І. І. Срезневський і українські народолюбці Наддніпрянщини 40–80-х рр. XX ст.

  • C. І. Світленко

Анотація

Розглянуто вплив постаті та творчої спадщини І. І. Срезневського на формування і поступ українського народолюбства – національно-демократичної течії національного руху в Наддніпрянщині 40–80-х рр. ХІХ ст. Показано інтелектуальні контакти І. І. Срезневського з М. І. Костомаровим, П. О. Кулішем, В. Б. Антоновичем, М. П. Драгомановим та іншими українськими діячами й особливості їх динаміки. Висвітлено оцінки українськими народолюбцями значення творчого доробку І. І. Срезневського.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Кравченко, В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) / відп. ред. П. С. Сохань. Х., 1996, с. 206–209.
2 Кравчук, Р. В. З історії слов’янського мовознавства. К., 1961, с. 11; Русское и славянское языкознание в России ХVІІІ–ХІХ вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Уч. пособие. Отв. ред. проф. П. А. Дмитриев. Л., 1980, с. 73.
3 Катренко, А. М. Український національний рух ХІХ ст.: Навч. посібник. К., 1998. – Ч. 1: Перша половина ХІХ ст., с. 33; Михайлин, І. Л. Історія української журналістики: Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики. Х., 2004, с. 144, 146.
4 Кравченко, В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.), с. 211, 213.
5 Русское и славянское языкознание в России ХVІІІ–ХІХ вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Уч. пособие. Л., 1980, с. 73–74.
6 Костомаров, Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. К., 1992, с. 101, 102, 104, 109.
7 Павлюк, М. В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду. К.; Одеса, 1978, с. 87.
8 Русское и славянское языкознание в России ХVІІІ–ХІХ вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Уч. пособие. Л., 1980, с. 75.
9 Костомаров, Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. К., 1992, с. 116, 117.
10 Куліш, Пантелеймон. Повн. зібр. творів. Листи. Т. 1: 1841–1850. Ред. колегія: Гр. Грабович (голова) та ін.; упоряд., комент. Олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталья Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. К., 2005, с. 45.
11 Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. Голов. ред. П. С. Сохань. К., 1990, т. 2, с. 308, 309.
12 Сумцов, М. Ф. Життєпис Я. Щоголіва. – В: Сумцов, М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України: вибр. праці. Х., 2008, с. 397.
13 Русское и славянское языкознание в России ХVІІІ–ХІХ вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Уч. пособие. Л., 1980, с. 81–82.
14 Куліш, Пантелеймон. Повн. зібр. творів. Листи. Т. 1: 1841–1850, с. 48, 49.
15 Там само, с. 54, 61.
16 Там само, с. 67–69, 73, 75.
17 Там само, с. 81–83.
18 Там само, с. 94.
19 Там само, с. 104, 106, 107.
20 Там само, с. 445–446, 119, 113, 124, 125.
21 Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. Голов. ред. П. С. Сохань. К., 1990, т. 1, с. 269; там само, т. 2, с. 40, 63; там само, т. 3, с. 88–89.
22 Там само, т. 2, с. 53.
23 Там само, т. 1, с. 284, 288, 214, 217; т. 2, с. 622.
24 Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. Голов. ред. П. С. Сохань. К., 1990, т. 2, с. 583, 593.
25 Там само, т. 3, с. 167, 168, 170.
26 Куліш, Пантелеймон. Повн. зібр. творів. Листи. Т. 1: 1841–1850, с. 202, 205, 216, 218, 227, 230, 232, 283.
27 Куліш, Пантелеймон. Повне зібр. творів. Листи. Т. 2: 1850–1856. Ред. колегія: Гр. Грабович (голова) та ін.; упоряд., комент. Олесь Федорук. К., 2009, с. 371, 447, 135, 213, 221, 222.
28 Костомаров, Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. К., 1992, с. 227–228; Русское и славянское языкознание в России ХVІІІ–ХІХ вв. (в биографических очерках и воспоминаниях современников). Уч. пособие. Л., 1980, с. 82.
29 Антонович, В. Б. Мемуари. – В: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. / упоряд.: Віктор Короткий, Василь Ульяновський. К., 1997, т. 1, с. 180, 174–175.
30 Білінський, М. З минулого пережитого: 1870–1888. – В: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. Упоряд.: Віктор Короткий, Василь Ульяновський. Т. 1. К., 1997, с. 403–404.
31 Драгоманов, М. П. Австро-руські спомини (1867–1877). – В: Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. К., 1970, т. 2, с. 233.
32 Драгоманов, Михайло. Вибрані праці : у 3 т. [у 4 кн.]. [редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Т. 2 : Фольклористика. Літературознавство / [упорядкув. та прим. В. Ф. Погребенника], К., 2007, с. 95, 173, 237.
33 Драгоманов, М. П. Лист до П. Лаврова від 5 лютого 1877. – В: Драгоманов, М. П. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. К., 1970, т. 2, с. 465; Драгоманов, М. П. Лист до І. Франка [б. д.]. – В: Драгоманов, М. П. Там само, т. 2, с. 477; Драгоманов, М. П. Т. Шевченко в чужій хаті його імені („Кобзар Тараса Шевченка“. Видання Товариства імені Шевченка, ч. 1–2, у Львові, 1893. Там само, т. 2, с. 410.
34 Кравченко, В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.), с. 206.
35 Драгоманов, М. П. Вибране. К., 1991, с. 11, 46, 56, 281.
36 Новицький, Яків. Твори: у 5 т. Яків Новицький. Голов. ред. кол. : Павло Сохань – головн. ред. та ін. Т. 1. Запоріжжя, 2007, с. 5–6.
Як цитувати
СвітленкоC. (1). І. І. Срезневський і українські народолюбці Наддніпрянщини 40–80-х рр. XX ст. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/607