Трансформації життєвих орієнтацій як складових особистісного компоненту індивідуального досвіду студентів філологічного факультету та факультету психології

  • Павло Олександрович Севост`янов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022. https://orcid.org/0000-0003-3461-9920
Ключові слова: індивідуальний досвід, особистісний досвід, смисложиттєві орієнтації, трансформації досвіду, студенти

Анотація

У статті описане дослідження, спрямоване на поглиблення розуміння організації особистісного досвіду. Індивідуальний досвід розглядається з позиції моделі О. Лактіонова, в рамках якої детально розглядається особистісний компонент. Однією зі складових даного компоненту є смисложиттєві орієнтації, і у статті проводився аналіз трансформацій даного феномену, які відбувалися з 2010 по 2017 роки.

Особистісний компонент індивідуального досвіду містить три аспекти: інтерпретація себе, інтерпретація інших та інтерпретація світу. Аспект інтерпретації себе як вартості містить самооцінку, саморегуляцію та образ «Я»; аспект інтерпретації інших в якості сумісних з суб'єктом досвіду – образ «Я» та цінності; аспект інтерпретації оточуючого світу – цінності та смисл життя. Акцент на смисложиттєвих орієнтаціях в рамках даної статті було зроблено з огляду на прагнення віднайти найбільш універсальні трансформації особистісного досвіду.

 В ході емпіричного дослідження проводився порівняльний аналіз досліджуваних за показниками смисложиттєвих орієнтацій (тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва) у 2010 та 2017 роках за допомогою U-критерію Манна-Уітні. Для максимального врахування факторів, які потенційно можуть впливати на особливості організації особистісного досвыду аналіз вівся окремо за вибіркою студентів-психологів та студентів-філологів. Загальна кількість осіб, що брала участь у дослідженні – 121 студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) та Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ).

Одним з ключових факторів, що детермінує досліджувані трансформації, було визнано соціально-політичні зміни.

Було виявлено, що за всією вибіркою, у порівнянні з 2010 роком, у 2017 достовірно зменшився рівень виразності таких смисложиттєвих показників, як: орієнтація на цілі, локус контролю «Я», локус контролю життя, та загальна осмисленість життя; при цьому значущо виріс рівень орієнтації на результат.

Для студентів-психологів характерним є достовірне зниження показників орієнтації на цілі, локусу контролю «Я», локусу контролю життя та загальної осмисленості життя; а також – зростання орієнтації на результат. Для студентів-філологів характерним є достовірне зниження показників локусу контрою життя та загальної осмисленості життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бочавер, А. Личностные особенности студентов-психологов [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://www.psi.lib.ru/statyi/sbornik/lichnst.htm. Дата звернення: 12.10.2019.

Варфоломеева, Т. (2004). Динамика учебно-профессиональных установок студентов-психологов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе : автореф. дис. ... к. психол. наук : 19.00.05. Самара. 22 с.

Выготский, Л. (1982) Собрание сочинений в 6 т. / гл. ред. изд.: А. В. Запорожец. Москва : Педагогика. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии.

Лактионов, А. (1998). Координаты индивидуального опыта. Харьков : Бизнес-Информ.

Леонтьев, А. (2004). Деятельность. Сознание. Личность : учебное пособие. Москва : Смысл: Академия.

Эльконин, Д. (1989). Избранные психологические труды. Москва : Педагогика.

Ядов, В. (2000). Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. Москва : Добросвет.

Sevostianov, P. (2019). Openness to experience and behavior self-regulation in the structure of the personal component of individual experience. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. A Series of «Psychology», (65), 42-45.

Sevostianov, P. (2019). The theoretical foundations of the personal component of individual experience research. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. A Series of «Psychology», (66), 33-42. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-66-04
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Севост`яновП. (2020). Трансформації життєвих орієнтацій як складових особистісного компоненту індивідуального досвіду студентів філологічного факультету та факультету психології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 47-52. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-06