Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні

  • О. А. Караїм Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • З. В. Лавринюк Lesya Ukrainka Eastern European National University

Abstract

Розглянуто методологічні засади розвитку екологічного менеджменту як різновиду управління та сфери наукового дослідження. Розкрито сутність екологічного менеджменту, в основі якого є проведення ефективних і комплексних заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки. Висвітлено переваги впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

О. А. Караїм, Lesya Ukrainka Eastern European National University
cand.econom. sciences
З. В. Лавринюк, Lesya Ukrainka Eastern European National University
cand.Chemistry sciences

References

1. Бобра Т. В. Экологический менеджмент и аудит. Учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведе-ний / Т. В. Бобра. – Симферополь : издательство «Доля», 2013. – 340 с.

2. Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : Навч. посібн. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 456 с.

3. Добуш Ю. Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку. – [Електронний ресурс] / Ю. Я. Добуш. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/12_25.pdf – 2013.

4. Дуднікова І. І. Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико- методологічний контекст / І.І. Дуднікова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 58. – С. 259–268

5. Закирова Д. И. Проблемы и преспективы развития экологического менеджмента в Республике Казахстан // Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку : Зб. наук. праць ДОНДУУ. – Серія «Державне управління». Т. 5. – Донецьк. – 2004. – Вип. 33. – С. 147–154.

6. Князєва Т. В. Розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві:основні теоретичні положення. / Т. В. Князєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.– 2014. -No1(10). Том 1 – С. 391–396.

7. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 430 с.

8. Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту підприємств: [монографія]. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 340 с.

9. Мартиненко В. О. Екологічний менедж-мент як новий ефективний метод управління виробництвом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2009-2/doc/2/09.pdf

10. Олефіренко О. В Екологічний менеджмент як основа сталого розвитку / О. В. Олефіренко // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 36. – С. 82–89. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2013_36_13.pdf.

11. Пахомова Н. Экологический менеджмент / Н. Пахомова, К. Рихтер, А. Эндрес. – СПб. : Питер, 2004. – 352 с.

12. Семенов В. Ф. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.

13. Тендюк А. О. Система методів та інструментів екологічного менеджменту / А. О. Тендюк. // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7(26). Частина 3. – Луцьк, 2010. – С. 224–233.

14. Тендюк А. О. Теоретичні проблеми екологічного менеджменту / А. О. Тендюк. // Економічні науки. Серія – Економіка та менеджмент: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2011. – Випуск 8 (30). – С. 329–337.
Published
2016-04-15
How to Cite
Караїм, О. А., & Лавринюк, З. В. (2016). Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 49-53. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5536