Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, вищий навчальний заклад, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти, Інститут спеціальної педагогіки. – 2012. – № 9. – С. 75–84.

Крухмалёв А. Е. Особенности социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья / А. Е. Крухмалёв, Е. В. Воеводина // Социологические исследования. – 2012. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/04/04/1251448425/Kruhmalev.pdf

Лебедева А. А. Субъективное благополучие лиц с ограниченными возможностями здоровья : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / А. А. Лебедева. – Москва, 2012. – 32 с.

Луценко О. Л. Стратегiї та механiзми психологiчної адаптацiї особистостi до умов перехiдного перiоду в суспiльствi : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. Л. Луценко. – Харків, 2006. – 20 с.

Сердюк Л. З. Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ / Л. З. Сердюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2014. – Вип. 687. – С. 151–159.

Швалб Ю. М. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти / Ю. М. Швалб, Л. В. Тищенко. – К. : Основа, 2015. – 240 с.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Гуляєва, О., & Гуляєва, Ю. (2020). До проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з обмеженими можливостями здоров’я до навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 53-56. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-07