Марин Дринов в истории славистики.

  • Н. Николова

Анотація

В статията се разглежда приносът на Марин Дринов – виден български учен, историк, славист, езиковед за развитието на славистичната наука. Неговите забележителни трудове – с точни и обективни факти – обогатяват проучванията по славянска филология. Посочва се оценката за научното дело на проф. Марин Дринов от други учени слависти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Изследвания в чест на Марин Дринов. Предговор. Под ред. на Ал. Бурмов, Д. Ангелов и Ив. Дуйчев. С.,1960, с. 5.
2 Готовска-Хенце, Т. Европейските „мостове“ на славянските елити през ХIХ в. Чешкият период в живота на професор Марин Дринов. – В: Дриновський збiрник/Дриновски сборик. Т. 4. Харків-Софія, 2011, с. 26–27.
3 Лаптева, Л. П. История славяноведения в России в XIX в. М., 2005, с. 139, 143.
4 Пак там, с. 233.
5 Пак там, с.137–139.
6 Дринов, М. Съчинения. Т. 2. С., 1909, с. 6.
7 Дринов, М. Съчинения. Т. 2. С., 1911, с. 214.
8 Халанского, М. Г. М. С. Дринов как представител кафедры славяноведения. – В: Почест. Харков, 1908, с. 54–55.
9 Горина, Л. В. Марин Дринов историк и обществен деец. БАН, С., 2006, с. 45.
10 Дринов, М. Съчинения. Т. 3. С., 1915, с. 505.
11 Паскалева, В. Принос към биографията на Марин Дринов. – В: Изследвания в чест на Марин Дринов. Предговор. Под ред на Ал. Бурмов, Д. Ангелов и Ив. Дуйчев. С.,1960, с. 41.
12 Дринов, М. Съчинения. Т. II. С, 1911, с. 18.
13 Халанский, М. Г. М. С. Дринов как представител кафедры славяноведения. – В: Почест, Харков, 1908, с. 57.
14 Пак там, с. 57.
15 Романска, Цв. Марин Дринов като етнограф и фолклорист. – В: Изследвания в чест на Марин Дринов. Предговор. Под ред на Ал. Бурмов, Д. Ангелов и Ив. Дуйчев. С., 1960, с. 146.
16 Дринов, М. Съчинения. Т. 3. С., 1915, с. 418.
17 Страшнюк, С. Ю. Марин Дринов и формирование Харьковской школы исторической болгаристики. – В: Марин Дринов. Материали от българо-съветската научна конференция „150 години от рождението на М. Дринов“ и „110 години Народна библиотека „Кирил и Методий“. С., 1989, с. 84.
18 Гюзелев, В. В памет на Марин Дринов – председател-основател на Българското книжовно дружество в Браила. – Списание на БАН, 3, 2006, с. 72.
19 Готовска-Хенце, Т. Европейските „мостове“ на славянските елити през ХIХ в. Чешкият период в живота на професор Марин Дринов..., с. 27–28.
20 Сумцов, Н. Ф. Выступление. А. А. Потебня на ученое поприще и участие в этом деле М. С. Дринова. – В: Почест. Харьков, 1908, с. 141.
21 Дринов, М. Съчинения. Т. 3. С., 1915, с. 383.
22 Дринов, М. За българския речник на Ал. Л. Дювернуа. – Периодическо списание, 1893, № 43.
23 Готовска-Хенце, Т. Европейските „мостове“ на славянските елити през ХIХ в. Чешкият период в живота на професор Марин Дринов..., с. 28.
24 Дринов, М. Съчинения. Т. 2. С., 1911, с. 259.
25 Ягич, В. История славянской филологии. 1910, с. 576–577.
26 Юрченко, А. Профессор Марин Дринов как филолог. – В: Марин Дринов. Исследования харьковских ученых, посвященные 150-летию со дня его рождения. С., 1991, с. 88.
27 Цветков, А. Марин Дринов. – В: Бележити българи. Т. 3. С., 1969, с. 562.
Як цитувати
Николова, Н. (1). Марин Дринов в истории славистики. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/611