МОВНЕ ПИТАННЯ В „МАЛОРОСІЙСЬКОМУ/УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЕКТІ“ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

  • С. О. Наумов

Анотація

У статті досліджується ґенеза українського мовного питання як поєднання суто мовного (літературно-лінгвістичного) і суспільного („малоросійський“, „український“, „російський“ проекти) контекстів у Російській імперії першої половини ХІХ ст. З’ясовуються мотивація діячів тієї епохи, зміст і характер громадської полеміки довкола української літературної мови. Особлива увага приділена загостренню українського мовного питання в 1830-х рр. і започаткуванню „українського проекту“ в 1840-х рр. (П. Куліш, Кирило-Мефодіївське товариство).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ в.). СПб., 2000, с. 53.
2 Там само, с. 106.
3 Хрох, М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе. – В: Нации и национализм. М., 2002, с. 128.
4 Шевельов, Ю. „Граматика“, що належить до історії літератури („Граматика малоросійського наріччя“ Павловського та її автор). – В: Слово. Зб. 2. Нью-Йорк, 1964, с. 189.
5 Куліш, П. Дві мови, книжна і народна. – Україна, 1914, кн. 3, с. 29.
6 Андерсон, Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. 2-е вид. К., 2001, с. 107, 113; Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 10.
7 Касьянов, Г. В. Теорії нації і націоналізму. К., 1999 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://litopys.narod.ru/kasian/kas13.htm
8 Націоналізм: Антологія. Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. К., 2000, с. 518.
9 Миллер, А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006, с. 78.
10 Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 80.
11 Вульпиус, Р. Языковая политика в Российской империи и украинский перевод Библии (1860–1906). – Ab Imperio, 2005, № 2, с. 191–192.
12 Там само, с. 191; Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 82.
13 Цит. за: Михайлин, І. „Я тоді ще не знав, що я українець...“. – Березіль, 1991, № 6, с. 149.
14 Грамматика малороссийского наречия, или Грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистого Российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями. Сочин. Ал. Павловский. СПб., 1818, с. 2, 4 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=21927&sid=5856063b0a7c63abd7cce1f5c7e01013
15 Огієнко, І. Історія української літературної мови. К., 2001, с. 197.
16 Енциклопедія українознавства. Львів, 1994, т. 4, с. 1362.
17 Шевельов, Ю. „Граматика“, що належить до історії літератури..., с. 188.
18 Цит. за: Айзеншток, Є. Г. Ф. Квітка і М. П. Погодін (до історії літературних відносин). – В: За сто літ. К., 1928, кн. 2, с. 24.
19 Там само, с. 12.
20 Запорожская старина. Х., 1833, ч. 1, вып. 1, с. 19 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=14949
21 Срезневский, И. Взгляд на памятники украинской народной словесности. – Ученые записки Московского университета, 1834, ч. 5 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=3393
22 Запорожская старина, ч.1, вып. 1. с. 19; вып. 2, с. 73.
23 Цит. за: Михайлин, І. „Я тоді ще не знав, що я українець...“, с. 150.
24 Там само.
25 Костомаров, Н. И. Исторические произведения. Автобиография. К., 1989, с. 449–450.
26 Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 53.
27 Цит. за: Михайлин, І. „Я тоді ще не знав, що я українець...“, с. 157.
28 Націоналізм. Антологія, с. 561.
29 История России ХVІІІ–ХІХ веков. Под ред. Л. В. Милова. М., 2006, с. 446–448, 506–508, 532–534, 723 та ін.
30 Там само, с. 506–507.
31 Удалов, С. В. Теория официальной народности: механизмы внедрения. – В: Освободительное движение в России: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2005, вып. 21, с. 73 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sgu.ru/files/nodes/9843/08.pdf
32 Там само, с. 80.
33 Зорин, А. Кормя двуглавого орла...: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001, с. 339–374.
34 Вортман, Р. „Официальная народность“ и национальный миф российской монархии
XIX века. – В: РОССИЯ/RUSSIA, вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. М., 1999, с. 233–244 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/Official_Nation.html
35 Див.: Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 11; Андерсон, Б. Уявлені спільноти..., с. 113.
36 Миллер, А. Империя Романовых и национализм..., с. 153.
37 Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 33.
38 Там само, с. 228.
39 Империя и нация в воображении русского национализма: Взгляд историка: Лекция Алексея Миллера 14 апреля 2005 г. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://polit.ru/article/2005/04/14/miller/
40 Миллер, А. Империя и нация в воображении русского национализма. – В: Миллер, А. Империя Романовых и национализм..., с. 78–95.
41 Наумов, С. О. „Болгарська тема“ в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію „національних проектів“. – В: Дриновський збірник/Дриновски сборник, Харків; Софія, 2011, т. 4, с. 116.
42 Цит. за: Нахлік, Є. Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія. К., 2007, т. 1, с. 17–18.
43 Костомаров, Н. И. Исторические произведения. Автобиография..., с. 446–450.
44 Андерсон, Б. Уявлені спільноти..., с. 99.
45 Енциклопедія українознавства. Львів, 1994, т. 4, с. 1362.
46 Міяковський, В. Люди сорокових років (Кирило-методіївці в їх листуванні). – За сто літ, 1928, кн. 2, с. 43; Шевельов, Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах. – В: Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. Нью-Йорк; Торонто, 1984, с. 54.
47 Куліш, П. Повне зібрання творів. Листи. К., 2005, т. 1: 1841–1850, с. 83–84.
48 Куліш, П. Листи до М. Д. Білозерського. Львів; Нью-Йорк, 1997, с. 35.
49 Міяковський, В. Люди сорокових років (Кирило-методіївці в їх листуванні)..., с. 53.
50 Андерсон, Б. Уявлені спільноти..., с. 95.
51 Міяковський, В. Люди сорокових років (Кирило-методіївці в їх листуванні)..., с. 78.
52 Андерсон, Б. Уявлені спільноти..., с. 99.
53 Миллер, А. И. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении..., с. 227.
54 Чижевський, Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк, 1956, с. 422.
55 Hobsbawm, E. The Age of Revolution 1789–1848. New York, 1996, p. 135.
56 Хобсбаум, Э. Век революции. Европа 1789–1848. Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. Ростов н/Д, 1999, с. 191.
57 Див.: Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібліогр. покажчик. К., 1967, с. 43–50.
58 Там само, с. 50–56.
Як цитувати
Наумов, С. (1). МОВНЕ ПИТАННЯ В „МАЛОРОСІЙСЬКОМУ/УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЕКТІ“ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/606