МАРИН ДРИНОВ И СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ

  • П. Първанов

Анотація

Стаття простежує спілкування між двома болгарськими вченими, знайомство котрих відбулося під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. М. Дринов (1838–1906) рекомендував С. Бобчева (1853–1940) до Московського університету. Обидва листувалися між собою, обговорювали наукові проблеми, а Бобчев досліджував та популяризував творчість Дринова, допомагав В. Златарському скласти та видати зібрання творів харківського професора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. За Дринов срв.: Горина, Л. Марин Дринов – историк и обществен деец. С., 2006; Горина, Л. Професор Марин Дринов – основоположник на българското академично славянознание. С., 2009; Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. С., 2009; за Бобчев: Първанов, П. Стефан Савов Бобчев – жизнен и творчески път. Дисертация ... „доктор“. Благоевград, 2012. 572 с. компютърен набор и посочената от тези автори литература.
2 НБКМ–БИА, ІІД 5111.
3 НБКМ–БИА, ІІД 5111; IIД 11533.
4 Стефан С. Бобчев. Животописни бележки. – Във: Възхвала. Сборник в чест на Стефан С. Бобчев. 1871–1921, С., 1921, с. 16–18; Бобчев, С. С. За Михаил Ив. Маджаров. – Юридически преглед, 1933, с. 416; Саввов, Ил. Един принос към историята на нашата журналистика. – Българска сбирка, 1896, с. 547.
5 Тончев, И. Българската държава и учението на българи в чужбина. С., 1994, с. 17.
6 НБКМ–БИА, ІІД 5111.
7 Бобчев, С. С. Письма о Македонiи и Македонскомъ вопросе. Одесса, 1889, с. 79–84.
8 НБКМ–БИА, IIД 10596; IIД 10597.
9 НБКМ–БИА, IIД 10598.
10 НБКМ–БИА, IIД 11479.
11 Бобчев, С. С. История на българския народ (по д-р К. Иречек). Съставена за средните училища, според програмите в България. Пловдив, София, Русчук, 1881, с. 11–20.
12 Бобчев, С. С. Симеонова България от държавно правно гледище (Историко-правни бележки). С., 1928, с. 1–5.
13 Бобчев, С. С. История на българския народ (по д-р К. Иречек). Съставена за средните училища, според програмите в България. Пловдив, София, Русчук, 1881, с. 292–296.
14 Стойков, В. За три разсадника на висшата наука и култура. – Научен преглед, 1933,
с. 66–70.
15 Бобчев, С. С. Марин Дринов. – Юридически преглед, 1906, с. 212.
16 Бобчев, С. С. Историческите трудове на М. Дринов. – Българска сбирка, 1909, с. 633.
17 Пак там, с. 633–634.
18 Пак там, с. 636–637.
19 Пак там, с. 634–636.
20 НБКМ–БИА, IIД 10611.
21 Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. С., 1995, с. 134–135.
Як цитувати
Първанов, П. (1). МАРИН ДРИНОВ И СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/621