Оцінка рівня небезпеки для природних ландшафтів пестицидів, знешкоджених фотохімічним методом

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: пестициди, знешкодження, фотоліз, УФ-опромінення, гербіцид прометрин, інсектицид рогор, рівень токсичності, біотестування, тест-об'єкт, показник токсичності

Анотація

Представлено результати експериментів з визначенням рівнів токсичності пестицидів - гербіциду прометрину та інсектициду рогору, які піддавалися дії УФ-опромінення з метою їх знешкодження. В експериментах використовували систему біотестів, яка заснована на реєстрації реакцій тест-об’єктів, представницьких для водних і наземних екосистем. Встановлено, що після обробки пестицидів фотохімічним методом рівень їх токсичності знижується від 2 до 62,5 разів для гербіциду прометрину і від 2 до 20 разів для інсектициду рогору

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д-р геогр. наук, проф. кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Проблеми і можливі засоби захисту довкілля від токсичної дії заборонених та некондиційних пестицидів./ С. Й. Ткаченко, Г. О. Дензанов. // Екологічний вісник. – 2003. - №1-2. - С.14-16.

2. Підліснюк В. В. Заборонені та непридатні до використання пестициди: стан та проблеми / В. В. Підліснюк, Т. Р. Стефановська. // Безпека життєдіяльності. – 2004. - №6. – С. 23-28.

3. Юрченко А. І. Проблеми та засоби знешкодження залишків пестицидів на території складів агрохімікатів / А. І. Юрченко, А. І. Бреславець, О. Г. Предместніков. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Збірник наукових праць. Х.: Райдер. – 2009. – С. 202-209.

4. Сучасні екологічно чисті технології знеза-раження непридатних пестицидів: Монографія/ Під ред. Петрука В. Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. – 253с.

5. Екологічні аспекти термічного знешко-дження непридатних отрутохімікатів: Моногра-фія/Під ред. Петрука В. Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. – 254с.

6. Панин М. С. Химическая экология / М. С. Панин./ Семипалатинск, 2002.,- 852с.

7. Біотестування у водоохоронній практиці / під ред. Крайнюкової А.М. – К., 1997. – 347с.

8. ДСТУ 4173-2003 Якість води – Визначення гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lslljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD).

9. ДСТУ 4174-2003 Якість води – Визначення сублетальної та хронічної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lslljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD).

10. ДСТУ 4075-2001 Якість води – Визна-чення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyrinidae)] Напівстатичний метод (ISO 7346-2:1996, MOD).

11. ДСТУ 11269-2002 Якість грунту – Визначення впливу забруднюючих речовин на флору грунтів. Частина 2: Вплив хімічних речовин на проростання і ріст вищих рослин (ISO 11269-2:1995, IDT).

12. ДСТУ 4166:2003 Якість води. Випробу-вання за пригніченням росту прісноводних водоростей Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus quadricauda і Selenastrum capricornutum (ISO 8692:1989, MOD). – Київ: Держспоживстандарт України, 2004.

13. Методика визначення токсичності дон-них відкладів на комахах Chyronomus dorsalis Meigen. Затв. УкрНДІЕП Мінекобезпеки України від 26.05.97.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Крайнюков, О. М. (2016). Оцінка рівня небезпеки для природних ландшафтів пестицидів, знешкоджених фотохімічним методом. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 9-13. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5541

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>