Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспіль- ство

  • Дмитро Миколайович Чорний доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Третій Універсал, Українські Установчі збори, гласний, фракція

Анотація

У статті розкривається реакція харківського суспільства на Третій Універсал Української Центральної Ради. Розглядається обговорення Універсалу в Харківській міській думі та проаналізовано позиції головних фракцій. Визначено особливості реакції на нього: підтримка, рішуче неприйняття та нейтральне ставлення, мотиви, якими керувалися політичні фракції. Стверджується, що реакція гласних Харківської Думи адекватно відображала ставлення різних верств міського населення до політики Української Центральної Ради

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Фарсобин В.В. О времени установлення Советской власти в Харькове // Исторические записки. 1963. № 73. С. 267–288; Історія міст і сіл Української РСР: Харківська область. Київ: УРЕ, 1967. С. 97–99; Тригуб П. М. Ліквідація міських дум і земств у період боротьби за встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні (грудень 1917 – березень 1918 р.) // Питання історії народів СРСР. Х., 1972. Вип. 13. С. 26; Гамрецький Ю. М. До питання про час встановлення влади Рад у Харкові // Боротьба за владу Рад на Україні. К.: Наукова думка, 1977. С. 99–119; та ін.

Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918 рр.). Київ–Львів, 1996. С. 92–96; Студії з історії Української революції 1917–1921 років: на пошану Р. Я. Пирога: Зб. наук. пр. К., 2011; та ін.

Бойко В. М. Участь українських партій в муніципальній кампанії 1917 р. // Український історичний журнал. 1997. № 5. С. 37; Добрунова Л. Е. Вибори до Харківської міської думи (липень 1917 року): підсумки, історичне значення // Вісник Харк. ун-ту. Сер. : Історія України. 1999. № 442, вип. 3. С. 85–93;

Історія міста Харкова ХХ століття / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін. Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. С. 155–163.

Доклад Центрального бюро по городским выборам // Известия Харьковской городской думы. 1917. № 4–5. С. 50–51.

Ярмиш О. Н., Головко О. М. Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ. Досвід історії та сучасності. Харків: ХНУВС, 2004. С. 36–37.

Доклад Центрального бюро по городским выборам // Известия Харьковской городской думы. 1917. № 4–5. С. 50–51.

Спирин Л. М. Россия, 1917 год: Из истории борьбы политических партий. М.: Мысль, 1987. С. 319–320.

История России. ХХ век. М., 1997, с. 173.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: у 2 т.: Т. 1. К., 1996. С. 398–401.

Гамрецький Ю. М. Вказана праця. С. 105.

Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. док. и матер. Февраль 1917 – апр. 1918 гг. Х., 1957. С. 263–264.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. 19. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 244–248, 252–254зв. Частина резолюцій надрукована нами у хрестоматії: Історія Слобідської України : хрестоматія / Уклад. Д. М. Чорний. Х.: Видавець Олександр Савчук, 2016. С. 153–157.

Голицин А. Д. Воспоминания. М.: Русский путь, 2008. С. 256.

ДАХО. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 244, 246об.

Там само. Арк. 246–246об.

Там само. Арк. 246.

Там само. Арк. 246об–247.

Там само. Арк. 245об–246.

Там само. Арк. 245–245об; Для порівняння: Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. док. и матер. Февраль 1917 – апр. 1918 гг. Харьков: Обл. изд-во, 1957. С. 304–305.

ДАХО. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 248.

Там само. Арк. 245.

Там само. Арк. 244.

Там само. Арк. 252, 252об., 253об.

Там само. Арк. 253об.

Там само. Арк. 254.

Там само. Арк. 254–254об.

Скальський В. В. Губернські селянські зʼїзди як складові української революції 1917–1921 рр. // Проблеми вивчення історії української революції 1917–1921 рр. Вип. 4. К., 2009. С. 95–96, 126.
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Чорний, Д. (2019). Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспіль- ство. Дриновський збірник, 10, 336-344. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.31