Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

1. Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше і відповідати темі наукового збірника («Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»).

2. Загальний обсяг статті: мінімум - 7, максимум - 10 сторінок (разом із таблицями й ілюстративним матеріалом). Стаття подається надрукованою на папері у форматі А-4 у двох екземплярах (один з екземплярів підписується автором чи співавторами) та в електронному вигляді - на CD-диску у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал – 1,5, усі поля - 2 см, абзац – відступ 1,25). Сторінки не нумерувати.

3. Відповідно до вимог фахового збірника, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (у дужках дано рекомендації редколегії збірника стосовно обсягу цих елементів):

- Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними задачами (до ½ сторінки).

- Вихідні передумови - аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (½ сторінки).

- Мета статті ( 5-7 рядків).

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів (приблизно 6-8 сторінок).

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому науковому напрямі (½ сторінки).

- Список літератури (до 10 джерел), оформлений відповідно до нового державного стандарту. Посилання на бібліографічні джерела даються у тексті нумерацією у квадратних дужках: [1], [2] і т. д., а при цитуванні - [1, С. 240]. Нижче подається перелік посилань (References) (кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою. Перелік необхідно оформляти згідно з міжнародними стандартами (наприклад, APA). Транслітерація: з української мови: http://translit.kh.ua, з російської мови: http://translit.cc. Зразок оформлення літератури дивіться у збірнику № 24, розміщеному в архіві нашого сайту.

У статті обов’язково мають бути назви цих структурних елементів.

4. Розміщення на сторінці:

У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом - індекс УДК (1-й рядок), ім'я та прізвище автора (2-й рядок); вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail автора (по правому краю)(3-й рядок). Нижче - назва статті заголовними літерами (кегль - 14, напівжирний шрифт, вирівнювання - по центру). Нижче - через один рядок – три анотації (кегль 12, інтервал 1) та текст статті (без перенесень слів). Наприкінці тексту наводяться дані про рецензента та список літератури (друк 12 кеглем, інтервал 1,5).

5. Стаття не повинна містити нечіткі фотографії, карти чи схеми та громіздкі таблиці. Уся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті.

6. Стаття повинна бути ретельно відредагованою. Між її електронним і роздрукованим на папері варіантами не має бути розходжень.

7. До збірника передбачено додати СD-R, на якому кожен автор за бажанням може розмістити кольорові картографічні матеріали або громіздкі схеми. Цю інформацію слід надсилати електронною поштою, а у статті робити відповідно посилання.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.