ІЗМАЇЛ СРЕЗНЕВСЬКИЙ ТА ГАЛИЧИНА

  • І. Я. Райківський

Анотація

 

У статті розповідається про вплив творчості І. Срезневського на русько-український національний рух у Галичині першої половини ХІХ ст. Зокрема, звернуто увагу на поїздку вченого до Галичини під час наукової подорожі по слов’янських землях (1839–1842 рр.), коли він протягом 19–29 липня 1842 р. перебував у Львові. І. Срезневський познайомився з відомими галицькими діячами – „Руською трійцею“, Д. Зубрицьким, Й. Левицьким. Зроблено аналіз записки І. Срезневського 1842 р. до міністра народної освіти Росії про наукове і літературно-видавниче життя в краї. Розкрито уявлення І. Срезневського про Галичину в наукових працях та його листування з галичанами (братами Яковом та Іваном Головацькими, І. Вагилевичем та ін.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Крюков, А. В. І. І. Срезневський і Галичина. – Український історичний журнал, 1971, № 5, с. 96 (с. 96–100).
2 Грицак, Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. К., 2004, с. 53; Нариси з історії українського національного руху. Відп. ред. В. Г. Сарбей. К., 1994, с. 161, 162; Реєнт, О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2003, с. 12, 13 та ін.
3 Дорошенко, В. Що знали на Полтавщині про Галичину у 80–90 рр. ХІХ в. – Наша Батьківщина. Львів, 1937, ч. 9 (вересень), с. 197.
4 Галичина и Молдавія, путевыя письма Василія Кельсіева. СПб., 1868, с. ІІ.
5 Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго изъ славянскихъ земель. 1839–1842. Съ приложеніемъ карты. СПб., 1895, с. 374.
6 Там само, с. 317.
7 Крюков, А. В. І. І. Срезневський і Галичина, с. 98.
8 Матеріалы по исторіи возрожденія Карпатской Руси. Собрал И. С. Св‡нцицкій. Львовъ, 1906, ч. І, с. 158. Однак, за даними І. Свєнціцького у книзі „Обзоръ сношеній Карпатской Руси съ Россіей въ 1-ую пол. ХІХ в.“ (СПб., 1906, с. 71), І. Срезневський був у Львові 19 днів, такої ж думки дотримувався і М. Шалата (Шалата, М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. К., 1969, с. 104).
9 Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго изъ славянскихъ земель, с. 321.
10 Там само, с. 321, 322.
11 Там само, с. 322.
12 Там само.
13 Студинський, К. Причинки до історії культурного житя Галицької Руси в лїтах 1833–47 / Відбитка з ХІ і ХІІ т. Збірника фільольогічної секції НТШ. Львів, 1909, с. 55.
14 Головацький, Я. [В альбом Ізмаїлу Срезневському] – В: Шашкевич, М., Вагилевич, І., Головацький, Я. Твори. К., 1982, с. 221.
15 Петраш, О. „Руська трійця“. К., 1986, с. 125, 126.
16 Головацький, Я. Пережитое и перестраданное. – В: Письменники Західної України 30–50-х
років ХІХ ст. К., 1965, с. 270.
17 „Русалка Дністрова“. Документи і матеріали / Упоряд. Ф. І. Стеблій та ін. Відп. ред. Ф. І. Стеблій. К., 1989, с. 200, 201.
18 Там само, с. 202.
19 Крюков, А. В. І. І. Срезневський і Галичина, с. 99.
20 Там само, с. 98.
21 Св‡нцицкій, И. С. Обзоръ сношеній Карпатской Руси съ Россіей въ 1-ую пол. ХІХ в., СПб., 1906, с. 73.
22 Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБ) ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів, ф. 36 (Головацький, Я.), спр. 344, арк. 1 зв.
23 Кореспонденція Якова Головацького в лїтах 1835–49. Видав К. Студинський. – Збірник фільольогічної секції НТШ. Львів, 1909, т. 11–12, с. 21, 22.
24 Студинський, К. Причинки до історії культурного житя Галицької Руси в лїтах 1833–47, с. 56.
25 Кореспонденція Якова Головацького в лїтах 1835–49, с. 126; Вагилевич І. До Я. Ф. Головацького (1844). – В: Шашкевич, М., Вагилевич, І., Головацький, Я. Твори, с. 209.
26 Матеріалы по исторіи возрожденія Карпатской Руси, с. 184, 185.
27 Головацький, Я. До І. І. Срезневського (1844) – В: Шашкевич, М., Вагилевич, І., Головацький, Я. Твори, с. 312, 313.
28 ЛННБ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, спр. 3782, арк. 1, 2 зв.
29 Студинський, К. Причинки до історії культурного житя Галицької Руси в лїтах 1833–47, с. LVІ, LVІІ.
30 Там само, с. 69.
31 Крюков, А. В. І. І. Срезневський і Галичина, с. 100.
Як цитувати
Райківський, І. (1). ІЗМАЇЛ СРЕЗНЕВСЬКИЙ ТА ГАЛИЧИНА. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/604