ЗМІЩЕННЯ, ДОЛАННЯ, МЕЖА: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНАЛІТИЧНА РОЗРОБКА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ

  • O. V. Holubenko V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: зміщення, долання, межа, дигресія, метод, онтологія, екзистенція

Анотація

Прорисовка онтологічної конституції людської присутності неодмінно наштовхується на такі проблемно-феноменальні пункти, як процесуальність зміщення, долання та пов’язаний із ними феномен межі («межевість» як така). Найближчий спосіб теоретико-філософської роботи у цьому полі – екзистенціальна (або ж екзистенціально-феноменологічна) аналітика. Але оцінка ефективності руху цим шляхом є досить проблемною справою, адже й об’єктивуюча позиція зовнішності, і якась фіксована критеріальність тут є просто неможливими. Втім, без втрати специфіки цього предметного поля (а отже – і специфіки самого людського буття) відмовитись від такого роду аналітики ми не можемо. Таким чином, процедурність онтологічного «нюансування» – це водночас і пошук, і акт творення. Чи сприймати цей факт як методичну ваду або ж, навпаки, як перевагу – справа особистого «дослідницького смаку».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барбери М. Элегантность ёжика / Мюриэль Барбери ; [пер. с фр. Малевич Н., Кожевникова М.]. – СПб. : Азбука, 2014. – 352 с. – (Азбука-бестселлер).

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман ; [пер. з англ. І. Андрущенка]. – Київ : Києв-Могилянська академія, 2008. – 109 с.

Бланшо М. Опыт-предел / М. Бланшо ; [пер. с фр.] // Танатография эроса : Жорж Батай и французская мысль середины XX века : [сборник работ] / [сост., пер., комм. С. Л. Фокин]. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 63–77.

Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания / Херолд Блум ; [пер. с англ. С. А. Никитина]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1998. – 352 с. – (Studia humanitatis).

Вальденфельс Б. Одновременность неоднородного. Современный порядок в зеркале большого города : [электронный ресурс] / Бернхард Вальденфельс ; [пер. з нем. А. Кричевского] // Логос. – 2002. – № 3. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/logos/number/2002_03_4/03.htm#_ftn1#_ftn1.

Голубенко О. В. Від ексцентрики до егофугізму: теоретичні обертання навколо дигресивної конституції людини (про одну якісну експлікацію та одну неякісну онтологізацію) / О. В. Голубенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2015. – Випуск 52. – С. 28–44.

Голубенко О. В. «Втеча-від/до-себе» як онтико-онтологічне в(и)корінення присутності: осново-на-стрій жаху та екзистенціальна «структурність» феномена втечі / О. В. Голубенко // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(69). – С. 40–45.

Голубенко О. В. Жак Паганель та темна кімната, або «Ніщо» по-французьки: подвійний онтологічний «топос» дигресії та її спекулятивні «ефекти» / О. В. Голубенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2015. – Випуск 53. – С. 15–30.

Голубенко О. В. Концепт втечі: проблемне «фокусування», «підступи-до» та історична ретроспектива тематичних артикуляцій / О. В. Голубенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філософські перипетії. – Харків, 2009. – № 877. – С. 131–145.

Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха / Жиль Делёз ; [пер. с фр. А. В. Гараджи] // Венера в мехах : [сборник работ]. – М. : Культура, 1992. – С. 191-313. – (Ad marginem).

Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство / Жак Деррида ; [пер. с фр.] // Танатография эроса : Жорж Батай и французская мысль середины XX века : [сборник работ] / [сост., пер., комм. С. Л. Фокин]. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 133–173.

Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / Славой Жижек ; [пер. с англ.]. – Москва : Европа, 2008. – 516 с.

Плеснер X. Ступени органического и человек : Введение в философскую антропологію : [электронный ресурс] / Хельмут Плеснер ; [пер. с нем.]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 368 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/864814.

Фалев Е. В. Герменевтика Мартина Хайдеггера : [монография] / Е. В. Фалев. – СПб. : Алетейя, 2008. – 212 с.

Фуко М. Что такое автор? / Мишель Фуко ; [пер. с франц] // Фуко М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – Москва : Касталь, 1996. – 448 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – Харьков : Фолио, 2003. – 503 с. – (Philosophy).

Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время : метафизические расчеты, просчеты и сведение счетов / Бенно Хюбнер ; [пер. с нем. А. Б. Демидова]. – Минск : Экономпресс, 2006. – 384 с.

Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта / Густав Густавович Шпет. – М. :УРСС Эдиториал, 2006. – 216 с.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Holubenko, O. (2016). ЗМІЩЕННЯ, ДОЛАННЯ, МЕЖА: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНАЛІТИЧНА РОЗРОБКА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 40-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8693
Номер
Розділ
Статті