Трансформація дослідницької проблематики М. Г. Попруженка (1866– 1944): спільне і відмінне в «одеському» та «софійському» доробках

  • Олександра Дмитрівна Макміллан аспірантка кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Ключові слова: слов’янознавство, історіографія, болгаристика, еміграція

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукового доробку слов’янознавця М. Г. Попруженка, професора Новоросійського і Софійського університетів. Автор прослідковує зв'язок дослідницької проблематики вченого в Одесі з колом його наукових зацікавлень у Софії.  Особливу увагу приділено темам, вивчення яких він продовжував під час вимушеного дистанціювання від батьківщини. Це дозволяє чіткіше виокремити ту тематику досліджень, що стала ексклюзивною для вченого як в Одесі, так і в Софії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ст. Професоръ. М. Г. Попруженко почетенъ доктор на Софийския университетъ // Училищенъ прегледъ. София. 1939 (XXXVIII). Кн. 1. С. 93.

Там само. С. 94.

Спасов Л. Русские ученые-белоэмигранты в Болгарии // Bulgarian Historical Review. 1992. № 4. С. 107.

Попруженко М. Г. Синодик царя Бориса. Одесса: Экономическая, 1899. XV + 81 с. + 175 с. + 55 с.

Попруженко М. Г. Синодикъ царя Борила. София: Държавна печатница, 1928. C. XXI.

Попруженко М. Г. Синодик царя Бориса. Одесса: Экономическая, 1899. С. І.

Попруженко М. Г. Синодикъ царя Борила. София: Държавна печатница, 1928. C. IV.

Там само.

Там само. C. XXIII.

Там само. C. XXIII

Лаптева Л. Изучение источников по истории богомильства в Болгарии русской историографией ХІХ – начала ХХ веков // Palaeobulgarica/Старобългаристика. 1986. Х/2. С. 92

Попруженко М. Г. Синодикъ царя Борила. София: Държавна печатница, 1928. C. XXII.

Мошин В. А. Сербская редакция Синодика в неделю православия. Анализ текстов // Византийский временник. 1959. Вып. XVI. С. 348.

Попруженко М. Г. Синодикъ царя Борила. София: Държавна печатница, 1928. C. XXVII.

Лаптева Л. Изучение источников по истории богомильства в Болгарии русской историографией ХІХ – начала ХХ веков // Palaeobulgarica/Старобългаристика. 1986. Х/2. С. 92.

Попруженко М. Г. Синодикъ царя Борила. София: Държавна печатница, 1928. C. XXVII.

Архив Российской Академии Наук (далі –АРАН). Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 372. Арк. 12–12 зв.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 372. Арк. 13

Попруженко М. Г. Св. Козмы Пресвитера слово на еретики и поучение от божественных книг. СПб: Тип. М.А. Александрова, 1907. 86 с.

Попруженко М. Г. Козма Пресвитер, болгарский писатель Х века. София: Придворна печатница, 1936. 87 с.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 372. Арк. 17 зв.

Там само. Арк. 20–20 зв.

Там само. Арк. 20.

Там само. Арк. 21.

Попруженко М. Г. [Без назви] // Одесский вестник. 1889. 11 мая.

Попруженко М. Заметки по Кирилло-Мефодиевскому вопросу» // Летопись ист.-фил. о-ва при Новорос. ун–те. 1892. № 2.

Попруженко М. Г. «Материалы для библиографии по Кирилло-Мефодиевскому вопросу» // Журнал Министерства народного просвещения. 1902. № 5. С. 87–125.

Попруженко М. Г. «Слава Кирилу и Методию»// Сборник, изданный Болгарским Министерством Народного Просвещения. София, 1921.

Рецензия. Проф. А. Теодоровъ–Веленъ. «Кирилъ и Методи». София, 1920 // Славянски глас. 1922. Кн. 1. Нови трудове по кирилометодиевския въпрос 1. Акад. Петро Лавров Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві. У Києві, 1928, 2. Труды славянской комиссии, т. 1, 2. Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград, 1930 // Български преглед. год. 2. 1933. Кн. 1. Проф. Протоиерей Ив. Гошев. Светите братя Кирил и Методий (материали из рукописите на синодалния църковен музей в София) // Родина. 1939. год. 1. Кн. 3.

Ильинский Г. А. Опис систематической кирилло-мефодиевской библиографии / Под ред. М. Г. Попруженко и Ст. Романского. София, 1934.

Баранкова Г. С. Кирилло-Мефодиевская проблематика в трудах Г. А. Ильинского // Славянский мир: общность и многообразие. К 1150-летию славянской письменности. Тезисы докладов Международной научной конференции 20–21 мая 2013 г. М., 2013. С. 70.

Попруженко М. Г., Романски Ст. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирила и Методия. София: БАН, 1935. 65 с.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 372. Арк. 152–152 зв.

Там само. Арк. 162 зв.

Попруженко М. Г., Романски Ст. Кирилометодиевская библиография за 1934–1940 г. София: БАН, 1942. 169 с.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 372. Арк. 26.

Там само. Арк. 26 зв.

Там само. Арк. 12.

Там само. Арк.15 зв–16.

Щупленков О. Н. Русский зык эмигрантского зарубежья «первуй волны» как средство сохранения национальной самоидентификации // Человек и культура. 2014. № 1. URL: http://e-notabene.ru/ca/article_10686.html (дата звернення: 30.09.2016)

Там само.

Попруженко М. Г., Романски Ст. Руска книжовна реч в образци. София: Унив. печ., 1943. 626 с.

АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Спр. 459. Арк. 152 зв.

Там само. Арк. 212–212 зв.

Аксёнова Е. П., Горяинов А. Н. Русская научная эмиграция 1920–1930-х годов: по переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоровского // Славяноведение. 1999. № 4. С. 8.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Макміллан, О. (2019). Трансформація дослідницької проблематики М. Г. Попруженка (1866– 1944): спільне і відмінне в «одеському» та «софійському» доробках. Дриновський збірник, 10, 392-398. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.37