Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ)

  • Д. В. Лико Рівненський державний гуманітарний університет
  • В. О. Мартинюк Рівненський державний гуманітарний університет
  • С. М. Лико Рівненський державний гуманітарний університет
  • Н. О. Осницька Рівненський державний гуманітарний університет
  • К. В. Лисюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: водозбір, схиловий геокомплекс, катена, , ґрунтова мікрокатена, міграція речовин

Анотація

Актуалізується метод ґрунтових мікрокатен, як ефективний спосіб геоекологічних досліджень басейнових (річкових, озерних) систем зі «схиловою мікрозональністю». На основі польових пошуків та експериментальних лабораторних досліджень здійснена оцінка геоекологічних процесів міграції речовин у межах тестової ділянки водозбору р. Случ, що розташована у південно-східній частині Волинського Полісся. Проаналізовано та обґрунтовано особливості процесів радіальної (вертикальної) та латеральної (горизонтальної) міграції біогенних елементів (рухомого фосфору, азоту та ін.), важких металів (свинець, цинк та ін.), радіоактивних елементів (цезію-137) у ґрунтових профілях на різних генетичних горизонтах схилових геокомплексів водозбору р. Случ. Запропоновано основні шляхи оптимізації природокористу-вання у басейнових системах малих водозборів річок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д. В. Лико, Рівненський державний гуманітарний університет
д-р с.-г наук, проф
В. О. Мартинюк, Рівненський державний гуманітарний університет
канд. геогр. наук, доц.,
С. М. Лико, Рівненський державний гуманітарний університет
канд. с.-г наук, доц.,

Посилання

1. Бевз В. Н. Склоновый ландшафт и его абстрактные признаки / В. Н. Бевз. // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. – Серия. География. Геоэкология. – 2001. – № 1. – С. 40–43.

2. Мильков Ф. Н. Склоновая микрозональность ландшафтов / Ф. Н. Мильков. // Науч. зап. Воронеж. отдела ГО СССР. – Воронеж, 1974. – С. 3–9.

3. Мартинюк В. О. Ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової (озерної) геосистеми / В. О. Мартинюк. // Наукові записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 29–36.

4. Мартинюк В. О. Моделювання процесів міграції речовин у басейнових геосистемах озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк. // Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий
наук. збірник. – К. : Вид-во геогр. літ-ри «Обрії», 2012. – Вип. 2 (66). – С. 230–240.

5. Лико Д. В. Проблема оцінки геоекологічних ризиків природокористування у басейнових системах методом ґрунтових мікрокатен / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк, Н. О. Осницька. // Цілі збалансованого розвитку для України : матеріали Міжн. конф. (Київ, 18-19 червня 2013 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 47–50.

6. Ковальчук І. П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. П. Ковальчук. – Львів : Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. – 440 с.

7. Ковальчук І. П. Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: Монографія / І. П. Ковальчук, Т. С. Павловська. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 244с.

8. Корытный Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании / Л. М. Корытный. – Ир-кутск : Изд-во Института географии СО РАН, 2001. – 163 с.

9. Глазовская М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР / М. А. Глазовская. – М.: Высшая школа, 1988. – 327 с.

10. Гаврилова И. П. Практикум по геохимии ландшафта / И. П. Гаврилова, Н. С. Касимов. – М. : Изд- во МГУ, 1989. – 73 с.

11. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. Посібник. – Видання 2-е, доповнене. – Чернівці: Рута, 2001. – 248 с.

12. Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів / Л. Л. Малишева. Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К. : Либідь, 2000. – 472 с.

13. Ландшафтно-гидрологический анализ территории / А. А. Капотов, В. В. Кравченко, В. Н. Фёдоров и др. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1992. – 208 с.

14. Антипов А. Н. Ландшафтно-гидрологическая организация территории / А. Н. Антипов, В. Н. Фёдоров [отв. ред. В.А. Снытко]. – Новосибирск, 2000. – 250 с.

15. Лопух П. С. Общая лимнология / П. С. Лопух, О. Ф. Якушко. – Минск: Изд-во БГУ, 2011. – 340 с.

16. Кондратьев С. А. Моделирование абиотических процессов в системе водосбор–водоем (на примере Чудско-Псковского озера) / С. А. Кондратьев, С. Д. Голосов, И. С. Зверев [и др.]. – СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2010. – 116 c.

17. Самойленко В. М. Моделювання басейнових геосистем: Монографія / В. М. Самойленко, Д. В. Іванок. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2015. – 208 с.

18. Максименко Н. В. Геоінформаційне моделювання еколого-геохімічних процесів ландшафтів басейнової конфігурації / Н. В. Максименко, А. А. Клєщ. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2010. – № 2 (15). – С. 25–30.

19. Беручашвили Н. Л. Методы комплексных физико-географических исследований. Учебник / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.

20. Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / [О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко.] // Укр. географ. журн. – 2003. – № 1. – С. 16–20.

21. Терещенко Н. Геоморфологічна будова поліської частини долини р. Случ / Н. Терещенко. // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2006. – Вип. 33. – С. 400–404.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Лико, Д., Мартинюк, В., Лико, С., Осницька, Н., & Лисюк, К. (2016). Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 26-38. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5532