Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст.

  • Олександр Комарніцький Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: студент, технікум, гуртожиток

Анотація

У статті автор доводить, що у 20–30-ті рр. ХХ ст. для більшості педтехнікумів були характерними нестача навчальних приміщень, гуртожитків, насамперед у 1920-ті рр., що пояснювалося повоєнною руїною. Йдеться про забезпеченнячастини студентів стипендіями, розмір яких був мізерний. Молодь педтехнікумів нацменшин, яка прибувала на навчання з різних регіонів, особливо її потребували. Автор зазначає, що студенти цих закладів мали краще стипендіальне забезпечення, ніж студенти українських педтехнікумів. У статті розповідається про запровадження плати за навчання, що погіршило матеріальне становище майбутніх педагогів.Чимало труднощів виникало із забезпеченням студентства харчуванням, особливо під час голодомору 1932–1933 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lypynsʹkyy V. V. Stanovlennya i rozvytok novoyi systemy osvity v USRR u 20-i roky: monohrafiya. Donetsʹk: RVA Donetsʹk. derzh. tekhn. un-t, 2000. S. 84.
Lypynskyy V. V. Kto zashchytyt studenta? Studencheskye orhanyzatsyy Ukrayny: ystoryya y sovremennostʹ. Donetsk: redakts.-yzdat. otdel Donetsk. upravl. po pechaty, 1991. 116 s.
Ryabchenko O. StudentyradyansʹkoyiUkrayiny 1920–1930-kh rokiv: praktyky povsyakdennosti ta konfliktyidentyfikatsiyi. Kharkiv: KHNAMH, 2012. 456 s.; Yiyi zh. Zhytlovi umovy studentiv radyansʹkoyi Ukrayiny u 1920–1930-ti roky // Naukovi pratsi istorychnoho fakulʹtetu Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu / [redkol.: F. H. Turchenko (hol.red.), H. M. Vasylʹchuk, O. M. Ihnatusha ta in.]. Zaporizhzhya: Zaporiz. nats. un-t, 2013. Vyp. KHKHKHVI. S. 134–140.
Chyrko B. V. Natsionalʹni menshyny v Ukrayini (20–30 roky KHKH stolittya). Kyyiv: Asotsiatsiya «Ukrayina», 1995. 215 s.
Shevchuk H. M. Kulʹturnebudivnytstvo na Ukrayini u 1921–1925 rokakh. Kyyiv: vyd-vo AN URSR, 1963. 436 s.
Hrynʹko A. I. Vyshchi navchalʹni zaklady Khmelʹnychchyny v roky holodomoru 1932–1933 rr. // Osvita, nauka i kulʹtura na Podilli: zb. nauk.pr. / [redkol.: P. T. Tronʹko (hol.), O. M. Zavalʹnyuk (vidp. red.), L. V. Bazhenov ta in.]. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: Oiyum, 2007. T. 9. S. 287–300; Yoho zh. Diyalʹnistʹ zakladiv serednʹo-spetsialʹnoyi, profesiyno-tekhnichnoyi ta partiynoyi osvity Khmelʹnychchyny pid chas holodomoru 1932–1933 r. // Tam samo. T. 10. S. 307–321.
Mishchenko I. V. Proskurivsʹkyy polʹsʹkyy pedahohichnyy tekhnikum (1932–1935 rr.) // Krayeznavetsʹ Khmelʹnychchyny: nauk.-krayeznavch. zb. / [redkol.: L. V. Bazhenov (hol.), S. E. Bazhenova, O. P. Hryhorenko ta in.]. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: Sysyn O. V., 2011. S. 129–137; Yiyi zh. Student·stvo Proskurivsʹkoho polʹsʹkoho pedahohichnoho tekhnikumu (30-ti rr. KHKH st.) // Vinnychchyna: mynule ta sʹohodennya (krayeznavchidoslidzhennya): materialy KHKHV vseukr. nauk. ist.-krayeznavch. konf., m. Vinnytsya, 11–12 zhovtnya 2013 r. / [redkol.: YU. A. Zinʹko (vidp. red.), A. V. Voynarovsʹkyy, L. M. Spiridonova ta in.]. Vinnytsya: Vinnyts. derzh. ped. un-t im. M. Kotsyubynsʹkoho, 2013. S. 428–431.
Shevchuk H. M. Kulʹturne budivnytstvo. S. 291–292.
Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (dali – TSDAVO Ukrayiny). F. 166. Op. 10. Spr. 1495. Ark. 67.
Derzhavnyy arkhiv (dali – Derzharkhiv) Vinnytsʹkoyi obl. F. P. 457. Op. 6. Spr. 447. Ark. 31.
Derzharkhiv Vinnytsʹkoyi obl. F. P. 29. Op. 1. Spr. 422. Ark. 47; Spr. 620. Ark. 101. F. R. 595. Op. 2. Spr. 306. Ark. 139, 252.
Derzharkhiv Zhytomyrsʹkoyi obl. F. R. 266. Op. 1. Spr. 167. Ark. 219; Yevreysʹkyy pedahohichnyy tekhnikum // Zhytomyrsʹkyy visnyk: inform.-reklamn. tyzhnevyk Zhytomyr. obl. orh. Spilky zhurnalistiv Ukrayiny. Zhytomyr, 1990. 20 lyp.
Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv hromadsʹkykh obʺyednanʹ Ukrayiny (dali – TSDAHO Ukrayiny). F.1. Op. 20. Spr. 2930. Ark. 32.
TSDAHO Ukrayiny. F.1. Op. 20. Spr. 2010. Ark. 76.
Derzharkhiv Zhytomyrsʹkoyi obl. F. R. 266. Op. 1. Spr. 167. Ark. 228.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 11. Spr. 326. Ark. 26.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 7. Ark. 9.
Derzharkhiv m. Kyyeva. F. R. 359. Op. 1. Spr. 11. Ark. 11.
Tam samo. Spr. 44. Ark. 3zv.; TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 10. Spr. 1490. Ark. 43–44.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 11. Spr. 329. Ark. 26.
Derzharkhiv m. Kyyeva. F. R. 359. Op. 1. Spr. 67. Ark. 42.
Tam samo. Spr. 135. Ark. 26; Spr. 137. Ark. 8.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 28.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 11. Spr. 326. Ark. 68.
Tam samo. Spr. 329. Ark. 26.
Derzharkhiv Vinnytsʹkoyi obl. F. P. 457. Op. 1. Spr. 437. Ark. 7; Spr. 447. Ark. 72; Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 24.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 24.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 10. Spr. 798. Ark. 10.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 5. Ark. 24zv.; Mishchenko I. V. Umovy navchannya ta prozhyvannya. S. 40.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 28.
Tam samo. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 7. Ark. 107.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 10. Spr. 1490. Ark. 40–40zv.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 10. Spr. 814. Ark. 73.
Tam samo. Op. 11. Spr. 326. Ark. 9.
Stepkivsʹkyy P. Sanitarnyy stan hurtozhytkiv yevpedtekhnikumu nezadovilʹnyy // Radyansʹka Volynʹ. Zhytomyr, 1932. 19 kvit.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 1. Ark. 262.
Derzharkhiv m. Kyyeva. F. R. 359. Op. 1. Spr. 67. Ark. 42.
Tam samo. Spr. 135. Ark. 26; Spr. 137. Ark. 8.
Tam samo. F. R. 807. Op. 11. Spr. 18. Ark. 26.
Derzharkhiv Vinnytsʹkoyi obl. F. P. 457. Op. 1. Spr. 437. Ark. 8, 33; Spr. 447. Ark. 32–33.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 11. Spr. 329. Ark. 26.
Derzharkhiv m. Kyyeva. F. R. 807. Op. 11. Spr. 18. Ark. 27.
Tam samo. F. R. 359. Op. 1. Spr. 135. Ark. 26.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 24.
Tam samo. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 6. Ark. 3; Spr. 7. Ark. 107.
Derzharkhiv Khmelʹnytsʹkoyi obl. F. R. 300. Op. 1. Spr. 53. Ark. 28.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 10. Spr. 825. Ark. 6.
Derzharkhiv Vinnytsʹkoyi obl. F. P. 292. Op. 1. Spr. 24. Ark. 1.
Derzharkhiv m. Ky
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Комарніцький, О. (2019). Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. Дриновський збірник, 11, 354-362. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.40