Монографиите на Зина Маркова

  • П. Косева

Анотація

В статията са разгледани основни моменти от три труда на Зина Маркова (1940–2004) – монографиите „Българската екзархия 1870–1879 г.“, „Българското църковнонационално движение до Кримската война“ и „Четата от 1868 година“. Източник на вдъхновение за българската изследователка са борбите на българите за политическо и духовно освобождение. Изследванията на Зина Маркова са значими не само от гледна точка на сериозността на написаното в тях, но тяхно достойнство е и откриването и маркирането на проблеми, подлежащи на бъдещи проучвания.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Спомени за Учредителното събрание от 1879. Съст. Елена Стателова, Зина Маркова. С., 1979. Анализираните в статията съчинения са според публикациите в: Маркова, З. Избрани съчинения. Т. 1–2. С., 2007–2008. За жизнения и творческия £ път срв. Sine Ira Et Studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. С., 2010.
2 Семеен архив на Хаджитошеви. Т. 1 (1751–1827). Съст. Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Зина Маркова, Елена Павлова-Харбова, Васил Харизанов. С., 1984.
3 Русия и българското националноосвободително движение 1856–1876. Документи и материали. Т. 1, ч. 1. С., 2003.
4 Граф дьо Бурбулон, Р. Български дневници. Съст. и научна редакция проф. Зина Маркова. С., 1995.
5 Русия и българския църковнонационален въпрос 1856–1864. С., 1984.
6 Бурмов, Т. Българо-гръцката църковна разпра. С., 1902.
7 Ников, П. Възраждане на българския народ. Църковнонационални борби и постижения. С., 1971.
8 Арнаудов, М. Иларион Макариополски и българският черковен въпрос. С., 1925.
9 Събев, Т. Учредяване и диоцез на Българската екзархия. С., 1973.
10 Дамянов, С. Православната църква и българската национална революция. – В: Православието в България. С., 1977.
11 Събев, Т. Българската православна църква и националноосвободителното движение. – В: Априлското въстание и българската православна църква. С., 1977.
Як цитувати
Косева, П. (1). Монографиите на Зина Маркова. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/624