The Great Powers’ Policy towards the Central-Eastern Europe in the Time of the Paris Peace Conference (1919) – the Nature of the Game and the Motives of the Players

Анотація

The Paris Peace Conference was convoked to end the World War I and to construct the new post-war Versailles order in Europe that was being shaped in the years 1918-1923. The Great Powers’ leaders who gathered in Paris as well as the delegates of the smaller states who were doing their best to win the support of the former both were playing the political game motivated with the interests of their respective countries. Those interests sometimes crumpled into surprisingly complicated nodes. A number of them concerned the Central-Eastern European issues. That was the region where the scale of complexity was the largest one.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ahooja-Patel, K. 1974. The Greco-Bulgarian Dispute before the League of Nations 1925-1927. An Experiment in Peaceful Settlement. Genève. 252 p.
Barros J. 1995. The League of Nations and the Great Powers: The Greek-Bulgarian Incident, 1925. “Slavic Review”, vol. 30, No. 4 (Dec. 1971), pp. 923-924.
Balogh, E. S. 1975. Romanian and Allied Involvement in the Hungarian Coup d’Etat of 1919. “East European Quarterly”, 9 (3), pp. 297-314.
Batowski, H. 1968. Linia Curzona a była Galicja Wschodnia, „Z dziejów stosunków polsko‑radzieckich. ‟Studia i materiały”, vol. III, pp. 170-177.
Batowski, H. 1982. Rozpad Austro-Węgier1914-1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków. 92 p..
Bierzanek, R. 1961. Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917‑1919, Warszawa.131 p.
Bierzanek, R., Kukułka, J. (ed.), 1965, 1967. Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919 r. Dokumenty i materiały, vol. I. Warszawa, 1965. 452 p.; vol. II, Warszawa, 1967. 480 p.
Biliński, L. 1925. Wspomnienia i dokumenty 1846-1922, vol. 2, 1915-1922. Warszawa. 490 p.
Borodziej, W., Górny, M. 2014. Nasza wojna. Imperia 1912-1916, vol. I. Warszawa. 479 p.
Buchowski, S. 2009. Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko - Suwalską w latach 1918-1920. Sejny. 183 p.
Burski, J. J. 2004. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924). Kraków. 600 p.
Czubiński, A. 2002. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza - charakter – znaczenie. Poznań. 360 p.
Дацків, І. 2005. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії. “Україна‑Європа‑Світ. Міжнародний збірник наукових праць”, Серія, Історія, міжнародні відносини, вип. 16 (2), с. 125−132.
Dąbkowski, T. 1985. Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912‑1923. Warszawa. 326 p.
Deruga, A. 1969. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918‑1919). Warszawa. 330 p.
Dmowski, R. 1926. Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa. 533 p.
Dymarski, M. 2010. Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku. Wrocław. 331 p.
Faszcza, D. 2018. Wojna serbsko-bułgarska 1885 roku. Studium polityczno-wojskowe, Oświęcim 2018. 255 p.
Giętkowski, M., Nadolski, Ł. (ed.) 2018. Błękitna Armia gen. Józefa Hallera. Zbiór studiów. Bydgoszcz. 224 p.
Greenwood, P. 1998. The Second Battle of the Marne. 224 p.
Gruchała, 1985. Austro‑Węgry a sprawa ukraińska w latach I wojny światowej. „Studia Historyczne”, R. XXVIII, z. 4(111), s. 557-576.
Gruchała, 1984. Sprawa ukraińska w Galicji w polityce Austro‑Węgier 1914‑1918. „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XX, pp. 43-57.
Grzegorzek. J. 2016. Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie. Komorów. 268 p.
Harasimowicz, A. 1981. Polityka zagraniczna pierwszego rządu Partii Pracy w Wielkiej Brytanii w 1924 r. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 6, Łódź. 162 p.
Hrycak, J. 2000. Historia Ukrainy 1772-1999. Lublin. 359 p.
Hupert, W. 1993. Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919. Warszawa. 107 p.
Jēkabsons, Ē. 2017. Stosunki łotewsko-polskie jesienią 1919 roku: kontekst rosyjskiej białej armii Bermondta (Latvian-Polish Relations in the Autumn of 1919: the Context of the White Army of Bermondt). „Res Historica”, no. 43, pp. 159-183.
Joll, J., Martel, G. 2008. Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Warszawa. 376 p.
Juzwenko, A. 1973. Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r. Wrocław. 296 p.
Juzwenko, A. 1969. Postawa Polski wobec akcji von der Goltza i Bermondt-Awałowa w krajach bałtyckich w 1919 roku. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, no. 4, pp. 571-580.
Kamiński, M. K. 2001. Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warszawa. 476 p.
Klimecki, M. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919. Warszawa. 291 p.
Klimecki, M. 1991. Gorlice 1915. Warszawa. 149 p.
Kotłowski, T. 2004. Historia Republiki Weimarskiej, 1919-1933. Poznań. 362 p.
Kozłowski, M. 1990. Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918‑1919. Kraków. 311 p.
Kumaniecki, J. 1969. Uznanie wschodniej granicy Polski przez Radę Ambasadorów. „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXVI, z. 1, pp. 73‑92.
Legieć, J. 2002. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko‑ukraińsko‑bolszewickiej w 1920 r. Toruń. 207 p.
Łossowski, P. 2007. Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918-1939-1945. Warszawa. 231 p.
Łossowski, P. 1985. Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939. Warszawa. 325 p.
Ludyga-Laskowski, J. 1972. Zarys historii trzech Powstań Śląskich 1919, 1920, 1921. Warszawa−Wrocław. 460 p.
Łukomski, G., Partacz, C., Polak, B. 1994. Wojna polsko‑ukraińska 1918‑1919. Działania bojoweaspekty polityczne – kalendarium. Koszalin−Warszawa. 287 p.
Machalski, T. 1938. Wyzwolenie państw bałtyckich: Finlandii, Estonii i Łotwy. „Bellona”, R. 20, no. 3, pp. 482-486.
Malet. M. 1982. Nestor Makhno in the Russian Civil War. London. 232 p.
Malinowski, A. 2006. Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878-1918. Toruń. 254 p.
Mantoux, P. 1955. Les délibérations du Conseil des Quatre (24 mars‑8 juin 1919) Notes de lʼOfficier Interprête depuis la remise á la Délégation Allemande des conditions de paix jusuʼà la signature du Traité de Versailles, vol. I, 521 p.; vol. II, 579 p. Paris.
Mawdsley, E. 2010. Wojna domowa w Rosji 1917-1920. Warszawa. 430 p.
Meridale, C. 2017. Lenin w pociągu. Kraków. 400 p.
Meysztowicz, J. 1974. Trzecia postać Marianny. Warszawa. Mikulicz, S. 1976. Kłajpeda w polityce europejskiej 1918–1939. Warszawa. 351 p.
Neiberg, M. S. 2008. The Second Battle of the Marne. Bloomington. 217 p.
N.N., 1928. Berestejśkyj myr. “Diło”, 31(11.285), piatnycia 10 lutoho, p. 1.
Pajewski, J. 1991. Pierwsza wojna światowa 1914-1918. Warszawa. 840 p.
Pajewski, J. 1959. “Mitteleuropa” Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej. Poznań. 449 p.
Palij, M. 1995. The Ukrainian-Polish Defensive Alliance, 1919-1921. An Aspect of the Ukrainian Revolution. Edmonton−Toronto. 391 p.
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919 (PPC), vol. I, Washington, 1942, 575 p.; vol. V, Washington, 1946, 949 p.; vol. VIII, Washington, 1946, 986 p.; vol. IX, Washington, 1946, 1053 p.; vol. XII, Washington, 1947, 881 p.
Parnaś, J. 1928. Rarańcza-Huszt-Marmaros-Sziget : książka pamiątkowa w 10. rocznicę 1918-1928. Lwów. 96 p.
Pastor, P. 1988. War and Society in East Central Europe, vol. XX, Revolutions and Interventions in Hungary and its Neighbor States, 1918-1919. New York. 530 p.
Pastor, P. 1976. Hungary Between Wilson and Lenin: the Hungarian Revolution of 1918-1919 and the Big Three. New York. 191 p.
Pączewski, L. 1921. Międzynarodowa polityka naftowa. „Przegląd Dyplomatyczny”, R. III, no. 7‑8, pp. 338-377.
Procacci, G. 1983. Historia Włochów. Warszawa. 533 p.
Rabka, R. 2016. Macedonia-Epir-Albania 1912-1913. Warszawa. 288 p.
Rabka, R. 2010. Bałkany 1912-1913. Warszawa. 306 p.
Ratyńska, B. 1957. Rola nafty w kształtowaniu stosunku państw zachodnich do sprawy Galicji Wschodniej (1918‑1919). „Zeszyty Historyczne PISM”, no. 4, p. 148.
Richter, H. A. 2016. The Greek-Turkish War 1919-1922. Wiesbaden. 211 p.
Rojek, W. 1994. Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919-1939. Kraków. 275 p.
Romer, E. 1983. Dzienniki z roku 1919 (III) Konferencja pokojowa w Paryżu. „Miesięcznik Literacki”, no. 5 (199), pp. 125‑133.
Romer, E. 1983. Dzienniki z roku 1919 (IV) Konferencja pokojowa w Paryżu. „Miesięcznik Literacki”, no. 6 (200), pp. 124-134.
Rubacha, J. 2004. Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913. Warszawa. 387 p.
Rudnyćkyj, M. 1938. Ukrajina na Myrowij Konferenciji, review of the book by Ilko Borszczak, LʼUkraine a la Conference de la Paix (1919‑1923). “Diło”, no. 100 (14932), sereda 11 trawnia, pp. 3‑4.
Rüger, J. 2007. The Great Naval Game: Britain and Germany in the Age of Empire. (Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare, number 26.). New York. 337 p.
Schramm, T. 1987. Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919-1938. Poznań. 316 p.
Skaradziński, B. 1993. Polskie lata 1919-1920. Warszawa, vol. 1, 344 p.; vol. 2, 450 p.
Sládek, Z., Valenta, J. 1968. Sprawy ukraińskie w czechosłowackiej polityce wschodniej w latach 1918‑1922. „Z dziejów stosunków polsko‑radzieckich. Studia i materiały”, vol. III, pp. 137-169.
Stankiewicz, W., Piber, A. (ed.) 1974. Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego, vol. II (1919‑1921). Wrocław. 700 p.
Stavridis, S. T. 2009. Greek-Turkish War 1919-1923: An Australian Press Perspective. Piscataway. 374 p.
Szandruk, P. 1935. Geneza umowy kwietniowej z 1920 roku. “Biuletyn Polsko-Ukraiński”, no. 16-17, pp. 183-186
Tepora, T., Roselius, A. (ed.) 2014. The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy (History of Warfare). 456 p.
Temperley, H. W. V. 1920. A History of the Peace Conference of Paris, vol. I. London. 517 p.
Van der Vat, D. 2016. The Grand Scuttle: The Sinking of the German Fleet at Scapa Flow in 1919. Edinburgh. 320 p.
Wereszycki, H. 2010. Sojusz trzech cesarzy. Walka o pokój europejski 1872-1878. Warszawa. 456 p.
Wiest, A. 2003. Historia I wojny światowej. Warszawa. 264 p.
Wituch, T. 1980. Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923. Warszawa. 288 p.
Wroniak, Z. 1992. Niemcy w polityce Francji w latach 1919-1930, [in:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, vol. I. Era Stresemanna, ed. by S. Sierpowski. Poznań, pp. 309-324.
Zabecki, D. T. 2006. The German 1918 offensives: a case study in the operational level of war. London−New York: Routledge. 408 p.
Zaks, Z. 1972. Problem Galicji Wschodniej w czasie wojny polsko‑radzieckiej. “Studia z Dziejow Rosji i Europy Środkowej”, vol. VIII, pp. 79‑109.
Zaks, Z. 1969. Walka dyplomatyczna o naftę wschodniogalicyjską 1918‑1923. “Z dziejów stosunków polsko‑radzieckich. Studia i materiały”, vol. IV, pp. 37-60.
Zgórniak, M. 1993. Europa w przededniu wojny. Kraków. 578 p.
Zgórniak, M. 1987. 1914-1918, Kraków. 301 p.
Znamierowska-Rakk, R. 2012. Rumuńskie roszczenia terytorialne wobec Bułgarii w dobie wojen bałkańskich. “Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, XIX, pp. 287-295.
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
Żurawski vel Grajewski, P. (2020). The Great Powers’ Policy towards the Central-Eastern Europe in the Time of the Paris Peace Conference (1919) – the Nature of the Game and the Motives of the Players. Дриновський збірник, 12, 240-250. https://doi.org/10.7546/DS.2019.12.25