Погляди та діяльність Т. Ґ. Масарика в працях українських емігрантів 20–30 рр. ХХ ст.

  • Олександр Миколайович Кравчук кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: українська еміграція, Т. Ґ. Масарик, О. І. Бочковський, М. Омельченкова, Н. Григоріїв, І. Мірчук, М. Шаповал, Я. Ярема, Прага, Подєбради

Анотація

Стаття присвячена висвітленню представниками української еміграції особистості Т. Ґ. Масарика, його світогляду, наукової та політичної діяльності. Проаналізовано оцінки науковцями та публіцистами філософських, політичних поглядів Т. Ґ. Масарика, його ставлення до національних проблем у Європі, зокрема до питання самостійності України. Наведений у публікаціях фактичний матеріал зберігає важливе значення для дослідження діяльності Т. Ґ. Масарика

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Павлічук М. Т. Ґ. Масарик в українськім письменстві // Український тиждень. Прага, 1937. Ч. 31. 27 вересня. С. 3.

Бевз Т. А. Н. Я. Григоріїв – політик і вчений. К.: ІММБ, 2002. 285 с.; Бевз Т. Українська державність: ідеологія, політика, практика. Система народоправства у теоретичній спадщині Н. Я. Григорієва. К.: ІПіЕНД, 2004. 248 с.

Каневська І. О. Наукова діяльність у Чехії Ольгерда Іполита Бочковського // Університет. 2006. № 5. С. 93–102; Кравчук О. М. Постать Т. Ґ. Масарика у дослідженнях О. І. Бочковського 1920-х–1930-х років // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.). К., 2017. С. 279–284; Соколівська З., Шендеровський В. Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ–ХХ століття // Питання історії науки і техніки. 2013. № 3 (27). C. 36–41.

Шендрик А. І. Мірчук про філософські основи світогляду Т. Масарика // Філософські обрії. 2011. № 26. С. 35–36.

Миронець Н. М. Шаповал про національне відродження та державність // Микита Шаповал – видатний державний діяч, вчений, патріот. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 125-річчя від дня народження, 5 квітня 2007 р., м. Донецьк. Донецьк: Сх. видавничий дім, 2007. С. 50–61.

Полєк В. Т. Масарик Томаш Гарріг // Українська літературна енциклопедія. К.: «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1995. Т. 3: К-Н. С. 310.

«Круглый стол. Т. Г. Масарик. К 60-летию со дня смерти первого президента Чехословакии» // Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека. Материалы второго заседания комиссии историков и архивистов России и Чехии. Москва. 26-30 апреля 1997 г. М.: ТОО «ГеО-ТэК», 1998. С. 143–144.

Фирсов Е. Российская историография о развитии межвоенной Чехословацкой республики (1918–1938) // Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve Střední Evropě. Praha: Historicky ustav AV ČR, 1999. Sv. 1. S. 59.

Кравчук О. М. Постать Т. Ґ. Масарика у висвітленні української радянської преси 1920–1930-х рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. ХІІІ. С. 115.

Піддубний Г. Чехо-Словаччина: Чехія. Словаччина. Закарпатська Україна. Суспільно-політичний та економічний нарис з малюнками та мапою Чехо-Словаччини. Харків: Пролетар, 1931. 232 с.

Там само. С. 55–64, 78–82.

Там само. С. 190.

Там само.

Там само. С. 155–158.

Там само. С. 191.

Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакия: развитие «русской» акции // Славяноведение. 1993. № 4. С. 32.

Каневська І. О. Громадсько-політична та наукова діяльність Ольгерда Бочковського в еміграції (1905–1939 рр.): автореф. дис. … к. і. н. К., 2009. С. 3.

Бочковський О. І. Життя і світогляд Т. Ґ. Масарика. Масарик про Україну. Відень-К., 1921. 40 с.

Бочковський О. Із спогадів про Т. Г. Масарика // Кур’єр Кривбасу. 2009. Липень-серпень. С. 302.

Бочковський О. І. Життя і світогляд Т. Ґ. Масарика. Масарик про Україну … С. 12.

Там само. С. 13.

Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. К.: Темпора, 2010. С. 601.

Там само. С. 602.

Дністрянський С. Нова держава // Український Вільний Університет в Празі, в роках 1921–1922. Прага: Державна друкарня, 1924. С. 100.

Маланюк Е. Масарик // Українське життя. 1925. Ч. 2. 7 березня. С. 1.

Волохів Л. Великий будівничий Україні // Українське життя. 1925. Ч. 2. 7 березня. С. 2–3.

Коновалець М. З життя та діяльности Т. Ґ. Масарика // Студентський вістник. 1925. Ч. 3. С. 7–10.

Шаповал М. Ю. Т. Г. Масарик на Україні // Українське життя. 1925. Ч. 2. 7 березня. С. 3.

Мартинець В. Масарик і чеське національне відродження // Студентський вістник. 1925. Ч. 3. С. 1–7.

Велигорський М. Литературна и наукова дъяльнôсть Т. Ґ. Масарика // Т. Масарик. 1850 – 7. ІІІ. 1925. Ужгород: Видання товариства «Прóсвђта», 1925. С. 14–16.

Там само. С. 14.

Там само. С. 15.

Животко А. Педагогічні погляди Т. Масарика // Т. Масарик. 1850–1925. Ужгород: Видання товариства «Прóсвђта», 1925. С. 17–24.

Животко А. Педагогічні погляди Т. Масарика. Ужгород-Подєбради: Вид. «Пчілка», 1925. 19 с.

Там само. С. 6–7, 11.

Пуховський А. Велика мандрôвка (Т. Масарик пôд час світової войни) // Т. Масарик. 1850–1925. Ужгород: Видання товариства «Прóсвђта», 1925. С. 36–56.

Масарик Т. Г. Добірні думки. З нагоди 75 літ життя. 1850–1925. Прага: Український громадський комітет, «Легіографія», 1925. 470 с.

Григориїв-Наш Н. Життя й діяльність Т. Гаррік-Масарика // Масарик Т. Г. Добірні думки. З нагоди 75 літ життя. 1850–1925. Прага: Український громадський комітет, «Легіографія», 1925. С. 11–96.

Григоріїв-Наш Н. Т. Г. Масарик. Його життя і діяльність. Прага: «Легіографія», 1925. 88 с.

Наш Г. Коротка історія земель Чехословацької Республіки. Прага: Вид. Укр. Гром. коміт. В Ч-С.Р, Друкарня «Політика», 1923. С. 139.

Григориїв-Наш Н. Життя й діяльність Т. Гаррік-Масарика … С. 30.

Там само. С. 37.

Там само. С. 93.

Бевз Т. А. Н. Я. Григоріїв – політик і вчений… С. 232.

Шаповал М. Т. Г. Масарик як соціолог і політик // Масарик Т. Г. Добірні думки. З нагоди 75 літ життя. 1850–1925. Прага: Український громадський комітет, «Легіографія», 1925. С. 132.

Там само. С. 130.

Там само. С. 131–132.

Там само. С. 107.

Ярема Я. Нарис Масарикової філософії // Масарик Т. Г. Добірні думки. З нагоди 75 літ життя. 1850-1925. Прага: Український громадський комітет, «Легіографія», 1925. С. 97–98.

Там само. С. 100.

Там само. С. 103.

Там само.

Там само. С. 101–104.

Ярема Я. Провідні ідеї фільософії Томи Масарика. Прага: «Легіографія», 1925. С. 3, 21, 74, 75–76.

Там само. С. 4.

Там само. С. 74–75.

Там само. С. 7.

Там само. С. 6.

Там само. С. 16.

Там само. С. 39.

Там само. С. 19.

Там само. С. 33.

Там само. С. 33, 70–71.

Мірчук І. Філософічні основи світогляду Масарика // Науковий ювілейний збірник Українського Університету в Празі присвячений панові президентові Чеськословенської республіки Проф. Др. Т. Ґ. Масарикові для вшанування 80-тих роковин його народження. Частина ІІ. Прага: Державна друкарня, 1930. С. 8.

Там само. С. 10.

Там само. С. 9.

Там само. С. 8.

Там само. С. 10–11.

Мірчук І. Фільософ Масарик // Студенський вісник. Прага, 1930. Ч. 1–4. С. 16.

Там само. С. 15.

Там само. С. 16.

Чижевский Д. Масарик и Достоевский // Центральная Европа. Прага, 1931. № 2. С. 87–92.

Там само. С. 92.

Бочковський О. І. Т. Ґ. Масарик і студентство // Студентський вістник. 1925. Ч. 3. С. 10–14.

Гнатишак М. Масарик про студенську політику // Студенський вісник. 1930. Ч. 1–4. С. 33–36.

Там само. С. 36.

Омельченко Г. Т. Ґ. Масарик як педагог і виховник ґенерацій // Український тиждень. 1935. Ч. 10. 4 березня. С. 1.

Бочковський О. І. Т. Ґ. Масарик – провідник народа // Студенський вісник. 1930. Ч. 1–4. С. 18.

Там само. С. 19.

Бочковський О. І. Вступ до націології. Мюнхен: УТГІ, 1992. С. 38–42.

Там само. С. 279–280.

Там само. С. 42.

Там само. С. 288.

Омельченкова М. Т. Ґ. Масарик: 1850–1930. Прага: Чесько-українська книга, 1931. С. ХІ.

Там само. С. 325.

Там само. С. 326.

Там само. С. 326.

Там само. С. ХІІ–ХІІІ.

Там само. С. 326–327.

Там само. С. 314.

Там само. С. 310.

Там само. С. 310.

Бочковський О. І. Життя і світогляд Т. Ґ. Масарика. Масарик про Україну. Відень-К., 1921. 40 с.

Григориїв Н. Чесько-українські стосунки // Нова Україна. Прага, 1922. Ч. 1. С. 15–18; Наш Г. Т. Г. Масарик на Україні // Свобода. Український щоденник. 1925. Ч. 54. 7 березня. С. 2.

Григориїв Н. Чесько-українські стосунки // Нова Україна. Прага, 1922. Ч. 1. С. 16–17.

Там само. C. 16.

Шульгин О. Т. Ґ. Масарик та Україна // Український вісник. Прага-Подєбради, 1925. травень. С. 2–3.

Там само.

Шаповал М. Ю. Т. Г. Масарик на Україні // Українське життя. 1925. Ч. 2. 7 березня. С. 2–3.

Бочковський О. І. Т. Ґ. Масарик: Національна проблема та українське питання (Спроба характеристики та інтерпретації). Подєбради: «Legiografie», 1930. 244 с.

Сірополко С. Рец. на: Бочковський О. І. Т. Ґ. Масарик: національна проблема та українське питання. Видання Української Господарської Академії в ЧСР. Подєбради. 1930. 244 с. // Студенський вісник. Прага, 1931. Ч. 3–4. С. 22–23.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині: автореф. дис... д. іст. н.: У формі наук. доп. / НАН України. Ін-т іст. України. К., 1997. С. 11.

Бочковський О. І. Т. Ґ. Масарик: Національна проблема та українське питання … С. 223–224.

Там само. С. 216.

Там само. С. 198.

Там само. С. 199.

Там само. С. 214.

Там само. С. 235.

Там само. С. 237.

Шаповал М. Міжнаціональне становище українського народу. Прага, 1935. С. 58.

Там само. С. 59–60.

Шаповал М. Міжнаціональне становище українського народу. Прага, 1935. С. 66, 76.; Миронець Н., Чумаченко О. Проблеми Карпатської України в науковій спадщині Микити Шаповала // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. К., 2001. Вип. 11. С. 20.

Миронець Н. М. Шаповал про національне відродження та державність … С. 59.

Ямкова О. Проблема державності «малих народів» та/або «кінець взаємин» Микити Шаповала з політичними лідерами Чехословаччини // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження». 27–28 вересня 2016 р. Острог. Тези доповідей. Острог: Вид-во Нац. ун. «Острозька академія», 2016. С. 79.

Там само.

Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. К.: Парламентське вид-во, 2008. С. 367.

Поп Ю. І., Кравчук О. М. Перший губернатор Закарпаття: політична діяльність Г. Жатковича в 1918–1921 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Історія. Вінниця, 2006. Випуск ХІ. С. 159–166.

Žatkovič G. I. Otkrytie-expozé Dr. G. I. Žatkoviča byvšoho gubernatora Podkarpatskoj Rusi о Podkarpatskoj Rusi. Homestead, 1921. 21 s.

Беволит А. Визвольні змаганння закарпатських українців в 1918–1919 роках // Калєндар Українського Народного Союза на рік звичайний 1931. Джерзи Сити, 1930. С. 131–139.

Горовенко Ю. Масарик, Бенеш і Закарпаття // Свобода. Український щоденник. 1935. Ч. 60. 14 березня. С. 2; Ч. 61. 15 березня. С. 2.

Беволит А. Визвольні змаганння закарпатських українців в 1918–1919 роках // Калєндар Українського Народного Союза на рік звичайний 1931. Джерзи Сити, 1930. С. 138.

Шульгин Ол. Т. Ґ. Масарик // Український тиждень. Прага, 1937. Ч. 33. 11 жовтня. С. 2.

Шульгин О. Вождь милостію божою (Т. Ґ. Масарик) // Тризуб. 1937. Ч. 37. 26 вересня. С. 13.

Верниволя В. Т. Ґ. Масарик // Сімович В. Праці у двох томах. Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. Т. 2. С. 538–540, 831.

Там само. С. 538, 831.

Там само. С. 539.

Там само. С. 540.

Славінський М. Т. Ґ. Масарик // Тризуб. 1937. Ч. 37. 26 вересня. С. 10.

Жалібна Академія в пам'ять Президента Визвольника Т. Ґ. Масарика // Український тиждень. Прага, 1937. Ч. 34. 18 жовтня. С. 1–2.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Кравчук, О. (2019). Погляди та діяльність Т. Ґ. Масарика в працях українських емігрантів 20–30 рр. ХХ ст. Дриновський збірник, 10, 438-450. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.44