Болгарська національна меншина України напередодні національної революції 1917–1921 рр.

  • М. В. Лазарович

Анотація

Досліджено основні тенденції зростання чисельності й розселення болгарської національної меншини України на різних етапах її розвитку. З’ясовано причини переселення болгар на українські землі. Проаналізовано основні заняття переселенців. Значну увагу приділено національно-культурному розвитку болгарських колоністів. Визначено вплив національної політики Російської імперії на діяльність болгарської меншини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект. К., 2000, с. 15.
2 Євтушенко, О. Внесок німецьких колоній у розвиток сільського господарства півдня України в другій половині XІX століття. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв, 2006, с. 249.
3 Тимофієнко, В. Церкви німецьких колоністів у Південній Україні. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв, 2006, с. 390.
4 Плеская-Зебольд, З. Немецкие колонисты на Одесчине. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв, 2006, с. 215–216.
5 Козирєва, М. Адміністративно-територіальні перетворення німецьких районів півдня України в 20–30 рр. ХХ століття. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв, 2006, с. 324; Панчук, М. Національна німецька меншина в Україні у 1920–30-х роках. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв, 2006, с. 320.
6 Козирєва, М. Адміністративно-територіальні перетворення німецьких районів півдня України в 20–30 рр. ХХ століття..., с. 324, 325.
7 Задерейчук, І. П. Німецька колонізація українських земель у XVIII–на початку XIX ст. – Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия „Юридические науки“. Том 19, 2006, № 3, с. 30, 31, 32; Козирєва, М. Адміністративно-територіальні перетворення німецьких районів півдня України в 20–30 рр. ХХ століття..., с. 324.
8 Пєтков, С. В. Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в ХVІІІ – на початку ХХ ст. (історико-правове дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 1999, с. 8.
9 Там само; Берестень, О. Є. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905–1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2006, с. 1.
10 Конєва, Я. П. Історична доля та народна творчість болгарської діаспори в Україні [Електронний ресурс]. – В: Під одним небом. Фольклор етносів України. Київ, 1996. – Режим доступу: http://www.rdu.org.ua/6_7.htm
11 Шевченко, С. І. Болгарська діаспора Кіровоградщини: минуле й сучасне. – В: Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2–3 жовтня 2003 р. Запоріжжя – Сімферополь, 2003, с. 96.
12 Горбач, О. Болгари на Україні. – В: Енциклопедія українознавства. Словникова частина: В 10 т. Париж–Нью-Йорк. Т. 7. Львів, 1993, с. 152.
13 Шевченко, С. І. Болгарська діаспора Кіровоградщини: минуле й сучасне.., с. 96.
14 Горбач, О. Болгари на Україні.., с. 152.
15 Багмет, М. Німецькі поселенці – „біля пляма“ в історії України. – В: Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: Монографія. Київ–Миколаїв. Серія „Україна: історія і сучасність“, 2006, вип. 1, с. 35.
16 Горбач, О. Болгари на Україні.., с. 152.
17 Польовий, Л. Болгари. – В: Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. К., 1993, с. 415.
18 Верменич, Я. В. Болград. – В: Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В. К., 2003, с. 331.
19 Горбач, О. Болгари на Україні.., с. 153.
20 Польовий, Л. Болгари.., с. 415.
21 Пачев, С. І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII–XIX ст. Вип. 6. Запоріжжя, 2001. с. 205.
22 Горбач, О. Болгари на Україні.., с. 153.
23 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник. Миколаїв – Одеса, 2006, с. 15.
24 Пачев, С. І. Приазовські болгари: проблема збереження культурної спадщини. – В: Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2–3 жовтня 2003 р. Запоріжжя–Сімферополь, 2003, с. 71.
25 Чоп, В. М. Участь болгарських колоністів Приазов’я в повстанському русі 1918–1920 рр. – В: Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2–3 жовтня 2003 р. Запоріжжя–Сімферополь, 2003, с. 92.
26 Підрах. за: Распределеніе населенiя по главнейшимъ сословіямъ, вероисповеданіямъ, родному языку и по некоторымъ занятіямъ: краткія общія сведенія по Имперіи. СПб., 1905, с. 4–5; Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. 41. Тавричесская губернія. СПб., 1904, с. 5; Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской Имперiи 1897 г. Т. 47. Херсонская губернія. СПб., 1904, с. 7, 8.
27 Павленко, В. В. Болгари в Україні. – В: Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В. К., 2003, с. 329.
28 Чирко, Б. В. Національні меншості на Україні в 20–30 рр. – Український історичний журнал, 1990, № 1, с. 52.
29 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект.., с. 12.
30 Підрах. за: Распределеніе населенiя по главнейшимъ сословіямъ, вероисповеданіямъ, родному языку и по некоторымъ занятіямъ: краткія общія сведенія по Имперіи…, с. 4; Общій сводъ по Имперіи результатовъ разработки данныхъ первой всеобщей переписи населенія, произведенной 28 января 1897 года. Т. 2. СПб., 1905, с. 11.
31 Общій сводъ по Имперіи результатовъ разработки данныхъ первой всеобщей переписи населенія, произведенной 28 января 1897 года..., с. 11.
32 Монолатій, І. Західноукраїнська етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції імперського простору. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 37. К., 2008, с. 75.
33 Общій сводъ по Имперіи результатовъ разработки данныхъ первой всеобщей переписи населенія, произведенной 28 января 1897 года..., с. 11.
34 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 187.
35 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект.., с. 18–19; Солдатенко, В. Українська революція і етнонаціональні відносини: Проблеми дослідження. – Наукові записки. Збірник. Сер. „Політологія і етнологія“. Вип. 8. К., 1999, с. 4.
їни. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–8 жовтня 2005 р. Запоріжжя, 2005, с. 132.
37 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 187, 189.
38 Гвоздик, В. С. Формування етнічних груп населення Півдня України на початку ХХ ст. .., с. 132.
39 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 187, 188.
40 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект.., с. 33.
41 Павленко, В. В. Болгари в Україні.., с. 329; Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 187.
42 Пачев, С. І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. .., с. 205, 206.
43 Павленко, В. В. Болгари в Україні.., с. 329; Міронова І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 187.
44 Пачев, С. І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. .., с. 206, 207.
45 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с.188.
46 Пачев, С. І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …, с. 208.
47 Там само, с. 208–209.
48 Шевченко, С. І. Болгарська діаспора Кіровоградщини: минуле й сучасне .., с. 97.
49 Міронова, І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник.., с. 188.
50 Калакура, О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. К., 2007, с. 104.
51 Рафальський, О. О. Національні меншини України у XX столітті: Історіографічний нарис. К., 2000, с. 75.
52 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект.., с. 10, 28.
53 Рафальський, О. Національні меншини України у XX столітті.., с. 58–59.
54 Цит. за: Поліщук, Ю. Освіта німецьких колоністів Правобережної України в кінці XVIII – на початку ХХ століття в політико-правовому полі російського царизму. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 40. К., 2008, с. 304.
55 Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект.., с. 28.
56 Павленко, В. В. Болгари в Україні.., с. 329.
57 Там само.
58 Цит. за: Турченко, Г. Ф. Особливості етносоціальних змін у південноукраїнському регіоні в 1914–1917 рр. – В: Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2–3 жовтня 2003 р. Запоріжжя–Сімферополь, 2003, с. 136.
Як цитувати
Лазарович, М. (1). Болгарська національна меншина України напередодні національної революції 1917–1921 рр. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/619