МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА (НЕ)ПЕРЕКЛАДНОСТІ

  • Н. В. Бевз
Ключові слова: переклад, неперекладність, герменевтика, метафоричне мислення, мова

Анотація

Звернення до феномену іманентності деяких знань про властивості світу – феномену, що зумовлює первинну «метафорику» людського мислення та втілюється у мові – випливає з необхідності пошуку позитивної основи для теорії та практики перекладу, чого не може надати загальний концептуальний спектр постсучасної філософії. Аналіз текстів Жака Дерріда та Вальтера Беньяміна демонструє, що загального позитивного метамовного фундаменту для цих мислителів не існує: у Дерріда спільність означуваного постає у формі «конститувної втрати», а Беньямін мислить у якості універсальної основи реальних мов якусь містичну «позасмислову» фікцію. Але без позитивності загальної основи немає і можливостей для справжнього перекладу. З точки зору Беньяміна та Дерріда, мова являє собою не вмістилище смислів, але поле їхнього безупинного творіння, проте через відсутність єдиного позитивного підґрунття така позиція інспірує потенційно нескінченне та максимально вільне «реконституювання» авторської інтенції. Протиставити ж невиправдано широкому спекулюванню на проблемі неперекладності можна об’єктивні дані сучасних наук, які вивчають мову та мислення. Саме постійне озирання на наявні у нашому розпорядженні відомості про характер роботи «ментального апарату» людини та особливості функціонування знакових систем дозволяє ефективно коригувати спекулятивну нестриманість деяких філософських розробок проблематики перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беньямин В. Задача переводчика : [электронный ресурс] / В. Беньямин ; [пер. с нем. Е. Павлова]. – Режим доступа : http://kassandrion.narod.ru/commentary/11/6ben.htm#0.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Ханс-Георг Гадамер ; [пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова]. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.

Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен : [электронный ресурс] / Жак Деррида ; [пер. с французского В. Е. Лапицкого]. – СПб. : Machina, 2012. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/vokr_vav.php

Перевод хранит память о несостоявшихся возможностях языка: Александр Марков о философии перевода : [интервью] : [электронный ресурс] / Александр Викторович Марков. – Режим доступа : https://theoryandpractice.ru/posts/10153-perevod.

Пинкер С. Как работает мозг / Стивен Пинкер ; [пер. с англ. О. Ю. Семиной]. – М. : Кучково поле, 2017. – 672 с.

Пинкер С. Язык как инстинкт / Стивен Пинкер ; [перевод с англ. Е. В. Кайдаповой; общ. ред. В. Д. Мазо]. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 456 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – Харьков : Фолио, 2003. – 503 с. – (Philosophy).
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Бевз, Н. (2017). МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА (НЕ)ПЕРЕКЛАДНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 23-35. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9942
Номер
Розділ
Статті