Становлення політології в деяких країнах Центрально-Східної Європи за комуністичних режимів

  • Олександр Романюк Харківська державна академія культури
Ключові слова: політологія, науковий соціалізм, комуністичні режими

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей становлення політології як навчальної та наукової дисципліни в Югославії, Польщі та Угорщині під час функціонування комуністичних режимів. Становлення політології в цих країнах автор пов’язує зі спробою їх керівництва відійти від сталінської моделі соціалізму. Хоча східноєвропейська політологія являла еклектичну суміш марксистської теорії політики з західною політичною наукою, проте в подальшому вона сприяла посткомуністичним трансформаціям.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Romanyuk O. Politychna nauka SSHA // Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk / za red. M. P. Trebina. Kharkiv: Pravo, 2015. S. 561.
Romanyuk O. I. Vid totalitaryzmu do demokratiyi ta natsionalʹnoyi derzhavnosti : systemnyy analiz postkomunistychnykh transformatsiy: monohrafiya. Kharkiv: KHDAK, 2011. S. 78–80.
U vyshchiy shkoli NDR chytavsya normatyvnyy kurs «Naukovyy sotsializm, osnovy vchennya istoriyi robitnychoho rukhu» («Wissenschaftlicher Socialismus, Grundlehren der Geschichte der Arbeiterbewegung»).
Dzhordzhevych Y. Razvytye polytycheskykh nauk v Yuhoslavyy // Polytycheskye nauky y NTR: ezhehodnyk SAPN. Moskva: Nauka,1987. S. 227–234.
Jantol T. Povodom 30 godišnjice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu // Politička misao – časopis za političke znanosti. God. XXIX. 1992. No. 4. S. 130–135.
Kasapović M. Political Science in Croatia 1962–2007 // European Political Science. Vol. 7. 2008. No 2. P. 237–246.
Moysevych CH. Polʹskoe obʺedynenye polytycheskykh nauk: osnovnye napravlenyya deyatelʹnosty // Polytycheskye nauky y NTR: ezhehodnyk SAPN. Moskva: Nauka, 1987. S. 234–241; Mojsiewicz Cz. Rozmowy o polskiej politologii. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2005. 124 s.; Mojsiewicz Cz. Od polityki do politologii. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2005. 507 s.
Janowski K. B. Politologii polskiej meandry // Przegląd Politologiczny: Czasopiśme Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011. № 1. S. 7–23.
Saboslay D. Polytyka kak predmet nauky v Venhryy // Polytycheskye ynstytuty y obnovlenye obshchestva: Ezhehodnyk SAPN. Moskva: Nauka, 1989. S. 97–102.
Szabo M. Political Science – Hungary // Three social science disciplines in Central and Eastern Europe: handbook on economics, political science and sociology (1989–2001) / Ed by M. Kaase, V. Sparschuh, A. Wenninger. Berlin: GESIS, 2002. P. 258–274.
Powell D. E., Shoup P. The Emergence of Political Science in Communist Countries // The American Political Science Review. Vol. 64. 1970. No. 2. P. 572–588.
Marks K. Ynstruktsyya delehatam vremennoho Tsentralʹnoho Soveta po otdelʹnym voprosam // Marks K., Énhelʹs F. Soch., 2-e yzd. T. 16. C. 199.
Bilandžić D. Borba za samoupravni socijalizam u Jugoslaviji 1945. Zagreb: IHRPH 1969. 146 s.
Ystoryja udruzhen̂a za polytytske nauke Serbyje. URL: http://www.upns.rs/node/6 (data zvernennya: 8.10.2017)
Jantol T. Povodom 30 godišnjice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. S. 130.
Kasapović M. Political Science in Croatia 1962–2007.
Mojsiewicz Cz. Rozmowy o polskiej politologii. S. 36.
Mojsiewicz Cz. Od polityki do politologii. S. 284.
Podstawy marksyzmu-leninizmu: podręcznik / R. Hekker, H. Szpakowicz, M. Michlewicz i inni (tlum.). Książka i Wiedza, 1960. 1032 s.
Janowski K. B. Ta praca. S. 7.
Chodubski A. J. Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego, 2004. S. 43.
Politologia. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Politologia
Komitet Nauk Politycznych PAN. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Nauk_Politycznych_PAN (data zvernennya: 18.09.2017)
Nauka o polityce: podrecznyk akademicki / Rod red. A. Bodnara. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 551 s.
Saboslay D. Polytyka kak predmet nauky v Venhryy. S. 98.
Tam zhe. S. 98p
Szabo M. Political Science – Hungary. R. 267–268.
Saboslay D. Polytyka kak predmet nauky v Venhryy. S. 98p.
Szabo M. Political Science – Hungary. P 268.
A Magyar Politikatudományi Társaság évkönyve 1983. Politika és társad. URL: http://konyvletoltes.com/Zdj5K_a-magyar-politikatudom%C3%A1nyi-t%C3%A1rsas%C3%A1g-%C3%A9vk%C3%B6nyve-1983.htm (data zvernennya: 05.08.2017).
Szabo M. Political Science – Hungary. R. 267.
Ibid. R. 260.
Ibid. R. 267.
Saboslay D. Polytyka kak predmet nauky v Venhryy. S. 98.
Szabo M. Political Science – Hungary. R. 269.
Kulcsar K. Politikai es jogszociologia. Budapest: Kossuth, 1987. 579 old.
Ibid, p. 265.
Powell D. E., Shoup P. The Emergence of Political Science in Communist Countries. R. 572.
Romanyuk O. I. Vid totalitaryzmu do demokratiyi ta natsionalʹnoyi derzhavnosti… S. 245.
Codogni P: Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2012. 360 s.
The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. Analisis and Documents / Ed.by A. Bozóki. Budapest: Central European University Press, 2002. 431 r.
Country and Territory Ratings and Statuses, 1973–2018 (Excel). URL: https://freedomhouse.org/content/freedom-world-data-and-resources (data zvernennya: 25.05.2018)
U protsesi rozpadu SFRYU Sloveniya zaznala «desyatydennoyi viyny», yaka tryvala z 27 chervnya po 7 lypnya 1991 roku i bula sprychynena sproboyu Yuhoslavsʹkoyi Narodnoyi Armiyi zavadyty realizatsiyi rishennya pro derzhavnu nezalezhnistʹ Sloveniyi. Viyna zavershylasʹ pidpysannyam Brionsʹkoyi uhody, z·hidno z yakoyu YUNA prypynyla boyovi diyi na terytoriyi Sloveniyi.
Zajc D. Political Transition and Democracy in Slovenia // Croatian International Relations Review. 2000. Vol. 6. No. 20/21. P. 127–134; Country and Territory Ratings and
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Романюк, О. (2019). Становлення політології в деяких країнах Центрально-Східної Європи за комуністичних режимів. Дриновський збірник, 11, 412-420. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.47