Географія в контексті Нової української школи

  • Ірина Кравцова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-3431-473X
Ключові слова: географія, Нова українська школа, географічність, географічна компетентність

Анотація

Метою даної статті є дослідження географічності освітньої галузі «Природознавство» в умовах Нової української школи.

Основний матеріал. Нова українська школа – це явище супернове в українському науковому світі, яке розпочало свою «життєдіяльність» у 2017 році. Її основу формують дев’ять компонентів та десять ключових компетентностей. Відповідно до чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти «Географія» є складовою освітньої галузі «Природознавство». Її мета – формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Географія у баченні Нової української школи - це знання природничої освітньої галузі, метою якої є формування особистості учня, який знає та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатний оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально взаємодіє з навколишнім природним середовищем. Географічний складник передбачає формування базових знань із таких питань: географія як наука; роль географічної освіти у життєдіяльності людини; Земля на географічній карті; географічні інформаційні системи; Земля як геосистема, рівні геосистем; географічні наслідки параметрів і рухів Землі; географічна оболонка; антропосфера; взаємозв’язок процесів у літосфері, гідросфері, атмосфері, біосфері, антропосфері; природні комплекси; ресурсний потенціал оболонок Землі, сучасні аспекти його використання; глобальні проблеми людства.

Висновки і подальші дослідження. Порівняння змісту географічного компонента освітньої галузі «Природознавство» відповідно до чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) та прийнятого у 2020 р. Державного стандарту базової середньої освіти показало, що у новому документі закладено значно вужчий зміст сучасної географічної науки. Зокрема, географічна складова не передбачає формування у школярів базових знань із важливих питань регіональної фізичної та суспільної географії. Подальші наукові пошуки будуть спрямовані на побудову та обґрунтування оптимальної моделі формування географічної компетентності учня сучасного закладу загальної середньої освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Кравцова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Derzhavny`j standart bazovoyi i povnoyi zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 23. 11. 2011 r. № 1392 (2011). [State standard of basic and complete general secondary education. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1392 of 23.11.2011]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 30. 09. 2020 r. № 898 (2020). [State standard of basic secondary education. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 898 of 30.09.2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu». Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2017. № 38–39. St. 380 (2017). [The Law of Ukraine «On Education». Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2017. № 38-39. Article 380]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Topuzov, O.M. (ed.), Nadtoka, O.F. (еd.) (2018). Koncepciya navchannya geografiyi Ukrayiny` v osnovnij ta starshij shkoli [The concept of teaching geography of Ukraine at primary and secondary school]. Ky`yiv: TOV «KONVI PRINT», 56.

Gry`shhenko, M. (ed.), Gry`nevy`ch, L., El`kin, O., Kalashnikova, S., etc. (2016). Nova ukrayins`ka shkola: konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi osvity` [New Ukrainian school: conceptual principles of secondary education reform]. Ky`yiv: Ministerstvo osvity` i nauky` Ukrayiny`. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Nova ukrayinsʹka shkola (2021). [New Ukrainian school]. Ky`yiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. Available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Bibik, N.M. (ed.) (2017). Nova ukrayins`ka shkola: Poradny`k dlya vchy`telya [New Ukrainian school: An adviser for teachers]. Ky`yiv: TOV «Vy`davny`chy`j dim «Pleyady`», 206.

Bekh, I.D. (Program Manager) (2018). Prohrama «Nova ukrayinsʹka shkola» u postupi do tsinnostey [New Ukrainian school program in progress towards Values Ky`yiv: Insty`tut problem vy`xovannya Nacional`noyi akademiyi pedagogichny`x nauk Ukrayiny`, 40.

Psheny`chna, L. (2019). Novy`j uchy`tel` Novoyi ukrayins`koyi shkoly` [A new teacher of the New Ukrainian School]. Pedagogical Sciences: theory, history, innovative technologies, 1 (85), 61–83. Available at: https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2019/05/8.pdf

Londar, S.L. (ed.) (2019). Realizaciya derzhavnoyi polity`ky` u sferi reformuvannya zagal`noyi seredn`oyi osvity` «Nova ukrayins`ka shkola»: Monografiya [Implementation of state policy in the field of reforming general secondary education «New Ukrainian School»: A monograph]. Ky`yiv: DNU «Instytut osvitnʹoyi analityky», 192.

Опубліковано
2021-08-01
Як цитувати
Кравцова, І. (2021). Географія в контексті Нової української школи. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (33), 24-29. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-03
Номер
Розділ
Статті