ОСЯГНЕННЯ ДУХОВНОСТІ

  • В. И. Мищенко
Ключові слова: духовність, піднесене, катарсис, святість, філософія освіти, духовне виховання, духовне обличчя, відкритість світу

Анотація

У статті аналізуються основні напрямки в дослідженні духовності, в основі яких лежить як визначена провідна, на думку авторів, властивість, якість особистості, так і система певних цінностей, властивостей функціонального характеру, робиться спроба оцінити ступінь продуктивності результатів дослідження для практики духовного виховання. Виходячи з результатів дослідження, автор пропонує динамічну систему взаємопов’язаних елементів, яка сама розвивається. В основі фунцінування цієї системи розглядається певний механізм катарсичного впливу, дія якого розкривається через аналіз передумов і чинників виникнення духовності. Розглядається особлива роль піднесеного у формуванні основної властивості духовного – категорії святості. Визначається стратегія філософії освіти – осягнення світоустрію як джерела і основи духовного виховання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абсалямова Г. Г. О сущности и структуре духовности личности / Г. Г. Абсалямова, Г. С. Байгулова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2012. – № 1. – Т. 2. – С. 104–107.

Аванессова Г. А. Трактовка духовной культуры и духовности в отечественной аналитике в прошлом и теперь / Г. А. Аванессова // Вестник Московского университета. – 1998. – Серия 7. Философия. – № 4. – С. 3–17.

Амелина Т. Духовность как запрет? : [электронный ресурс] / Т. Амелина. – Режим доступа : http://www.religion.in.uа.

Буева Л. П. Духовность и проблемы нравственной культуры / Л. П. Буева // Вопросы философии. – 1996. – № 2. – С. 3–9.

Гапоченко С. Д. Эстетические основания современной научной картины мира / С. Д. Гапоченко, А. А. Мамалуй // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-техничної еліти : [зб. наук. праць] / [за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського]. – Вип. 27 (31): в 3-х ч. – Ч. 2 – Харків: НТУ «ХПИ», 2010. – С. 11–19.

Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Джон Дьюи ; [перевод с английского Н. М. Никольской; под редакцией Н. Д. Виноградова]. – М. : Издание Т-ва «Мир», 1919. – VI, 202 с.

Зеличенко А. И. Психология духовности : [электронный ресурс] / А. И. Зеличенко. – Издательство Трансперсонального Института, 1996 . – 400 с. – Режим доступа : http://mtg6.narod.ru/Books/Zelichenko_psihologiya_duhovnosti.pdf.

Зуев А. В. Духовность как нравственное усилие в мире парадоксальности информационного времени / А. В. Зуев // Актуальні проблеми духовности : [зб. наук. праць]. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2010. – С. 168–176.

Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса / Мичио Каку ; [перев. с англ.]. – М. : София, 2008. – 416 с.

Каримов И. А. Основы духовности : [электронный ресурс] / И. А. Каримов. – Режим доступа : https://studwood.ru/909348/filosofiya/strukturnye_komponenty_duhovnosti_vzaimootnosheniya_osobennosti_razvitiya_duhovnost_prosveschenie_vzaimosvyaz.

Карпенко И. М. Теоретические основы катарсического воспитания духовной культуры личности / И. М. Карпенко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2011. – № 1 (42). – С. 45–58.

Кольцова В. А. Духовная составляющая психологии элит / В. А Кольцова, А. В Иващенко, Н. Б. Карабущенко // Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». – 2009. – № 4. – С. 14–17.

Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты индивидуальности / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21–28.

Кримський С. Б. Принципи духовності ХХІ століття / С. Б. Кримський // Директор школы. – 2003. – № 8. – С. 4–5.

Леонтьев Д. С. Духовность, саморегуляция и ценности / Д. С. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологии (Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета). – 2005. – № 7. – С. 16–21.

Лозовой В. О. Моральна культура особистості як серцевина її духовності / В. О. Лозовой // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : [зб. наук. праць; по матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р.; у 2-x ч.; ч. 1] / [під ред. О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 20–23.

Лосев А. Ф. Дерзание духа : [монография] / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – 366 с.

Меньчиков Г. П. Неосознаваемое в структуре духа человека: [монография] / Г. П. Меньчиков. – Казань : Познание, 2012. – 381 с.

Михалец И. В. Психология духовности как компонента духовно-нравственных отношений личности в системе образования : [электронный ресурс] / И. В. Михалец // Актуальные проблемы эффективной модернизации образования в России : [монография] / [под научной и общей редакции В. В. Сохранова]. – Пенза : ПДЗ, 2011. – С. 142–153. – Режим доступа : ресурс: mihalec_i_v__psihologiya_duhovnosti_kak_komponenta.pdf.

Мищенко В. И. Духовность технического творчества / В. И. Мищенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [зб. наук. праць] / [за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського]. – Вип. 34–35 (38–39). – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – C. 67–75.

Мищенко В. И Духовный облик учёного в парадигмальной науке / В. И. Мищенко // Гілея : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2016. – Вип. 112 (9). – С. 174–179.

Мищенко В. И. Проблемы духовного развития / В. И. Мищенко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 р.) : [матеріали конф.; у 3-х ч.; ч. 3] / [за ред. проф. Є. І. Сокола]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 228–229.

Мухамеджанова Н. М. Формирование духовности как задача образования : [электронный ресурс] / Н. М. Мухамеджанова. – Режим доступа : http://bank.orenipk.ru/Text/t13_327.htm.

Наконечна О. П. Естетичне як тип духовності : [автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філос. наук: спец. 09.00.08 «Естетика»] / О. П. Наконечна. – Київ, 2004. – 34 с.

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография] / [под ред. О. А. Базалука]. – К. : Издательский дом «Скиф», 2012. – Т. 2. – 408 с.

Парсонс Г. Л. Человек в современном мире / Говард Л. Парсонс ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1985. – 429 с.

Пивоваров Д. В. Духовность : [2-е изд., испр. и доп.] : [электронный ресурс] / Д. В. Пивоваров // Современный философский словарь / [под общ. ред. д. филос. наук, проф. В. Е. Кемерова]. – Лондон ; Франкфурт-на-Майне ; Париж ; Люксембург ; Москва; Минск : Панпринт, 1998. – 1064 с. – Режим доступа : http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/e/duxovnost.html.

Писчиков B. C. Квазидуховность как превращенная форма духовности / B. C. Писчиков, Н. Н. Холин // Актуальные проблемы духовности : [сб. наук, трудов] / [Киворожск. гос. пед. ун-т; отв. ред. Я. В. Шрамко]. – Кривой Рог : Изд. дом, 2006. – Вып. 7. – С. 12–22.

Пролеев С. В. Проблема духовности человеческого бытия // Культура и развитие человека: [очерк филос.-методол. пробл.] / [АН УССР, Ин-т философии; отв. ред. В. И. Иванов]. – Киев : Наук. думка, 1989. – С. 213–253.

Савенко А. А. Категории духовности в философском аспекте / А. А. Савенко // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 208–214.

Семенов В. Е. Катарсис и антикатарсис: социально-психологический подход к воздействию искусства / В. Е. Семенов // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – С. 116–122.

Сущенко А. В. Проблемы, противоречия и приоритеты духовного развития личности / А. В. Сущенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-техничної еліти [зб. наук. праць; в 3-х ч.; ч. 2] / [за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського]. – Харків : НТУ «ХПИ», 2010. – Вип. 27 (31). – С. 3–10.

Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] : [электронный ресурс] / [под ред. Д. Н. Ушакова]. – М. : Гос. ин-т «Сов. энцикл.» ; ОГИЗ ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. – Режим доступа : http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/e/duxovnost.html.

Уледов А. К. Духовная жизнь общества / А. К. Уледов. – М., 1980. – 271 с.

Федотова В. Г. Практическое и духовное освоение действительности / В. Г. Федотова ; [АН СССР, Ин-т философии]. – Москва : Наука, 1992. – 384 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла : [сб. работ] / Виктор Франкл ; [пер. с нем. и англ.; общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева]. – М. : Прогресс, 1990. –368 с.

Холмански А. С. Духовность как творческий потенциал человека : [электронный ресурс] / А. С. Холмански. – Режим доступа : http://sciteclibrary.ru.

Чиворепла Л. Образы сущего. Доктрина этического максимализма, метафизика живого универсума : [электронный ресурс] / Л. Чиворепла. – Режим доступа : http://www.topos.ru/article/6201.

Швейцер А. Культура и этика / Альберт Швейцер ; [пер. с нем. Н. А. Захарченко и Г. В. Колшановского; oбщая ред. и пред. В. А. Карпушина]. – М. : Прогресс, 1973. – 344 с.

Шелер М. Положение человека в космосе / Макс Шелер ; [пер. с нем. А. Ф. Филиппова] // Проблема человека в западной философии : [переводы] / [сост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. Попова]. – М. : Прогресс, 1988. – С. 31–95.

Духовность и интенции свободного выбора: критический анализ современности / М. В. Шугуров // Философия и современность. – 2016. – № 1. – С. 56–68.
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Мищенко, В. (2017). ОСЯГНЕННЯ ДУХОВНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 80-89. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9950
Номер
Розділ
Статті